Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBłażowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-07-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Błażowa
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-21
 • Numer ogłoszenia564844-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 564844-N-2020 z dnia 2020-07-21 r.

Gmina Błażowa: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Błażowa, krajowy numer identyfikacyjny 69058199100000, ul. Plac Jana Pawła II  1 , 36-030  Błażowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17/2297119, e-mail blazowa@blazowa.itl.pl, faks 172 297 077.
Adres strony internetowej (URL): www.blazowa.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.blazowa.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.blazowa.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, pokój nr 9 (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł
Numer referencyjny: GiB.271.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 złotych (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 98/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.565.000,00 złotych oraz planowanego deficytu budżetu Gminy Błażowa powstałego w związku z realizacją nowych zadań w kwocie 793.647,98 złotych, zapisanego w uchwale Rady Miejskiej w Błażowej Nr XXI/117/2020 z dnia 21 maja 2020 r. z terminem spłaty w latach 2021 – 2032 stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek i innych obciążeń. Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu o dodatkowe 3 lata bez konieczności zapłaty z tego tytułu innych obciążeń i prowizji z wyjątkiem odsetek liczonych wg. formuły takiej jak przed okresem wydłużenia bez zmiany wysokości marży. W przypadku wydłużenia Zamawiający zobowiązany będzie do przedstawienia w tym zakresie dodatkowej Uchwały Rady Miejskiej oraz stosownej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 5. Zamawiający, wyłącznie w celu obliczenia kosztu udzielenia kredytu, ustala datę 2020-10-01 jako hipotetyczną datę uruchomienia kredytu. Data ta nie jest wiążąca dla Kredytobiorcy w rzeczywistym uruchomieniu kredytu i służy jedynie zachowaniu porównywalności składanych ofert.6. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 2020-06-26 w wysokości 0,23 %. Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie. Zmiana oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. W przypadku wzrostu oprocentowania, wzrost może nastąpić najwyżej o taki procent, o jaki wzrośnie stawka WIBOR 1M.7. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:1) Waluta kredytu: PLN.2) Kwota kredytu: 2.358.647,98 zł.3) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2032 r.4) Wpływ środków – kredyt zostanie uruchomiony w transzach. Dokładny czas uruchomienia i kwota transz kredytu zostaną określone przez Zamawiającego w oparciu o pisemną dyspozycję o uruchomienie transzy kredytu, która zostanie złożona Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona Wykonawcy pisemna dyspozycja Zamawiającego o uruchomienie transzy kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego.5) Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 28.02.2021 r.6) Okres karencji w spłacie odsetek: brak karencji.7) Spłata kapitału kredytu w następujących terminach i kwotach:Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN1 28.02.2021 1 250,00 zł2 31.05.2021 1 250,00 zł3 31.08.2021 1 250,00 zł4 30.11.2021 1 250,00 zł5 28.02.2022 1 250,00 zł6 31.05.2022 1 250,00 zł7 31.08.2022 1 250,00 zł8 30.11.2022 1 250,00 zł9 28.02.2023 12 500,00 zł10 31.05.2023 12 500,00 zł11 31.08.2023 12 500,00 zł12 30.11.2023 12 500,00 zł13 29.02.2024 12 500,00 zł14 31.05.2024 12 500,00 zł15 31.08.2024 12 500,00 zł16 30.11.2024 12 500,00 zł17 28.02.2025 12 500,00 zł18 31.05.2025 12 500,00 zł19 31.08.2025 12 500,00 zł20 30.11.2025 12 500,00 zł21 28.02.2026 87 500,00 zł22 31.05.2026 87 500,00 zł23 31.08.2026 87 500,00 zł24 30.11.2026 87 500,00 zł25 28.02.2027 87 500,00 zł26 31.05.2027 87 500,00 zł27 31.08.2027 87 500,00 zł28 30.11.2027 87 500,00 zł29 29.02.2028 75 000,00 zł30 31.05.2028 75 000,00 zł31 31.08.2028 75 000,00 zł32 30.11.2028 75 000,00 zł33 28.02.2029 75 000,00 zł34 31.05.2029 75 000,00 zł35 31.08.2029 75 000,00 zł36 30.11.2029 75 000,00 zł37 28.02.2030 75 000,00 zł38 31.05.2030 75 000,00 zł39 31.08.2030 75 000,00 zł40 30.11.2030 75 000,00 zł41 28.02.2031 75 000,00 zł42 31.05.2031 75 000,00 zł43 31.08.2031 75 000,00 zł44 30.11.2031 75 000,00 zł45 29.02.2032 74 662,00 zł46 31.05.2032 74 662,00 zł47 31.08.2032 74 662,00 zł48 30.11.2032 74 661,98 złRazem: 2 358 647,98 zł8) Spłata odsetek: miesięcznie, do końca miesiąca, którego dotyczy spłata po wcześniejszym otrzymaniu noty odsetkowej od Wykonawcy. Odsetki naliczane będą od faktycznego zadłużenia, a przy ich naliczaniu przyjmuje się że rok ma 365 lub 366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.9) Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku): 0%.10) Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty: 0%.11) Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty więcej niż jednej raty kwartalnie bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie.14) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spłaty zaciągniętego kredytu na warunkach nie gorszych niż podane w ofercie Wykonawcy.15) Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w niezmiennej stawce procentowej marży Wykonawcy.8. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:  obsługa Zamawiającego jako kredytobiorcę, wyliczanie należnych odsetek od kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu,o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.9. W celu ocenienia w/w zastrzeżenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób do wykonania określonych czynności, przykładowy druk oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2032-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga złożenia koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, 2) pełnomocnictwa – jeśli są wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 3) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem ust 4.4) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Kopytowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na raty, mam rentę stałą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI