Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości nie wyższej niż

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości nie wyższej niż 1.500.000,00 PLN na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2023 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-16
 • ZamawiającyPolskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków S.A."
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00408748
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości nie wyższej niż 1.500.000,00 PLN na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków S.A."

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350635144

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Słowackiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48508127404

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.glowny@radiokrakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.radiokrakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność radiowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego w wysokości nie wyższej niż 1.500.000,00 PLN na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2c81408-506a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408748

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https//:radiokrakow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chromelub MS Edge
Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1-FK-TP-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego odnawialnego
w wysokości nie wyższej niż 1.500.000,00 PLN na okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2023 roku. Podczas trwania umowy spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanego wcześniej kredytu powoduje odnowienie wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwiając Zamawiającemu wielokrotne korzystanie z limitu do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych (tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia wydanego przez KNF)
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna i zawodowa – Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał filię, oddział (lub równoważną jednostkę organizacyjną) na terenie miasta Krakowa oraz wyznaczył dedykowanego opiekuna umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu;
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub kserokopię innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności bankowych (tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia wydanego przez KNF)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł.
Rachunek bankowy Zamawiającego do wniesienia wadium w pieniądzu: Bank Spółdzielczy w Limanowej, nr rachunku: 30 8804 0000 0050 0500 0530 0001

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga złożenia umowy konsorcjum

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki w kwocie 500 zł - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki w kwocie 500 zł. Mój dochód to zasiłki w kwocie 5000 zł.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI