Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.665.000,00 zł na zaciągnięcie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.665.000,00 zł na zaciągnięcie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłoszakowice
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-11-08
 • ZamawiającyGMINA WŁOSZAKOWICE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-25
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00243960
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.665.000,00 zł na zaciągnięcie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielnie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.665.000,00 zł na zaciągnięcie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83dba137-3574-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00243960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”. 2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Zamawiający,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa
JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)
szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Formaty plików
wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:a) .zip b) .7Z1) Wśród formatów powszechnych a nie
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w
takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.2) Zamawiający zwraca uwagę na
ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu
osobistego, który wynosi max 5MB.3) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 4) Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy złożyć, zgodnie z zapisami
niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice za pomocą formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola
Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowice możliwy jest za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami
ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność; Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4
lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.665.000,00 PLN na zaciągnięcie i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV:
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu. 2. Podstawowe dane o kredycie:
1) sposób uruchomienia kredytu: kredyt uruchamiany w 2 transzach:
a) 30.11.2021 – 1.665.000,00
b) 31.12.2021 – 1.000.000,00
na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice.
2) Okres kredytowania: od 30.11.2021 do 10.07.2026 (tj. od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej),
3) Karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 30.06.2022r., 4) Okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie wg wyszczególnienia zawartego w Rozdziale II ustęp 2 punkt 4 SWZ, 5) sposób płatności odsetek:
• odsetki płatne kwartalnie,
• spłata rat odsetkowych będzie następowała:
- kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
• pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10.01.2022r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 31.12.2021r.
6) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
• prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp),
• koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 2.08.2021r. roku – 0,18 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy),
Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu.
7) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
8) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp):
• prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego,
• prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu,
• Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu;
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 2.665.000,00 zł oraz w późniejszych niż wskazanych w pkt 1 SWZ terminach, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego;
10) w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat kredytowych;
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat;
12) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SWZ;
13) Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego załącza się dokumenty stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.
4. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zostanie zawarta według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy.
5. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w niniejszej SWZ i załącznikach do niej. Niniejsza SWZ opisuje przedmiot zamówienia w sposób kompletny i wyczerpujący. Zasady i wymagania jakościowe świadczenia usług udzielania kredytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe.
6. Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części, gdyż zamówienie to jest w całości usługą bankową jednego rodzaju. Jest zamówieniem, którego niedokonanie podziału na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Podział zamówienia na części byłby niecelowy, a nawet mógłby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia kosztów uzyskania kredytu. Nie jest możliwe dokonanie podziału tego zamówienia na części na zasadzie jakościowej ani ilościowej z uwzględnieniem poszczególnych jego składników, gdyż jest to usługa bankowa w całości jednego rodzaju, polegająca na udzieleniu kredytu. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-07-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowizja przygotowawcza banku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1896 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
UWAGA!
W przypadku złożenia oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający uzna powyższy warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SWZ:
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa ten z Wykonawców, który zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 4 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)- Załącznik nr 5 do SWZ,
6) Oświadczenie dotyczące rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 6 do SWZ,
7) Pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługę wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany:
• stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
• wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
• zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
• zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
6. Podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 5 będzie przedstawienie każdorazowo Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy uwzględniających wpływy wejście w życie przepisów dokonujących zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
1) Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2) Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy Pzp, a w szczególności: rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób; uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostaną w treści umowy zawartej z Wykonawcą realizującym przedmiotowe zamówienie.
3) Do czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: obsługa Zamawiającego jako kredytobiorcy, tj. osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia.
4) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
5) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego - Rokietnica
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego (reprezentowanie w Sądzie Wydz. Spraw Upadłościowych). Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI