USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRabka-Zdrój
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-11-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyŚląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-08
 • Numer ogłoszenia620206-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 620206-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.: USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29795100000000, ul. Dietla  5 , 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 677 469, , e-mail zp@scru.pl, , faks 182 677 469.
Adres strony internetowej (URL): www.scru.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://scru.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., ul. Dietla 5, 34-700 Rabka Zdrój, sekretariat Prezesa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
Numer referencyjny: DF-1-PN/18-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 PLN na obsługę przeterminowanych i bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w kwocie 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na obsługę przeterminowanych i bieżących zobowiązań z tyt. dostaw i usług. 2.2. Wykonawca postawi do dyspozycji zamawiającego środki w kwocie stanowiącej przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy kredytowej. Orientacyjny termin przekazania środków – 01.12.2019 r. 2.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na sfinansowanie wydatków związanych ze spłatą przeterminowanych i bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 2.4. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu Zamawiający dopuszcza weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. 2.5. Koszty obsługi kredytu stanowią: a) Zmienne oprocentowanie kredytu, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M z dnia poprzedzającego o 3 dni robocze dzień uruchomienia kredytu. Dla potrzeb porównania ofert w kryterium cenowym, Wykonawca w ofercie przedstawi stopę oprocentowania kredytu obliczoną w oparciu o WIBOR 3M z dnia wszczęcia postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu. Liczbę określającą podaną wyżej stawkę należy podać w formie dziesiętnej, do dwóch miejsc po przecinku; b) Zamawiający nie dopuszcza naliczania opłat oraz prowizji od udzielenia kredytu. 2.6. Kredyt będzie spłacony w 60 ratach malejących, począwszy od dnia 31.12.2020 r. Zakłada się termin: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2025 r. Karencja w spłacie kapitałów kredytu: pierwsza rata kapitałowa – płatność od 31.12.2020 r. 2.7. Spłata odsetek następować będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu udzielenia zamówienia. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanych środków. Postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek. 2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty kredytu bez poniesienia dodatkowych opłat i prowizji. Wcześniejsza spłata środków kredytowych powoduje ich automatyczne i natychmiastowe zaliczenie na poczet kolejnych wymagalnych rat, następujących po dokonanej spłacie, bez dodatkowych wniosków ze strony Zamawiającego 2.9. Udzielenie kredytu nie zobowiązuje Zamawiającego do przeniesienia rachunku bankowego do banku Wykonawcy. 3. Pozostałe szczegółowe informacje do złożenia oferty zawarte zostały w załączniku nr 1.1.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  60   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje uprawnieniami do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w niniejszym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie właściwego organu na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument wskazujący na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy: 1.1. do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2; 1.2 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1.3 na wezwanie zamawiającego: – Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie. 2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: 2.1 do oferty dołączyć: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr 2.2, 2.2 na wezwanie (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona): - zezwolenie właściwego organu na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych lub inny dokument wskazujący na posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.). 3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy złożyć: 3.1 do oferty - dołączyć oświadczenie potwierdzające, że usługa będzie wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oświadczenie to zawiera się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do SIWZ. 3.2 na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający nie wymaga dokumentów na wezwanie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określono w istotnych postanowieniach umowy opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy sporządzić wg informacji podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do ofert należy dołączyć: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, dołączając do niej załącznik stanowiący charakterystykę oferty oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej, tj.: formularz kalkulacyjny, który wykonawca przygotowuje we własnym zakresie na podstawie danych zawartych w rozdziale 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczenia służące wykazaniu braku podstaw do wykluczenia i potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 i 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy, zgodnie z wymaganiami specyfikacji).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę windykację należności - Przebieczany
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę windykację moich należności finansowych od osoby prywatnej, posiadam umowę pożyczki (weksel). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI