Udzielenie kredytu długoterminowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoHrubieszów
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-31
 • ZamawiającyPOWIAT HRUBIESZOWSKI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-08-17
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HRUBIESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Narutowicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846965068

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiathrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.hrubieszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2f52fa3-fe78-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 02

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003435/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie kredytu długoterminowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiathrubieszow.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7:30 -15:30 w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 11.8 niniejszego Rozdziału: a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl; b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”; c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu; d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 3. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są: Anna Wasilewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 846965068 wew. 11; Dorota Guzina – Skarbnik Powiatu, tel. 846965068 wew. 17. Pozostałe informacje zawarte są w rozdziale 11 SWZ Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio
go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RFZ.272.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 631772,41 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Hrubieszowskiego w kwocie 4 040 000,00 zł oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414L Moniatycze-Nieledew na odcinku od km 0+165 do km 1+160,
w miejscowości Moniatycze” w kwocie 450 000,00 zł, „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3429L Kryłów-Adelina w miejscowości Kolonia Kryłów, długość odc. 995 mb” w kwocie 460 000,00 zł, „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Huczwę w ciągu drogi powiatowej nr 3422L Bormańce-Terebiniec
-Werbkowice w miejscowości Werbkowice w km 3+655,00” w kwocie 1 050 000,00 zł.
Szczegółowe warunki zamówienia, w tym wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp:
1) postawienie kredytu w jednej transzy na rachunek prowadzony w banku wybranym do obsługi budżetu powiatu;
2) okres karencji przy spłacie kapitału do 26.03.2022 r.;
3) spłata odsetek - miesięcznie od zaciągniętego kredytu ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą, przy czym odsetki za m-c grudzień 2031 roku wraz ze spłatą raty kapitałowej; spłata pierwszej raty odsetkowej nastąpi ostatniego dnia miesiąca, w którym uruchomiona zostanie pierwsza transza kredytu. Jeżeli termin spłaty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, spłata będzie dokonana w pierwszym dniu roboczym;
4) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie;
5) oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej,
tj. w oparciu o stawkę WIBOR 1M jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę banku (dla celów wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 13.08.2021 roku);
6) Zamawiający dopuszcza umowne doprecyzowanie opisu stawki bazowej oprocentowania: „stawka ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości WIBOR 1M
z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca”;
7) jeżeli ustalona na dany okres stawka bazowa oprocentowania WIBOR 1M osiągnie wartość ujemną, to na potrzeby wyliczania oprocentowania będzie przyjęte, że w danym okresie rozliczeniowym stawka bazowa wynosi 0,00%, zatem oprocentowanie kredytu w tym okresie będzie równe marży banku.
8) marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;
9) prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna w całości/jednorazowo
(i naliczona zostanie od całkowitej kwoty kredytu /6 mln zł/) najpóźniej w dniu uruchomienia transzy kredytu;
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Odsetki liczone będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty;
11) spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach kwartalnych w ratach i okresach spłaty określonych w harmonogramie
- Załącznik Nr 2 do SWZ. Jeżeli termin spłaty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, spłata będzie dokonana w pierwszym dniu roboczym;
12) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, w tym opłat i prowizji związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza wymienionymi powyżej, tj. oprocentowaniem i prowizją od uruchomienia kredytu;
13) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, które będą podpisane przez reprezentację Zarządu Powiatu oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu;
14) Zamawiający nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;
15) Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych;
16) dokumentacja dotycząca sytuacji finansowej i dokumentacja dotycząca budżetu Powiatu Hrubieszowskiego, dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego:
http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/
linki do dokumentów wskazane w Rozdziale 25 SWZ.
17) wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ dokonywane będą w złotych polskich - waluta PLN;
18) Zamawiający nie dopuszcza dodatkowego zabezpieczenia kredytu w postaci złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – podpisanego przez reprezentację Zarządu Powiatu wraz z kontrasygnatą Skarbnika (zgoda łączyłaby się z poniesieniem przez Powiat kosztów notarialnych związanych z tym zabezpieczeniem);
19) Zamawiający wskazuje dzień 30.09.2021r. jako dzień uruchomienia całości kredytu w celu obliczenia ceny ofertowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2031-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem 17 SWZ. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Cena” to 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów
w ramach kryterium „Cena” – (C) zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cmin
C = ------- x 100 pkt
Cb

gdzie, C- ilość punktów za kryterium cena,
Cmin - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty ocenianej.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów C w ustalonym kryterium.
Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ – Załącznik Nr 3 do SWZ; 3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b)wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale 13.4 pkt 4) lit c) i pkt 5) SWZ składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1913, ze zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w odpowiednio wydzielonym i oznaczonym pliku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z rozdziałem 21.5 SWZ Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w oparciu o katalog okoliczności których zaistnienie może oznaczać konieczność zmiany postanowień umowy. Katalog okoliczności obejmuje zmianę terminu przewidzianego na zakończenie umowy:
- zmiany okresu spłaty kapitału i odsetek,
- zmianę wysokości spłat kredytu oraz terminów spłat,
- zmiana może być inicjowana na wniosek Banku bądź Kredytobiorcy, strona wnioskująca zobowiązana jest do jej szczegółowego uzasadnienia oraz wskazania podstawy prawnej i umownej
- zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
- zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w SWZ,
- wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego
w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl, w zakładce "OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa Ofertę poprzez: wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ), dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ,
- podpisanych podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Czynności realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem https://powiathrubieszow.ezamawiajacy.pl.
3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu skladania ofert.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki w kwocie 20 000 tys. na okres 18 miesięcy - Stężyca
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki w kwocie 20 000 tys. na okres 18 miesięcy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Hrubieszów: Udzielenie kredytu długoterminowego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Udzielenie kredytu długoterminowego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI