„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBłażowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-04-09
 • ZamawiającyGospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00024623
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690689636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 35

1.5.2.) Miejscowość: Błażowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-030

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172301448

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pwrona@gkblazowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01a6cf82-9098-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015325/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego oraz obrotowego"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.gkblazowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.gkblazowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 1.1. Elektronicznie na za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://przetargi.gkblazowa.pl 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego w przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 3.1. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: bezpłatnie rejestrując się lub logując,w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stornie internetowej:https://przetargi.gkblazowa.pl/Regulations/Regulamin%20korzystania%20z%20platformy%20ZETO%20PZP.pdf.3.2. Ogólne zasady korzystania z platformy: • Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcydo Systemu na subdomenie: https://przetargi.gkblazowa.pl/#/authentication/register • Wykonawca, aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie:https://przetargi.gkblazowa.pl/#/authentication/register, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowanialub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło. • Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.• Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość założenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i powiadomień mailowych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że: • administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., adres; 36-030 Błażowa, ul. 3- go Maja 35, • inspektorem ochrony danych osobowych w Gospodarce Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o. jest Pan Mateusz Maciejkowicz, kontakt: iodo@gkblazowa.pl • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i obrotowego na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”. Znak: PM/BZP/2/2021 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) • Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”). • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, • obowiązek podania przez Panią/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; II. Posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych, • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO, III. Nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. o dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PM/BZP/2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego i obrotowego na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”. Całość zamówienia została podzielona na 2 zadania.: • Zadanie Nr 1 – „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 787 882,43 zł na realizację inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”. • Zadanie Nr 2 – „Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w kwocie 3 365 826,84 zł na pokrycie VAT’u jako kosztu niekwalifikowanego inwestycji pn.: Budowa instalacji recyklingu ostatecznego tworzyw sztucznych w ramach modernizacji zakładu przetwarzania selektywnie zabranych surowców wtórnych”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie stosownie do każdej części zadania niniejszego postępowania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium % udziału własnego

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę i: I. nie są wykluczeni na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; II. spełniają warunki zawarte w art. 57 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy „Pzp”, III. wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą spełnić łącznie. Żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I) Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (podmiotowe środki dowodowe): • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego (składane wraz z ofertą) – Załącznik nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym w niniejszym punkcie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, • odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

II) Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania (przedmiotowe środki dowodowe): • Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga złożenia: koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

I) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia, • Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożeniaw wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. • Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazałw oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowośći aktualność. II) Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą: • Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub dokumentów lub są one niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: a) Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub,b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania III) wykonawców, którzy nie złożą lub nie uzupełnią oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt 1, podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ustawy Pzp,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika do ich reprezentacji. Poświadczenia za zgodności ze oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Poświadczenie za zgodnośćz oryginałem następuje w formie elektronicznej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym wysokości kredytu oraz terminów spłaty kredytu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.gkblazowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI