Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021-2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKędzierzyn-Koźle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-11-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaDialog konkurencyjny
 • ZamawiającyGmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
 • Data publikacji ogłoszenia2020-11-16
 • Numer ogłoszenia610719-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 610719-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021-2024
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 3247-200 Kędzierzyn-Koźle lokal /417, III p.tel. + 48 77 40 34 450adres strony internetowej: www.kedzierzynkozle.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Grunwaldzka 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Miejski Zakład Cmentarny, ul. Bałtycka 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Grunwaldzka 71, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Zespół Obsługi Oświaty i Wychowania, ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kościelna 19, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Mościckiego 13, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Tadeusza Kościuszki 41, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. 1 Maja 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jurija Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Szkolna 3, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Partyzantów 30, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Piastowska 30, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Karola Szymanowskiego 19, 47-205 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sławięcicka 96, 47-230 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Archimedesa 25, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Brzechwy 80, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Kozielska 3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 5, ul. 1 Maja 5, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 6, ul. Tadeusza Kościuszki 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 7, ul. Jordanowska 14, 47-223 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 8, ul. Romana Dmowskiego 5, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 10, ul. Władysława Broniewskiego 5, 47-225 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 11, ul. Mikołaja Reja 14, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 12, ul. Bolesława Chrobrego 28, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 13, ul. Piastowska 10, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Franklina Delano Roosevelta 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 17, ul. Karola Szymanowskiego 29, 47-205 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 18, ul. Sławięcicka 96, 47-230 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 21, ul. Filtrowa 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 22, ul. 9 Maja 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 23 ul. Wierzbowa 4, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 24, ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;
Publiczne Przedszkole nr 26, ul. Bolesława Śmiałego 5, 47-232 Kędzierzyn-Koźle;
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Żłobek nr 1, ul. Filtrowa 13, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Żłobek nr 3, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
Żłobek nr 6, ul. 1 Maja 7, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Żłobek nr 10, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.
Miejski Ośrodek Kultury, al. Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle;
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle;
Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Zamawiającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle działający, jako wspólny Zamawiający w imieniu własnym oraz w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 52450700000000, ul. ul. Piramowicza  32 , 47-200  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (URL): http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamawiającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle działający, jako wspólny Zamawiający w imieniu własnym oraz w imieniu jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle. W wyniku postępowania udzielenia wspólnego zamówienia:1) umowę generalną w sprawie wyboru instytucji z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle zawrze Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w trybie art. 7 ust.4a ustawy o PPK;2) umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK zawrze w imieniu i na rzecz każdego podmiotu zatrudniającego wymienionego w pkt. 1 kierownik tego podmiotu w trybie art. 7 ust.1 ustawy o PPK.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ https://e-propublico.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://e-propublico.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wnioski w języku polskim, należy złożyć: 1) w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca na dres wskazany poniżej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wniozki w języku polskim, należy złożyć: 1) w formie pisemnej (forma papierowa)-osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub 2)w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy https://e-propublico.pl/
Adres:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 419, IIIp, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021-2024
Numer referencyjny: ZP.271.1.119.2020.DM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór w trybie dialogu konkurencyjnego, określonym w art. 60 a – 60 f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.), instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342), zwaną dalej ustawą o PPK.CPV 66131100-8 - Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe2. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego dla Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle (zawierającym dane teleadresowe oraz kontaktowe), które w dniu 1 stycznia 2021 r. przewidują zatrudnianie łącznie 2500 pracowników, w tym: 525 urodzonych w latach 1951-1965;1975 urodzonych w latach 1966- 2002.Opis potrzeb i wymagań:3.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:1) będzie wykonywał obowiązki instytucji finansowej w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, określone w ustawie o PPK;2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;3) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;4) bezpłatnie przeprowadzi w terminie ustalonym z Zamawiającym (zgodnie z wyborem Zamawiającego, stosownie do obowiązującego stanu epidemicznego) w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle lub on-line:a) spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;b) szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;c) szkolenie dla pracowników komórek kadrowych oraz księgowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;5) wyznaczy koordynatora PPK w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle; 6) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej7) zapewni bezpłatny:a) serwis internetowy (serwis informacyjny oraz infolinię PPK) dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze i finansowe związane z PPK;b) serwis transakcyjny online i aplikację mobilną;8) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez w Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle lub zagwarantuje pełną integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez te jednostki systemem, wyznaczając dedykowanego opiekuna informatycznego odpowiedzialnego za serwis w każdej wyżej wymienionej jednostce,9) zapewni ochronę danych osobowych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

II.5) Główny kod CPV: 66131100-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2024-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA1 Rozpoczęcie:1) zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie wcześniej niż 01.01.2021r..2) zawarcie umów o prowadzenie PPK nie później niż 01.04.2021r.2. zakończenie: 31.12.2024 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów: W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: 1.1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Dokumenty podmiotów zagranicznych. 2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 1.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunku za pomocą strony https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html-
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji.2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu..

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie PPK 0,00
Efektywność w zarządzaniu aktywami, mierzona stopą zwrotu 0,00
Doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Opis potrzeb i wymagań:W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:1) będzie wykonywał obowiązki instytucji finansowej w zakresie zarządzania i prowadzenia PPK w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle, określone w ustawie o PPK;2) opracuje wstępny harmonogram wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle;3) nie będzie pobierał żadnych innych opłat, oprócz opłat za zarządzanie, prowadzenie i opłat za osiągnięty wynik;4) bezpłatnie przeprowadzi w terminie ustalonym z Zamawiającym (zgodnie z wyborem Zamawiającego, stosownie do obowiązującego stanu epidemicznego) w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle lub on-line:a) spotkania informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK;b) szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK;c) szkolenie dla pracowników komórek kadrowych oraz księgowych w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym;5) wyznaczy koordynatora PPK w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle; 6) przygotuje pełną dokumentację i wzory dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej7) zapewni bezpłatny:a) serwis internetowy (serwis informacyjny oraz infolinię PPK) dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze i finansowe związane z PPK;b) serwis transakcyjny online i aplikację mobilną;8) zapewni niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programów kadrowo-płacowych posiadanych przez w Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostki organizacyjne Gminy Kędzierzyn-Koźle lub zagwarantuje pełną integrację modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez te jednostki systemem, wyznaczając dedykowanego opiekuna informatycznego odpowiedzialnego za serwis w każdej wyżej wymienionej jednostce,9) zapewni ochronę danych osobowych pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
5. WSTĘPNY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA:1) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – listopad 2020 r.2) Ocena wniosków – łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków – listopad-grudzień 2020 r.3) Przeprowadzenie dialogu- grudzień 2020 r.4) Opracowanie SIWZ oraz zaproszenia do składania ofert – grudzień 2020 r.5) Składanie ofert – grudzień 2020--styczeń 2021 r.6) Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty – grudzień- styczeń 2021 r.7) Przygotowanie i zawarcie umowy – styczeń 2021 r.Ww. terminy mają charakter orientacyjny.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
1. KRYTERIA OCENY OFERTPrzy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:1) Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie PPK 2) Efektywność w zarządzaniu aktywami, mierzona stopą zwrotu.3) Doświadczenie osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.Mając na uwadze złożoność zamówienia Zamawiający uszczegółowi sposób oceny w ramach wskazanych kryteriów w kolejnych etapach postępowania.2. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-24, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
„Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.; 2. Sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 13/10 ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu: ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; ? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; ? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 12. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję doradztwa prawnego - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania21-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję doradztwa prawnego. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI