USŁUGA BIEŻĄCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ RACHUNKU BIEŻĄCEGO I RACHUNKÓW POMOCNICZYCH WRAZ...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
USŁUGA BIEŻĄCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ RACHUNKU BIEŻĄCEGO I RACHUNKÓW POMOCNICZYCH WRAZ Z KREDYTEM W RACHUNKU BIEŻĄCYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2022 R.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-13
 • Numer ogłoszenia513854-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 513854-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: USŁUGA BIEŻĄCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ RACHUNKU BIEŻĄCEGO I RACHUNKÓW POMOCNICZYCH WRAZ Z KREDYTEM W RACHUNKU BIEŻĄCYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2022 R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 12118869400000, ul. os. Złotej Jesieni  1 , 31-826  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126468502, e-mail asorys@rydygierkrakow.pl, faks 126468930.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalrydygier.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalrydygier.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków, Dziennik Podawczy pok. nr 238

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA BIEŻĄCEJ OBSŁUGI BANKOWEJ RACHUNKU BIEŻĄCEGO I RACHUNKÓW POMOCNICZYCH WRAZ Z KREDYTEM W RACHUNKU BIEŻĄCYM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2022 R.
Numer referencyjny: 34/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącej obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SP. z o.o. w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r. (aktualna umowa obowiązuje od 01.03.2016 r. do 28.02.2019 r.) - zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Szczególne warunki zamówienia: I. Usługa kompleksowej obsługi rachunku bankowego obejmuje : 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych (co najmniej 15), rachunku płacowego oraz rachunku walutowego (EURO). 2) Świadczenie usług w systemie elektronicznej obsługi bankowej z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, przy czym: - przychodzące na rachunek bankowy środki pieniężne są księgowane tego samego dnia, - wychodzące z rachunku bankowego środki pieniężne, wysyłane przez Szpital w systemie elektronicznej obsługi bankowej do godz. 11.00 są przekazywane do banku beneficjenta (kontrahenci i pracownicy Szpitala) w dacie zgodnej z datą obciążenia rachunku Szpitala. 3) Świadczenie bieżącej obsługi elektronicznej rachunków polegającej m.in. na: a) umożliwieniu składania poleceń przelewu, b) zapewnienie dostępu do przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków (objętych zamówieniem), c) zachowaniu poufności dokonywanych transakcji z uwzględnieniem zasad ochrony informacji o wynagrodzeniach pracowników, d) zapewnieniu dostępu do przeglądu transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji, e) umożliwieniu wyszukiwania dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd., f) umożliwieniu generowania raportów/zestawień obejmujących czynności/operacje dokonane w danym dniu, g) udostępnieniu funkcji eksport i import danych do i z systemu finansowo – księgowego Zamawiającego, h) zapewnieniu możliwości uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów (tzw. wtórniki), i) zapewnieniu możliwości realizowania przelewów zbiorczych (kilka faktur do jednego kontrahenta), j) umożliwieniu wycofania, anulowania zlecenia (telefonicznie), k) realizacja przelewu jako zlecenia oczekującego, l) realizacja przelewu w systemie SORBNET (ok. 5 m-cznie), m) generowaniu elektronicznych wyciągów bankowych, n) zakładanie automatycznych lokat overnight po wszystkich operacjach dokonywanych w ciągu dnia dla środków pieniężnych w wysokości powyżej 50.000,00 zł z zastrzeżeniem, aby na koniec każdego miesiąca była założona blokada środków, celem uiszczenia stałych opłat bankowych (tj. ryczałt) oraz dokonywanie negocjowanych lokat terminowych. 4) Dodatkowo w opłacie ryczałtowej należy uwzględnić: • Wydanie karty wzorów podpisu i podpisu elektronicznego dla ok. 4 użytkowników (zmiana karty wzoru podpisu, duplikat wzoru karty podpisu). • Wydanie tokena lub innego narzędzia autoryzacji dla osób dysponujących podpisem elektronicznym. • Otwarcie dodatkowych rachunków pomocniczych, podpięcie do systemu bankowego oraz automatyczne uruchomienie dla wszystkich osób dysponującym podpisem elektronicznych w systemie bankowym. • Odbiór gotówki ze Szpitala: kwota do ok. 250.000,00 zł do 5 razy w miesiącu (zasilenie konta gotówką księgowane tego samego dnia, prowizja od wpłaty zwarta w ryczałcie miesięcznym- przy czym gotówka odebrana do godz. 12.00 jest księgowana tego samego dnia, po godz. 12.00 następnego dnia roboczego). • Udzielanie telefonicznych informacji (np. o stanie środków pieniężnych oraz innych informacji w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej). • Bezpłatna instalacja i bieżący serwis systemu elektronicznej obsługi bankowej, w szczególności: - zainstalowanie oprogramowania, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania, - importu / exportu danych z systemu bankowości elektronicznej do programu finansowo – księgowego Szpitala. Zamawiający posiada następujące oprogramowanie Infomedica System Finansowo – Księgowo – Kosztowy Rejestr Bankowy i Finanse i Ksiegowość firmy Asseco Poland S.A.. - bieżące udostępnianie aktualizacji systemowych celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej (bez konieczności zmiany oprogramowania po stronie Zamawiającego) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. • W przypadku wystąpienia awarii systemu Wykonawca zapewni możliwość korzystania z usługi typu „teleserwis” umożliwiający telefoniczne uzyskanie informacji o stanie rachunków. • Wyznaczenie ze strony banku opiekuna Szpitala, który będzie odpowiedzialny za całokształt współpracy. • Przyjęcie i wykonywanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji krajowych oraz zagranicznych (możliwość dokonywania płatności obcej walucie). • Wpłaty kwot z zagranicy (ok. 5 m-cznie). • Wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń (ok. 1 m-cznie). • Miesięczne oprocentowanie kont (naliczenie odsetek). • Przechowanie depozytów, udostępnienie skrytki bankowej dla wartościowych depozytów pacjentów Szpitala. • Realizacja przelewu w formie papierowej u pracownika w placówce Banku (w przypadku awarii systemu bankowego). • Wszystkie pozostałe czynności, opłaty związane z prowadzeniem w/w rachunków nie przewidzianych na dzień specyfikacji. 5) Za wymienione usługi w punktach od 1 do 4 Zamawiający uiszczać będzie opłatę ryczałtową płatną na koniec każdego miesiąca (tj. w sposób automatyczny w formie obciążenia rachunku przez Bank). Ponadto Zamawiający informuje, iż średnia liczba realizowanych przelewów: - 600/m-c (przy czym przelewy wykonywane sa zbiorczo dla kilku faktur dotyczących jednego kontrahenta), - średnia ilość przelewów pracowniczych – 1300/m-c II. Kredyt w rachunku bieżącym (odnawialny lub tzw. Linia kredytowa**): a) wysokość kredytu 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). b) W okresie umowy bank jako wykonawca (kredytodawca) nie będzie pobierał opłat i prowizji za bankowej za administrowanie kredytem, za gotowość oraz za zaangażowanie kredytu (tj. salda niewykorzystanej części kredytu). c) Miesięczna spłata odsetek - odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą obciążały rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w dni wolne lub święta, zapłata odsetek nastąpi w dniu poprzedzającym. d) Skumulowana opłata dotycząca kredytu w rachunku bieżącym, powinna obejmować: - prowizję przygotowawczą (płatna przy pierwszym uruchomieniu kredytu), - oprocentowanie, - marżę banku. e) Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank będzie naliczał odsetki w stosunku rocznym, wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M), obowiązującą na 2 dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększoną o stalą marżę banku (przy czym: do obliczeń kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni). * do wyliczenia należy przyjąć pełną wartość kredytu tj. 10.000.000,00 zł. f) Całkowita spłata kredytu nastąpi nie później niż w dniu 31.01.2022 r. g) Do wyliczenia kosztu obsługi kredytu należy przyjąć wskaźnik WIBOR dla depozytów złotówkowych 1M z dnia 29.01.2019 r. tj. 1,64. h) Zabezpieczenie kredytu - przelew wierzytelności z tytułu zawartych umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ (umowa nr 061/200324/SZP/08/2017) • deklarowane obroty za cały okres trwania umowy wynoszą : 250.000.000,00 zł/rocznie Niezbędne dokumenty do określenia zdolności kredytowej Zamawiającego dostępne są do wglądu w Sekcji Finansowej – pokój 63 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu: 1) Umowy z NFZ na 2019 r., 2) KRS, 3) Sprawozdanie finansowe za rok 2017, oraz RZ i S za VI i IX 2018., 4) Bilans spółki na dzień 30.09.2018 r., 5) Wykaz toczonych postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych na dzień 31.12.2018 r., 6) Wykaz należności i zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2018 r., 7) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, 8) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 9) Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, 10) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek, 11) Opinia bankowa wydana przez bank obsługujący rachunek podstawowy Zamawiającego. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie, iż w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje do przedstawiania następujących dokumentów: • sprawozdanie rachunek zysków i strat zawierający dane w układzie F01 – wersja porównawcza – raz na kwartał, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, • sprawozdanie z działalności jednostki, raz na rok, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, • opinia i raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, raz na rok, po zakończeniu badania, • uchwałę podziału zysku netto na pokrycie straty, raz na rok, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, • zaświadczenie z US i ZUS – raz na rok tj. grudzień 2019, grudzień 2020, grudzień 2021 Zamawiający informuje iż: • aneksy przedłużające do umowy 061/200324/SP/08/2017 z NFZ będą dostarczane do banku niezwłocznie po podpisaniu, • nie posiada aktualnie żadnych