Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 zł na sfinansowanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKalwaria Zebrzydowska
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-08-05
 • ZamawiającyGmina Kalwaria Zebrzydowska
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00117171
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kalwaria Zebrzydowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 7

1.5.2.) Miejscowość: Kalwaria Zebrzydowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-295f94b2-e556-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000944/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ksenia Podlaszewska tel. 33 8766204 e-mail zp@kalwaria-zebrzydowska.pl, Małgorzata Leśniak tel. 33 8766701.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje ID postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporz. Parl. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r. str. 1 zwanym dalej RODO) informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 e-mail: sekretariat@kalwaria-zebrzydowska.pl tel. 338766218;
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:ochronadanych@kalwaria-zebrzydowska.pl;
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.24.2021 na zamówienie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok 2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 i 74 ustawy Pzp;
5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.
8)posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b)na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO;
10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO ul. Stawki 2 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.24.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 658 145,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Kredyt zostanie wypłacony w 1 transzy w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia Bankowi przez Kredytobiorcę pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu. Kredytobiorca wyda i przekaże dyspozycję w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Dyspozycja zostanie przekazana w wersji papierowej lub w formie PDF za pośrednictwem faxu lub na adres e-mail wskazany w umowie.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2027 z dochodów budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Spłata rat kapitału:
1) I rata 31.03.2022 r. – 58 145,00 zł;
2) II rata 30.06.2022 r. - 200 000,00 zł;
3) III rata 30.09.2022 r. – 200 000,00 zł;
4) IV rata 31.12.2022 r. – 200 000,00 zł;
5) V rata 31.03.2023 r. – 250 000,00 zł;
6) VI rata 30.06.2023 r. – 250 000,00 zł;
7) VII rata 30.09.2023 r. – 250 000,00 zł;
8) VIII rata 31.12.2023 r. – 250 000,00 zł;
9) IX rata 31.03.2024 r. – 250 000,00 zł;
10) X rata 30.06.2024 r. – 250 000,00 zł;
11) XI rata 30.09.2024 r. – 250 000,00 zł;
12) XII rata 31.12.2024 r. – 250 000,00 zł;
13) XIII rata 31.03.2025 r. – 300 000,00 zł;
14) XIV rata 30.06.2025 r. – 300 000,00 zł;
15) XV rata 30.09.2025 r. – 300 000,00 zł;
16) XVI rata 31.12.2025 r. – 300 000,00 zł;
17) XVII rata 31.03.2026 r. – 375 000,00 zł;
18) XVIII rata 30.06.2026 r. – 375 000,00 zł;
19) XIX rata 30.09.2026 r. – 375 000,00 zł;
20) XX rata 31.12.2026 r. – 375 000,00 zł;
21) XXI rata 31.03.2027 r. – 325 000,00 zł;
22) XXII rata 30.06.2027 r. – 325 000,00 zł;
23) XXIII rata 30.09.2027 r. – 325 000,00 zł;
24) XXIV rata 31.12.2027 r. – 325 000,00 zł;
Łącznie: 6.658.145,00 zł.
3. Okres spłaty kapitału od 31 marca 2022 r. do 31 grudnia 2027 r. zgodnie z podanym wyżej harmonogramem spłat rat kapitałowych. Spłata odsetek miesięcznie, do ostatniego roboczego dnia miesiąca, począwszy od września 2021 r. Zamawiający będzie powiadamiany przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wysokości raty kapitałowej i odsetek przypadających do spłaty na co najmniej 5 dni przed upływem terminu ich zapłaty.
4. Waluta kredytu: PLN.
5. Naliczanie odsetek – tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia.
6. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco.
7. Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu gminy.
8. Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 3M (stawka WIBOR 3 M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek). Dla celów zamówienia należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 23 czerwca 2021 r. Zamawiający nie przewiduje prowizji od udzielonego kredytu.
9. Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości i terminu wykorzystania kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Kredytobiorca przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu w przypadku uzyskania ponadplanowych dochodów lub niewykonania wydatków budżetowych bez opłaty prowizji.
11. Zamawiający zastrzega sobie:
1) prawo wcześniejszej spłaty kredytu w każdym momencie bez naliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu,
2) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu bez naliczenia dodatkowych opłat z tego tytułu.
12. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku dokonania nadpłaty odsetek Wykonawca nie dokona ich zaliczenia na poczet kapitału.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty. 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 4) Zapis w pkt 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5) Zapisy zawarte w pkt 2) i 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania został zawarty w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do specyfikacji warunków zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez miniPortal zgodnie z instrukcją zawartą w pkt 14 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
2. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki w kwocie 25-30 000 zł. Michałowice-Osiedle
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Szukam pożyczki w kwocie 25-30tys zl na dokończenie zlecenia. Okres spłaty do 4 miesięcy. Bez BIK i ZUS. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyrobów medycznych - 68/TP/2021
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa placu zabaw przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kalwaria Zebrzydowska: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2021
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 500 000 zł