Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemęt
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-28
 • ZamawiającyGMINA PRZEMĘT
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-14
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00232151
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMĘT

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 8

1.5.2.) Miejscowość: Przemęt

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-234

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 656156966

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@przemet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przemet.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e57ed604-2bf1-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00232151

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002844/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przemet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przemet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający określił w punkcie 13. SWZ "13. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI" oraz 14. SWZ "14. KWESTIE FORMALNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM OFERTY".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Inspektor Ochrony Danych We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl
Cele przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania Odbiorcy
Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy Osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danym, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. Danych wrażliwych/szczególnej kategorii danych)
Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

Realizacja umowy z wybranym wykonawcą
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy 10 lat od zakończenia umowy Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Archiwizacja danych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 25 lat Podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 6 lat Kancelaria adwokacka
Przysługujące Pani/Panu prawa 1. Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 19 i art. 75 ustawy PZP)
2. Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 76 ustawy PZP)
3. Prawo żądania usunięcia danych
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.16.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa udzielenia wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
3.2. Kwota kredytu 2.000.000,00 zł
3.3. Wykorzystanie kredytu:
• I transza 1.000.000,00 zł
• II transza 1.000.000,00 zł
3.4. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 r.
3.5. Karencja w spłacie kredytu: do dnia 31 marca 2023 r.
3.6. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
3.7. Spłaty kapitału wg harmonogramu:
Data spłaty Rok Kwota
31.03.2023 - 25.000,00
30.06.2023 - 25.000,00
30.09.2023 - 25.000,00
31.12.2023 - 25.000,00

31.03.2024 - 300.000,00
30.06.2024 - 300.000,00
30.09.2024 - 300.000,00
31.12.2024 - 300.000,00

31.03.2025 - 175.000,00
30.06.2025 - 175.000,00
30.09.2025 - 175.000,00
31.12.2025 - 175.000,00

3.8. Spłata odsetek w okresach kwartalnych do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale.
3.9. Oprocentowanie kredytu jest ustalone o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 3M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotowych depozytów 3-miesiecznych. Należy zastosować rzeczywisty kalendarz odsetkowy tj. miesiąc-rzeczywista liczba dni a rok 365/366 (z uwzględnieniem lat przestępnych).
3.10. Stawka bazowa WIBOR, określana będzie na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 3M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Ustalona stawka bazowa będzie obowiązywać w okresie od pierwszego do ostatniego dnia stanowiącego dany okres odsetkowy. Spłata następować będzie za okresy kwartalne.
3.11. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie kredytowania.
3.12. W przypadku płatności odsetkowych i rat kapitałowych przypadających na dzień wolny od pracy należy przyjąć, że płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
3.13. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia.
3.14. Spłata rat i odsetek będzie następować przelewem.
3.15. Za datę spłaty kredytu i odsetek rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy.
3.16. Odsetki od udzielonego kredytu będą stanowić jedyne wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu.
3.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po wystąpieniu z wnioskiem do wykonawcy, co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub z tytułu niewykorzystania całości kredytu.
3.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo renegocjacji kwot i terminów spłaty kapitału.
3.19. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego.
3.20. Ponadto opis przedmiotu umowy zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SWZ:
• opinia RIO,
• sprawozdania budżetowe za 2020 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS),
• sprawozdania budżetowe na 30.06.2021 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS),
• sprawozdania finansowe za 2020 r. (bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki, RZiS, ZZFJ),
• aktualny stan zobowiązań wobec innych instytucji finansowych wg stanu na 30.06.2021 r.
• Uchwały: UCHWAŁA NR 230/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok, UCHWAŁA NR 228/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021-2025, UCHWAŁA NR 291/2021 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 11.2.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
11.2.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – waga kryterium 60%,
b) termin wypłaty transzy kredytu – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wypłaty transzy kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, że Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, ze zm.), tj. zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe lub dokument równoważny.
W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełniać każdy z Wykonawców osobno.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
8.10. Informacje dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP
8.10.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt 8.6.1. ppkt b) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8.10.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
8.10.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1.2. SWZ:
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896, ze zm.), tj. zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych lub dokument równoważny.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.1.15. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
b) oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2a i 2b do SWZ;
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa dla osoby/ osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty);
d) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy;
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 8.4. SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.2.3. – załącznik nr 4 do SWZ, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów;
g) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4a do SWZ;
h) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8.6.1. i 8.6.2. SWZ.
9.2. Wykonawcy, o których mowa w 9.1. SWZ ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy, uwzględniający wymogi stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SWZ oraz proponowane przez siebie warunki.
16.2. Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi niniejszej SWZ, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz ustawą Prawo bankowe.
16.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do przedstawionego przez wykonawcę projektu umowy, jeżeli jego zapisy są niezgodne z niniejszą SWZ lub są niejednoznaczne.
16.4. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16.5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany:
16.5.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
16.5.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
16.5.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
16.5.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
16.6. Podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 16.5. będzie przedstawienie każdorazowo Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy uwzględniających wpływy wejście w życie przepisów dokonujących zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
16.7. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
16.8. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SWZ.
16.9. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej, na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/przemet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. pkt 7.4. ogłoszenia "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
16.10. Umowa musi uwzględniać w swojej treści wymogi postawione w treści niniejszej SWZ, w szczególności:
16.10.1. Odsetki od udzielonego kredytu będą stanowić jedyne wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu.
16.10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz przedterminowej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po wystąpieniu z wnioskiem do wykonawcy, co najmniej 7 dni przed planowaną spłatą. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu lub z tytułu niewykorzystania całości kredytu.
16.10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezkosztowej rezygnacji z uruchomienia części kredytu określonego w przedmiocie zamówienia. Minimalna kwota kredytu wyniesie 50% kwoty kredytu, o którym mowa w pkt 3. SWZ, z zastrzeżeniem art. 89 i art. 217 ustawy o finansach publicznych.
16.10.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do renegocjacji kwot i terminów spłaty kapitału. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
16.10.5. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, osoba prowadząca obsługę Zamawiającego jako kredytobiorcy, tj. osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
16.10.6. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie spełnienia wymagań o których mowa w pkt 16.10.5., z możliwością żądania od wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w tym w szczególności:
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.
16.11. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę – w wysokości 0,3% kwoty kredytu, gdy w wymaganym terminie nie wpłyną środki finansowe (kredyt) na konto Zamawiającego.
16.12. Kary umowne z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem umowy na rzecz Zamawiającego – w wysokości 0,1% kwoty kredytu.
16.13. Kary umowne z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia – w wysokości 0,1% kwoty kredytu.
16.14. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% kwoty kredytu.
16.15. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny kredytu w trakcie realizacji zamówienia w wypadku:
16.15.1. udokumentowania zmiany stóp procentowych opartych na stawce referencyjnej WIBOR 3M,
16.15.2. wcześniejszej spłaty kredytu; w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmieni się cena kredytu w odniesieniu do odsetek, natomiast marża wykonawcy podana w ofercie będzie niezmienna.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego - Rokietnica
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego (reprezentowanie w Sądzie Wydz. Spraw Upadłościowych). Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI