„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKornowac
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-13
 • ZamawiającyGMINA KORNOWAC
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-05
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00532095
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KORNOWAC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Raciborska 48

1.5.2.) Miejscowość: Kornowac

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-285

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324301037

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kornowac.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kornowac.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5a10e37-934f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047387/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5a10e37-934f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@kornowac.pl, (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: zamowienia@kronowac.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@kornowac.pl, (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
10. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej – Instrukcja składania ofert dostępna na stronie:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf zawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem z platformy E-zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla wykonawcy oraz w Rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kornowac jest Pan Wacław Knura, e-mail: iod@kornowac.pl *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kornowac jest Pan Wacław Knura, e-mail: iod@kornowac.pl *;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700 000,00 zł” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.14.2023.SŻ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kornowac w kwocie 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).
1) Kredyt będzie udzielony i rozliczany w złotych polskich.
2) Kwota kredytu wynosi 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych 00/100).
3) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.09.2033r.
4) Okres karencji w spłacie kapitału do 30.09.2024r.
5) Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych do ostatniego dnia każdego
kwartału po okresie karencji tj. od 01.10.2024r. do 30.09.2033r.
6) Odsetki będą naliczane miesięcznie od dnia wypłaty kredytu i tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Spłata odsetek następować będzie do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie zawiadomienia wystawionego przez bank.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w trakcie obowiązywania umowy, dokonania zmian w harmonogramie spłaty kredytu. Wszystkie zmiany będą dokonywane po uprzednim uzgodnieniu nowego harmonogramu spłaty kredytu pomiędzy stronami umowy. Przesłanką do zmiany harmonogramu spłaty kredytu będą uwarunkowania wynikające z obowiązku zachowania przez Zamawiającego wymogów zawartych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).
8) Zamawiający zastrzega sobie (bez uprzedniej dyspozycji) możliwość wcześniejszej spłaty (w dowolnym terminie) całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia dokonania wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat itp.).
9) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M oznaczającą stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, wyliczona stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M
z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca oraz stałej marży banku.
10) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365 oraz 366 w roku przestępnym).
11) Wykonawca przez cały okres kredytowania nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji, opłat itp. poza wskazanymi w złożonej ofercie. Marża banku będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
12) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania przez bank prowizji/opłaty za udzielenie kredytu (lub jakiejkolwiek innej prowizji/opłaty pobieranej przez bank w związku z zawieraną umową kredytową i/lub uruchomieniem kredytu). Oferta, w której przewidziana zostanie prowizja/opłata zostanie odrzucona.
13) Wykorzystanie kredytu będzie następowało na podstawie dyspozycji Zamawiającego.
14) Wypłata transzy kredytu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedłożenia dyspozycji przez Zamawiającego na rachunek Nr 45 8455 0000 2001 0032 3095 0002 prowadzonym przez Mikołowski Bank Spółdzielczy.
15) Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 31.12.2023r.
16) Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Po akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
17) Zamawiający dopuszcza umieszczenie w umowie kredytowej zapisu „ W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M będzie równa lub mniejsze 0 (słownie: zero), zatem oprocentowanie w tym okresie będzie równe marży banku”.
18) Prawne zabezpieczenie kredytu będzie stanowił weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową.
19) Spłata kapitału kredytu przedstawia się następująco:
Lp. Data Kwota
1. 31.12.2024 19 440,00 zł
2. 31.03.2025 19 445,00 zł
3. 30.06.2025 19 445,00 zł
4. 30.09.2025 19 445,00 zł
5. 31.12.2025 19 445,00 zł
6. 31.03.2026 19 445,00 zł
7. 30.06.2026 19 445,00 zł
8. 30.09.2026 19 445,00 zł
9. 31.12.2026 19 445,00 zł
10. 31.03.2027 19 445,00 zł
11. 30.06.2027 19 445,00 zł
12. 30.09.2027 19 445,00 zł
13. 31.12.2027 19 445,00 zł
14. 31.03.2028 19 445,00 zł
15. 30.06.2028 19 445,00 zł
16. 30.09.2028 19 445,00 zł
17. 31.12.2028 19 445,00 zł
18. 31.03.2029 19 445,00 zł
19. 30.06.2029 19 445,00 zł
20. 30.09.2029 19 445,00 zł
21. 31.12.2029 19 445,00 zł
22. 31.03.2030 19 445,00 zł
23. 30.06.2030 19 445,00 zł
24. 30.09.2030 19 445,00 zł
25. 31.12.2030 19 445,00 zł
26. 31.03.2031 19 445,00 zł
27. 30.06.2031 19 445,00 zł
28. 30.09.2031 19 445,00 zł
29. 31.12.2031 19 445,00 zł
30. 31.03.2032 19 445,00 zł
31. 30.06.2032 19 445,00 zł
32. 30.09.2032 19 445,00 zł
33. 31.12.2032 19 445,00 zł
34. 31.03.2033 19 445,00 zł
35. 30.06.2033 19 445,00 zł
36. 30.09.2033 19 430,00 zł

4.2. Dodatkowe informacje prawno-finansowe:
1) Na rachunkach Zamawiającego w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne.
2) Zamawiający nie był i nie jest w restrukturyzacji w innych bankach.
3) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US.
4) U Zamawiającego nie był prowadzony program postępowania naprawczego i nie przystępuje on do jego realizacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5) U Zamawiającego nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne na wniosek banków.
6) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, eFinancingu, leasingu.
7) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
8) Zamawiający nie posiada podpisanych umów o charakterze partnerstwa publiczno- prywatnego.
9) W ciągu ostatnich lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu Zamawiającego.
10) Sprawozdania budżetowe i finansowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kornowac link: http://bip.kornowac.pl/wiadomosci/dzial/2604
11) Gmina posiada pozytywną opinię RIO o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2033-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Jako jedyne kryterium oceny ofert zastosowano cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki udziału dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
1.2. uprawnieniń do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.) – nie dotyczy banków które mogą prowadzić działalność bankową w postaci udzielania kredytów na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności posiadania ww. zezwolenia.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
2. Warunek dotyczący uprawnień, o których mowa w pkt 6.1.2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww. uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.tj. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.) – nie dotyczy banków które mogą prowadzić działalność bankową w postaci udzielania kredytów na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności posiadania ww. zezwolenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia art.. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę , ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w rozdziale 8 pkt. 8.1. SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu .
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.2 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
c) Zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w pkt. 8.3.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunku;
- w pkt. 8.3.2. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454 -455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji interaktywnej – Instrukcja składania ofert dostępna na stronie: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf zawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem z platformy E-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki w kwocie 5000 zł- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki w kwocie 5000 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.