Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGrzegorzew
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-18
 • ZamawiającyGmina Grzegorzew
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294334
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grzegorzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Grzegorzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-640

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632718255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: grzegw@grzegorzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grzegorzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-248364d1-14aa-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: epuap https://epuap.gov.pl/wps/portal
miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/
poczta elektroniczna grzegw@grzegorzew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się; drogą elektroniczną przy użyciu: - miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, - ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, - oraz poczty elektronicznej: grzegw@grzegorzew.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.580.772,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Grzegorzew.
4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.580.772,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy Grzegorzew.
2. Waluta kredytu: złoty polski (PLN).
3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2022 r.
4. Wykorzystanie kredytu nastąpi do dnia 29 grudnia 2022 r.
5. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo lub w transzach na wniosek zamawiającego.
6. Uruchomienie transz kredytu nastąpi w dowolnych terminach i kwotach.
7. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia pierwszej wypłaty kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych. Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień postawienia kredytu do dyspozycji Gminy Grzegorzew. Kolejne okresy obrachunkowe rozpoczynają się w następnym dniu po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego. Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu.
8. Płatność rat odsetkowych w terminie do 5 dni od dnia zakończenia każdego okresu obrachunkowego, za który zostały naliczone na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank o wysokości poszczególnych rat odsetkowych telefonicznie.
9. Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR – dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych notowanej pierwszego dnia okresu obrachunkowego powiększoną o marżę banku. Dla ustalenia oceny ekonomicznej oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M naliczany według notowania z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego kwartał naliczenia odsetek, aktualnie – 6,59%.
10. Zamawiający nie przewiduje prowizji w związku z obsługą, przygotowaniem i udzieleniem kredytu.
11. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu.
12. Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
13. Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania obowiązującej umowy.
14. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika.
4.3. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową Gminy Grzegorzew, w tym sprawozdania budżetowe, uchwały i zarządzenia dotyczące budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzegorzew pod adresem:
Sprawozdania - http://bip.grzegorzew.pl/?c=720
Uchwały- http://bip.grzegorzew.pl/?c=715
Zarządzenia - http://bip.grzegorzew.pl/?c=623

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam biura rozliczającego PITY - Kaźmierz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam biura który rozlicza pity w Kaźmierzu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.