Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻegocina
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-08-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Żegocina
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-12
 • Numer ogłoszenia585454-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585454-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

Gmina Żegocina: Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żegocina, krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  - , 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, , e-mail gmina@zegocina.pl, , faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (URL): www.zegocina.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej- osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe w formie pisemnej papierowej w zamkniętej kopercie zgodnie z wymaganiami w SIWZ (w poniedziałek od 7:30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7:30 do 15:30, w piątek od godz. 7.30 do 14.30)
Adres:
Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316, pokój nr 4 (dziennik podawczy)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł
Numer referencyjny: UG.271.20.PN.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu komercyjnego w kwocie 2.500.000,00 złotych (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 19 208,00 złotych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.480.792,00 złotych. 2. Kredyt będzie wykorzystany w dwóch transzach:  1 transza w okresie od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. w kwocie: 2.000.000,00 złotych  2 transza w okresie od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r. w kwocie: 500.000,00 złotych 3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu. 4. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M (zmienny) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę Banku. 5. Do w/w stawki WIBOR 1 M (zmienny) zostanie doliczona marża Banku stała (niezmienna) w okresie kredytowania. 6. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży Banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się WIBOR 1M z miesiąca poprzedniego. 7. Wskazana w ofercie marża banku (w stosunku rocznym) jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Zmiana wysokości oprocentowania odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest w przypadku jedynie zmiany stawki WIBOR 1M. 8. Stosownie do art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 9. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M za miesiąc lipiec br. wynoszącą 1,64 % i stałą marżę banku oraz planowany harmonogram zaciągnięcia i spłat kapitału. 10. Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na ZAŁĄCZNIKU 1B. 11. Wykonawca wypełnia tylko wysokość marży banku - w polu nr 2 (oznaczonym kolorem żółtym) - do 2 miejsca po przecinku. 12. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu. Odsetki będą płatne do 15-go dnia roboczego każdego miesiąca. 13. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania obciążenia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie. 14. Do formuły naliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę w roku, przez którą należy rozumieć odpowiednio: rok 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc to rzeczywista liczba dni (tj. z uwzględnieniem faktycznej liczby dni lutego w każdym roku). 15. Podstawowe dane związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) Wpływ transz kredytu na rachunek bankowy Gminy Żegocina po podpisaniu umowy w siedzibie Gminy Żegocina na wniosek Zamawiającego (planuje się wpływ pierwszej transzy kredytu do 27.09.2019r. w wysokości 2.000.000,00 złotych, drugiej transzy w wysokości 500.000,00 złotych do dnia 20.12.2019r.) w terminie 1, 2, 3 lub 4 dni od złożenia przez Zamawiającego wniosku - zgodnie z ofertą Wykonawcy w kontekście II kryterium oceny ofert; b) Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości 0,00% od kwoty przyznanego kredytu; c) Wykonawca/Bank nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści Oferty. d) Okres spłaty kredytu – od 30.03.2020 r. do 30.12.2026 r; e) Prognozowany harmonogram zaciągnięcia i spłat kredytu w kwocie do 2.500.000,00 zł do przygotowania Oferty. Zakładane zaciągnięcie rat /Termin płatności Rata Stan zadłużenia od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. Uruchomienie: I transzy kredytu 2.000.000,00 od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r. Uruchomienie: II transzy kredytu 500.000,00 2019.12.31 x 2.500.000,00 2020.03.31 12 500,00 zł 2 487 500,00 zł 2020.06.30 12 500,00 zł 2 475 000,00 zł 2020.09.30 12 500,00 zł 2 462 500,00 zł 2020.12.31 12 500,00 zł 2 450 000,00 zł 2021.03.31 12 500,00 zł 2 437 500,00 zł 2021.06.30 12 500,00 zł 2 425 000,00 zł 2021.09.30 12 500,00 zł 2 412 500,00 zł 2021.12.31 12 500,00 zł 2 400 000,00 zł 2022.03.31 25.000,00 zł 2 375 000,00 zł 2022.06.30 25.000,00 zł 2 350 000,00 zł 2022.09.30 25.000,00 zł 2 325 000,00 zł 2022.12.31 25.000,00 zł 2 300 000,00 zł 2023.03.31 50.000,00 zł 2 250 000,00 zł 2023.06.30 50.000,00 zł 2 200 000,00 zł 2023.09.30 50.000,00 zł 2 150 000,00 zł 2023.12.31 50.000,00 zł 2 100 000,00 zł 2024.03.31 175.000,00 zł 1 925 000,00 zł 2024.06.30 175.000,00 zł 1 750 000,00 zł 2024.09.30 175.000,00 zł 1 575 000,00 zł 2024.12.31 175.000,00 zł 1 400 000,00 zł 2025.03.31 175.000,00 zł 1 225 000,00 zł 2025.06.30 175.000,00 zł 1 050 000,00 zł 2025.09.30 175.000,00 zł 875 000,00 zł 2025.12.31 175.000,00 zł 700 000,00 zł 2026.03.31 175.000,00 zł 525 000,00 zł 2026.06.30 175.000,00 zł 350 000,00 zł 2026.09.30 175.000,00 zł 175 000,00 zł 2026.12.31 175.000,00 zł 0,00 zł f) Zamawiającemu przysługuje możliwość niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości (tj. nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości) lub możliwość niewykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji; g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych prowizji, opłat; h) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, i) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegać będą spłacie w terminie do 15 - tego dnia następnego miesiąca po kwartale za dany okres obrachunkowy (kwartał), począwszy od III kwartału 2019 roku, przy czym za ostatni kwartał danego roku budżetowego do 20 XII. j) W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza możliwość za zgodą Banku – przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu, k) Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. l) Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową; m) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. n) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty. o) Jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego walutą rozliczeń jest złoty polski (PLN); p) Zamawiający informuje, że:  tytułem zabezpieczenia spłat kredytu wraz z odsetkami Zamawiający wystawi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisaną przez Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.  zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w oparciu o art.777 par.1 pkt. 5 k.p.c.  nie posiada zaległości wobec ZUS i US,  posiadamy pozytywną Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu,  umowa z Bankiem na realizację przedmiotu zamówienia winna uwzględniać w swojej treści istotne postanowienia umowy, które przedkładamy w załączeniu do niniejszej SIWZ,  decyzja Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu zawarta jest w treści uchwały NR VIII/68/2019 RADY GMINY ŻEGOCINA z dnia 31 maja 2019r., której treść stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  zakładana karencja w spłacie kredytu: do 31.03.2020 roku, 16. Zamawiający ustala następujący harmonogram spłaty rat kredytu: Rata Data/termin spłaty Wysokość spłaty Rok 2020 50.000,00 1. 30.03.2020 12.500,00 2. 30.06.2020 12.500,00 3. 30.09.2020 12.500,00 4. 10.12.2020 12.500,00 Rok 2021 50.000,00 5. 30.03.2021 12.500,00 6. 30.06.2021 12.500,00 7. 30.09.2021 12.500,00 8. 10.12.2021 12.500,00 Rok 2022 100.000,00 9. 30.03.2022 25.000,00 10. 30.06.2022 25.000,00 11. 30.09.2022 25.000,00 12. 10.12.2022 25.000,00 Rok 2023 200.000,00 13. 30.03.2023 50.000,00 14. 30.06.2023 50.000,00 15. 30.09.2023 50.000,00 16. 10.12.2023 50.000,00 Rok 2024 700.000,00 17. 30.03.2024 175.000,00 18. 30.06.2024 175.000,00 19. 30.09.2024 175.000,00 20. 10.12.2024 175.000,00 Rok 2025 700.000,00 21. 30.03.2025 175.000,00 22. 30.06.2025 175.000,00 23. 30.09.2025 175.000,00 24. 10.12.2025 175.000,00 Rok 2026 700.000,00 25. 30.03.2026 175.000,00 26. 30.06.2026 175.000,00 27. 30.09.2026 175.000,00 28. 10.12.2026 175.000,00 17. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek. 18. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/ych czynności związane z obsługą kredytu udzielonego Gminie Żegocina, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018, poz. 108, z późn. zm.). W celu ocenienia w/w zastrzeżenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób do wykonania określonych czynności, przykładowy druk oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia w/w personelu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Sankcje związane z niedopełnieniem niniejszego obowiązku przewidują istotne postanowienia umowy. Dodatkowo nadmieniamy, że za nieprawidłowości ze strony Podwykonawcy w zakresie wskazanego przez Zamawiającego obowiązku zatrudniania na umowę o pracę osób do wykonania określonych czynności, odpowiadać będzie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2026-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty tj. do 31.12.2026 roku. 2. Przewidywane uruchomienie kredytu w dwóch transzach tj.:  1 transza w okresie od 23.09.2019 r. do 27.09.2019 r. w kwocie: 2.000.000,00 złotych  2 transza w okresie od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r. w kwocie: 500.000,00 złotych 3. Wpływ kredytu na rachunek bankowy Gminy Żegocina, po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia, na wniosek Zamawiającego (I transza najpóźniej do dnia 27.09.2019 r., II transza najpóźniej do 20.12.2019r.) w terminie: 1, 2, 3 lub 4 dni od złożenia wniosku - zgodnie z ofertą Wykonawcy w kontekście II kryterium oceny ofert. 4. Czas uruchomienia kredytu, liczony jest od dnia następnego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o uruchomienie kredytu. 5. Maksymalny możliwy termin uruchomienia kredytu to: 4 dni, tj. wpływ kredytu na rachunek bankowy Gminy Żegocina. Wykonawca może jednak zaoferować krótszy okres uruchomienia kredytu, tj. 1, 2, 3 lub 4 dni, co będzie odpowiednio punktowane w przedmiotowym postępowaniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, - jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania braku podstaw wykluczenia, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Dokumenty podmiotów zagranicznych. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 1 dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. 2. Formularz cenowy (służący do wyliczenia kosztów obsługi długu do złożenia oferty) załącznik nr 1b do SIWZ 2. Dodatkowo, wraz z ofertą należy złożyć: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ i Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ - składane w formie oryginału, podpisane przez przedstawiciela wykonawcy lub jego pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 3. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Oświadczenia dot. zatrudnienia na umowę o pracę – załącznik nr 5. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej bip.malopolska.pl/ugzegocina informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu bez dodatkowego wezwania: - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.) - wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Uwaga! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. 7. Projekt umowy kredytowej uwzględniający zapisy określone w SIWZ i jej załącznikach. 8. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin uruchomienia transz 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp oraz w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa może ulec zmianie za porozumieniem stron. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-22, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki pod zastaw działki - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki pod zastaw działki budowlanej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI