Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKolbuszowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-17
 • ZamawiającyGMINA KOLBUSZOWA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-30
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00044009
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172271333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b78dc099-a419-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000796/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ekolbuszowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowejPZP24https://ekolbuszowa.logintrade.net2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie i Instrukcji dostępnych pod adresem https://ekolbuszowa.logintrade.net Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. 1.1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wykaul. Piekarska 1536-100 Kolbuszowa Tel. 17 2271 333 wew. 424e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł.numer referencyjny nadany sprawie: ZP.271.1.20.2021prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”; 1.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;1.1.8. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;1.1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 500 000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy 00/100 zł) zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/355/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu.2. Szczegółowe warunki udzielenia i spłaty kredytu:a) Waluta kredytu: PLNb) Planowany okres kredytowania od uruchomienia kredytu do dnia 31.12.2030 r.c) Spłata odsetek w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przez Bank.d) Odsetki od kredytu naliczane będą za pełny kwartał od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach kwartalnych i płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału lub do 7 dnia następnego kwartału począwszy od pierwszego kwartału uruchomienia kredytu. Spłata ostatnich odsetek płatna w dniu całkowitej spłaty kredytu.e) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.f) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki będą naliczane do dnia spłaty.g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody bankuh) Rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody bankui) Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego kwartału.j) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:- do oferty: według stawki WIBOR 3M na dzień 30.04.2021 r. - do umowy: : Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki WIBOR dla 3 - miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą w trakcie trwania Umowy marżę Banku. k) Wysokość stawki WIBOR 3 M określona jest, jako stawka z ostatniego roboczego dnia poprzedniego kwartału i obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy, tj. pierwszy dzień kwartału, do ostatniego dnia okresu odsetkowego, tj. ostatniego dnia kwartału Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 3M z ostatniego roboczego dnia kwartału poprzedzającego kwartał obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. l) Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielenia i spłaty kredytu.ł) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie może być realizowane w przypadku zwłoki w spłacie rat kapitałowych lub odsetek przekraczającej 30 dni.a. Raty kapitałowe kredytu – płatne kwartalnie. Spłata kwartalnych rat kredytu płatna w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, począwszy od I kwartału 2022 r., wg poniższego harmonogramu:rok 2022 – 5.000 zł m-c III – 1.250 zł m-c VI – 1.250 złm-c IX – 1.250 złm-c XII – 1.250 zł rok 2023 – 5.000 zł m-c III – 1.250 zł m-c VI – 1.250 złm-c IX – 1.250 złm-c XII – 1.250 zł rok 2024 – 10.000 zł m-c III – 2.500 zł m-c VI – 2.500 złm-c IX – 2.500 złm-c XII – 2.500 zł rok 2025 – 500.000 zł m-c III – 125.000 zł m-c VI – 125.000 złm-c IX – 125.000 złm-c XII – 125.000 złrok 2026 – 1.000.000 zł m-c III – 250.000 zł m-c VI – 250.000 złm-c IX – 250.000 złm-c XII – 250.000 złrok 2027 – 1.000.000 zł m-c III – 250.000 zł m-c VI – 250.000 złm-c IX – 250.000 złm-c XII – 250.000 złrok 2028 – 1.200.000 zł m-c III – 300.000 zł m-c VI – 300.000 złm-c IX – 300.000 złm-c XII – 300.000 złrok 2029 – 1.200.000 zł m-c III – 300.000 zł m-c VI – 300.000 złm-c IX – 300.000 złm-c XII – 300.000 złrok 2030 – 1.580.000 zł m-c III – 395.000 zł m-c VI – 395.000 złm-c IX – 395.000 złm-c XII – 395.000 zł

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określone w SWZ - Rozdział I InstrukcjadlaWykonawców

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:1) Braku podstaw wykluczenia,2) Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.2. Opis warunków udziału w postępowaniu:1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.). a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.3. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie. 1) Warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego:4. Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowy zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 1a do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;b. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców osobno.c. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy - pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawiezamówienia publicznego.b) Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożeniaoferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody banku2. Rezygnacji z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat bez konieczności uzyskiwania zgody banku

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ekolbuszowa.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15

2021-04-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Kopytowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na raty, mam rentę stałą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI