Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKomprachcice
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Komprachcice
 • Data publikacji ogłoszenia2020-06-15
 • Numer ogłoszenia550239-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 550239-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.

Gmina Komprachcice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Komprachcice, krajowy numer identyfikacyjny 54385800000000, ul. Kolejowa  3 , 46-070  Komprachcice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4031700-01, e-mail zamowienia@komprachcice.pl, faks 774 031 725.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.komprachcice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.komprachcice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.komprachcice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa zł)
Numer referencyjny: BGR.272.2.2020.AC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.924.052,00 zł., który przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu na następujące zadania:• Budowy ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435 w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej; • Budowy ciągu pieszo-rowerowego UL. Lipowa w Osinach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej;• Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach w ramach Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej;• Termomodernizacja budynku PSP w Domecku; • Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Komprachcice;• Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie SOK KomprachciceZakres zamówienia:1. Termin uruchomienia środków: od dnia podpisania umowy ale nie później niż do ostatniego dnia III kwartał 2020 r.2. Termin wykorzystania środków: do ostatniego dnia IV kwartału 2020 r.3. Spłata kapitału i odsetek w okresach kwartalnych do ostatniego dnia kończącego kwartał.a. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram spłat rat kredytu, stosowniedo zapisów umowy. Harmonogram stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy;b. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek umowy,o którym mowa w ust. 5;c. Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu pisemną informację o kwocie spłaty raty kapitałowej i odsetkowej najpóźniej na 14 dni przed datą spłaty;d. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu określony w ust. 3, upływa w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.e. Wysokość i termin spłaty raty kredytu, określone w ust. 3, mogą być zmienione pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony, najpóźniej 10 dni przed terminem płatności. f. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie. g. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego przeliczenia harmonogramu spłat, stosownie do wniosku Zamawiającego bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji. 4. Spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi do ostatniego dnia I kwartału 2021 roku. Spłata odsetek nastąpi od następnego kwartału po zaciągnięciu kredytu. Raty kredytu są równe.5. W celu obsługi bieżącej kredytu Wykonawca otwiera na wniosek Zamawiającego rachunek techniczny, na którym będą zgromadzone środki pieniężne w wysokości zgodnej z przedmiotem zamówienia. Koszt obsługi rachunku zawiera się w cenie oferty.6. Zamawiający zastrzega możliwość niepełnego wykorzystania kwoty udzielonego kredytu. W takim przypadku strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.7. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu. W takim przypadku strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu (w całości lub części) odsetki będą naliczane za okres i kwotę faktycznego wykorzystania kredytu, a bank nie naliczy prowizji z tego tytułu.8. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu lub niepełnego wykorzystania kredytu Zamawiający zastrzega, iż nastąpi to bez konieczności spłat odsetek za pierwotnie zakładany okres kredytowania. 9. Spłata odsetek naliczonych od rzeczywistej wielkości zaciągniętego kredytu w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zadłużenia, począwszy od pierwszego dnia wykorzystania środków z kredytu w ratach kwartalnych.10. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytuw stosunku do 365 dni w roku.11. Oprocentowanie zmienne równe stawce WIBOR 1M + stała marża banku. Do obliczenia ceny ofertowej należy przyjąć stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 1 czerwca 2020 r. Przez stawkę WIBOR 1M rozumie - Stawka bazowa WIBOR 1M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, według notowania na dwa dni poprzedzające rozpoczęcie danego kwartału. W przypadku, gdy w tym dniu nie ustalono notowania stawki WIBOR 1M, stosuje się ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M jakie miało miejsce przed tym dniem.12. Prowizja przygotowawcza - 0 zł.13. Ostatnia rata tj. spłata kapitału i odsetek nastąpi do ostatniego dnia czwartego kwartału 2023 r . z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 14. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy sporządzony zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.15. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc16. Nie przewidujemy złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art.97 Prawa bankowego do wysokości kredytu.17. Podpisanie umowy kredytowej będzie możliwe po uprzednim dostarczeniu pozytywnej opinii RIO dotyczącej spłaty zadłużenia z tyt. wnioskowanego kredytu.Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy kredytowej.Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel własny " in blanco" wraz z deklaracją wekslową do wysokości kwoty kredytu zł. Na wekslu i deklaracji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy.Zamawiający nie będzie płacił prowizji od niewykorzystanego kredytu.Zamawiający nie dopuszcza żadnych prowizji za udzielenie kredytu.Zamawiający nie będzie płacił prowizji od przedterminowej spłaty.Zamawiający nie będzie płacił żadnych opłat poza odsetkami od kredytu.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2023-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także regulacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 Prawo Bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców ocena ww. warunków, o których mowa w pkt 1 dotyczyć będzie każdegoz Wykonawców oddzielnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
koncesja, zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu,3. projekt umowy Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złotych) ,4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
maksymalny czas od dyspozycji do wypłaty środków na rachunek bankowy Gminy Komprachcice 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej projekt umowy na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 2.924.052,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Komprachcice.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie umowy warunki zawarte w SIWZ i ofercie przetargowej.Treść projektu umowy nie powinna zawierać zapisów, które powodowałyby, że dla jednej ze stron umowy będą one w znaczny sposób niekorzystne. Projekt umowy należy opieczętować i podpisać na ostatniej stronie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.Pozostałe strony projektu umowy winny być parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję doradztwa prawnego - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania21-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję doradztwa prawnego. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI