Usługa realizacji szybkich płatności internetowych w publicznym transporcie zbiorowym...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa realizacji szybkich płatności internetowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań w okresie 36 miesięcy w latach 2022 – 2025.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-22
 • ZamawiającyZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00085444
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa realizacji szybkich płatności internetowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań w okresie 36 miesięcy w latach 2022 – 2025.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300973510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Matejki 59

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-770

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ztm.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ztm.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa realizacji szybkich płatności internetowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań w okresie 36 miesięcy w latach 2022 – 2025.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae8634e6-995a-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027171/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Obsługa przekazów elektronicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ztm.poznan.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej - email Zamawiającego: zamowienia@ztm.poznan.pl, przy czym składanie ofert odbywa się za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz platformy ePUAP: /ZTMPoznan/SkrytkaESP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: zamowienia@ztm.poznan.pl.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: zamowienia@ztm.poznan.pl (nie dotyczy składania ofert).
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę jako załączniki wiadomości email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
Zalecamy stosowanie formatu .pdf Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy ulicy Matejki 59, 60-770 Poznań.We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod@ztm.poznan.pl.Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by zrealizować umowę jaką Państwo zawierają z ZTM (podstawa prawna przetwarzania : art. 6 ust 1 lit. b RODO), przede wszystkim dla:- wyboru kontrahenta w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od zakończenia postępowania,- realizacji umowy z kontrahentem i będą przechowywane przez okres minimum 6 lat od daty zakończenia umowy ze względu na wymagania przepisów prawa podatkowego a jeśli umowa zostaje zawarta z finansowaniem z funduszy EU bądź okres gwarancji jest dłuższy, okres ten może ulec wydłużeniu,- zapewnienia bezpieczeństwa informacji i będą przetwarzane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy.Państwa dane są przekazane Urzędowi Miasta Poznania i jego jednostkom organizacyjnym, Radzie Miasta Poznania, Krajowej Izbie Odwoławczej, dostawcy systemów IT, firmom doradczym i konsultingowym, kancelarii prawnej i windykacyjnej, firmie realizującej usługę niszczenia dokumentów. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.ZTM nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZTM.EZ.3310.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań w okresie 36 miesięcy w latach 2022 – 2025.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66172000-6 - Usługi przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie podanych i opisanych w SWZ kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność systemu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący działalności gospodarczej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt. 1a ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 r. poz. 794, z późn. zm.) a dla instytucji unijnych – posiada zezwolenie właściwych organów nadzorczych na prowadzenie takiej działalności oraz, że zawiadomił KNF o rozpoczęciu działalności na terenie Polski a zawiadomienie zawiera dane z art. 97 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 r. poz. 794, z późn. zm.),

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych opłacanych kartami płatniczymi lub przelewami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439, z późn.zm.),

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresach.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje: usługi polegające na obsłudze płatności elektronicznej sprzedaży produktów dla co najmniej trzech podmiotów na 1 milion transakcji płatniczych dla każdego z obsługiwanych podmiotów osobno wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) dokumenty potwierdzające, że:
a) Wykonawca ma uprawnienia do obsługi i rozliczania transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi lub przelewami w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 2439, z późn.zm.),
b) Wykonawca jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu art. 2 pkt. 1a ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 r. poz. 794, z późn. zm.) a dla instytucji unijnych – zezwolenie właściwych organów nadzorczych na prowadzenie takiej działalności oraz zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o rozpoczęciu działalności na terenie Polski – zawierające dane z art. 97 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 r. poz. 794, z późn. zm.)
2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, a okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający działając na podstawie przepisów Ustawy Pzp dopuści zmianę umowy
w następujących przypadkach:
a) zmiana wynikająca z okoliczności formalno-prawnych zależnych od instytucji nadrzędnych nad Zamawiającym, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy - w zakresie dostosowywania Umowy do tych zmian i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym,
b) zmiana terminu realizacji Umowy - w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem Umowy (działanie Siły Wyższej, wdrażanie nowocześniejszej technologii w związku ze zmianą standardów, opóźnień spowodowanych niewykonaniem przez Zamawiającego zobowiązań dotyczących m.in. terminów przekazania dokumentów koniecznych do realizacji Umowy, lub innych przyczyn technicznych lub organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego), a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, możliwe jest wydłużenie czasu realizacji Umowy,
c) wystąpienia Siły wyższej - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, innych niż termin realizacji i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym,
d) jeżeli nastąpi zmiana w zakresie przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,
e) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian
i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym,
f) dopuszcza się zmianę Agenta (Podwykonawcy) lub rezygnację z Agenta (Podwykonawcy) w trakcie realizacji Umowy na warunkach określonych w przepisach Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 Umowy,
g) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian organizacyjnych w Mieście Poznań,
h) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową
– w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, co do czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT,
i) konieczności wprowadzenia innych zmian do Umowy niż wyżej wymienione, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami w zakresie wiedzy technicznej, technologicznej lub funkcjonalnej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia:
Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 436 ust. 4 podpunkt b) ustawy PZP, tj. zmiany:
a)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złozenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu. Fukcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. 2. Sposób złożenia oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika" dostepnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-20

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki prywatnej pod weksel lub zastaw - Puszczykowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania02-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki prywatnej pod weksel lub zastaw. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.