zawartych umów pożyczek, poza kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, • nie posiada żadnych transakcji typu: forward, futures, swap, innych opcji na rynku pieniężnym, kapitałowym, kredytowym oraz instrumentów pochodnych na rynku towarowym, • nie posiada przyznanych limitów transakcyjnych rynków finansowych, ani innych pochodnych, • nie posiada strategii działania na przyszłe lata, • kontrakt z NFZ proponowany jako zabezpieczenie kredytu jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie stanowi wierzytelności spornej, przeterminowanej, przedawnionej, • dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcy jedynie w przypadku konwoju (transportu gotówki do banku), • nie wyraża zgody na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz na rozszerzenie zabezpieczenia o poręczenie przez Województwo Małopolskie, • część dokumentów jakie zamawiający zamierza udostępnić, są również zamieszczone na stronie internetowej http://www.szpitalrydygier.pl/, • wszelkie informacje dotyczące eksport/import (struktura) należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Asseco Poland S.A,

II.5) Główny kod CPV: 66100000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-03-01   lub zakończenia: 2022-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie i dokumenty, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a-b). SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt IX ppkt 1 lit. a).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w IX ppkt 1 lit. a). SIWZ 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 10. W przedmiotowym zamówieniu brak jest czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. nr 24, poz. 141 ze zm.) Kodeks pracy. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 2A do Specyfikacji. b) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonanie czynności bankowych: dla banków spółdzielczych – art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami); dla banków w formie spółki akcyjnej – art. 21 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami); dla banków, których dotyczy zapis art. 177 i 178 ww. ustawy, dokumentem zastępującym zezwolenie będzie statut banku; 2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 2B do Specyfikacji. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt. 2 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem lub właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia ppkt. 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. . Dokumenty składające się na ofertę: a) Formularz Ofertowy (według wzoru z Załącznika nr 2 do Specyfikacji), b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt IX Specyfikacji), c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 11 lit. b), d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). 5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji. 6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie i starannie, za pomocą nieścieralnego atramentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację. 10. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy. 11. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy: a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę (osoby) nie wymienioną (wymienione) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:  oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, albo  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zaleca aby, Wykonawca do oferty przedłożył stosowny odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny na dany dzień lub pełny), z którego wynika umocowanie osoby (osób) udzielających w imieniu Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli stosowny odpis nie został wcześniej złożony przez Wykonawcę w niniejszym Postępowaniu. 12. Wykonawca ma prawo, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że wykaże jednocześnie, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą – „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego. 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę. 14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. XII ppkt 15 lit. b), d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Zamawiającego (decyduje termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego): Bank Zachodni WBK S.A. XXVII O/KRAKÓW NR: 44 1500 1979 1219 7002 3173 0000 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg: Usługa bieżącej obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem w rachunku bieżącym dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r. - numer sprawy 34/ZP/2019”. 5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3 lit. b-e, muszą zachowywać ważność przez cały okres,w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę Postępowania, którego wadium dotyczy. 10. Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone z Postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b. 11. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zapisanymi w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki w kwocie 500 zł - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki w kwocie 500 zł. Mój dochód to zasiłki w kwocie 5000 zł.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI