Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWiązownica
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-03-26
 • ZamawiającyGmina Wiązownica
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-17
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00018665
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-909104b4-86f3-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004314/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oferty oraz dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wiazownica. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej określone w ustawie o świadczenia usług drogą elektroniczną.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia), zawiadomień oraz przekazywanie innych informacji może odbywać się platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica za pomocą formularza i przycisku „wyślij wiadomość” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.comWe wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy będą posługiwać się numerem postępowania.Sporządzanie i przekazywanie informacji, w tym dokumentów w formie elektronicznej musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.Przekazane drogą elektroniczną informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem platformy zakupowej lub za pomocą poczty elektronicznej.Wyjaśnienia treści SWZ, odpowiedzi na pytania, modyfikacje zostaną opublikowane na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania zamawiającego, dla swej skuteczności powinny zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uprawnionej osoby, przed upływem wyznaczonego przez zamawiającego terminu.Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj:1) stały dostęp do sieci internetowej o przepustowości min 512 kb/s2) komputer klasy PC lub MAC z systemem operacyjnym MS Windows, Linux lub nowsze wersje, pamięć min 2 GB Ram, procesor Intel 2GHZ lub nowszy,3) przeglądarkę internetową, obsługująca TLS 1.2, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10.04) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny onslugujący pliki w formacie pdf,6) dokumenty w formacie PDF zaleca się podpisywać formatem PAdES lub XAdES8.13 Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych plików o wielkości do 75 MB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7a, html, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMlenc.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .4.2 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia.4.2.1 Kredyt postawiony zostanie do dyspozycji Zamawiającego w jednej transzy w kwocie 2 000 000 PLN. Uruchomienie kredytu nastąpi na podstawie złożonego zapotrzebowania (wniosku) przesłanego do Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksem, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.4.2.2 Okres kredytowania – 72 miesiące4.2.3 Okres karencji w spłacie kapitału – 8 miesięcy 4.2.4 Spłata kredytu w latach 2022-2027 w 72 ratach miesięcznych w wysokości: - 16 pierwszych rat (od stycznia 2022r. do kwietnia 2023) w kwocie po 20 000 PLN - 56 rat od maja 2023 r. do grudnia 2027 r. w kwocie po 30 000 PLNprzy czym pierwsza rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca stycznia 2022 r., a ostatnia rata płatna ostatniego dnia roboczego miesiąca grudnia 2027 r.4.2.5 Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank.4.2.6 Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu i płatne ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca.Wykonawca otworzy rachunek kredytowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie jego obowiązywania.4.2.7 Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.4.2.8 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty i płatne w dniu spłaty kredytu,4.2.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części bez ponoszenia dodatkowych opłat.4.2.10 Oprocentowanie kredytu będzie zmienne.4.2.11 Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania. - do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień 12.03.2021 r. w wysokości 0,19%. Uwaga: do kalkulacji ceny należy przyjąć liczbę dni rocznie 360 i miesięcznie 30,do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy ( ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa).Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy.Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia następnego miesiąca.UWAGA: w celu wyliczenia ceny oferty jako dzień wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 06.04.2021 r.Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji ani opłat z tytułu udzielonego kredytu.Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.Gmina Wiązownica wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe.Umowa, weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji będą posiadać kontrasygnatę Skarbnika. Gmina Wiązownica nie posiada zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.4.2.12 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiający (kredytobiorca) dołącza się następujące dokumenty:1) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017, 2018 i 2019 r.2) Opinia RIO z wykonania budżetu za 2017, 2018 i 2019 r.3) Uchwały Rady Gminy Wiązownica w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2017, 2018 i 2019 r.4) Projekt budżetu na 2021 r.5) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wiązownica na 2021 r.6) Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu Gminy Wiązownica na lata 2021-20277) Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2021-20278) Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.9) Uchwała budżetowa na 2021 r.10) Zadłużenie gminy według stanu na dzień 28.02.2021 r.11) Zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica w sprawie zmian budżetu na 2021 r.12) Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS za okres 2018, 2019, 2020 r.13) Oświadczenie o braku zajęć egzekucyjnych na rachunku gminy.UWAGA: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zostanie udostępniona niezwłocznie po jej otrzymaniu, przed zawarciem umowy kredytowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówWarunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.2187 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp.b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę odrębną, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika do SWZ.c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem tych składek wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz.2187 ze zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dopuszczalne są tylko w granicach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która dokonywana jest w trybie § 3 ust. 6.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy zlożyć na platformnie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24

2021-03-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI