Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRaszków
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-20
 • ZamawiającyGmina i Miasto Raszków
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-11
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00227686
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Raszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855305

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Raszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-440

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 734 35 10

1.5.8.) Numer faksu: 62 735 06 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@raszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10684d10-2a6f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00227686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003171/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/raszkow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/raszkow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych, określa niezbędne wymagania sprzętowe - aplikacyjne umożliwiające pracę na platforma.zakupowa.pl., tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Panią Ewę Galińską z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@osdidk.pl tel. 531-641-425
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków” w trybie podstawowym bez negocjacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2021.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków”
1) kredyt złotowy,
2) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 1 M (przy czym stawkę bazową 1 M należy obliczyć jako średnią arytmetyczną pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek)
3) spłata kredytu — w 40 ratach kwartalnych (wysokości poszczególnych rat wg załącznika nr 4 do SWZ pn. „Harmonogram spłaty rat kredytu"), w ostatnim dniu trzeciego miesiąca kwartału,
4) spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca; wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu,
5) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe; kredyt uruchamiany będzie w trzech transzach,
I transza: 1 000 000,00 zł. do dnia 15.11.2021 r.
II transza: 1 000 000,00 zł. do dnia 30.11.2021 r.
III transza: 1 450 000,00 zł. do dnia 20.12.2021 r.
Kredyt uruchomiony będzie (bez żadnych warunków ze strony banku kredytującego) na wniosek Gminy i Miasta Raszków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Gminy i Miasta Raszków, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu,
6) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową,
7) nie przewiduje żadnych opłat i prowizji,
8) zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu,
9) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, przy czym ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
10) marża jest stała w okresie trwania umowy.
Do niniejszej specyfikacji załączone zostały dokumenty związane z finansami zamawiającego. Wykaz zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający działając zgodnie z art. 121 ustawy pzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowego zadania. tj. udzielenie kredytu bankowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2032-01-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dni na uruchomienie kredytu od dnia złożenia dyspozycji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada: Dokument zezwolenia do wykonywania działalności lub czynności bankowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z póżn. zm.) lub dokumentów równoważnych potwierdzających prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej.
Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (konsorcjum) posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w takim zakresie w jakim będą oni wykonywać usługę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. – zał. nr 3 do SWZ
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: - odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 1896 z późn. zm.) lub inny odpowiedni dokument z obowiązującym prawem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) wzór oferty na usługi
2) Załącznik do formularza oferty - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
4) Harmonogram spłaty kredytu
5) projekt umowy udzielonego kredytu wg wzoru stosowanego przez Oferenta ( z uwzględnieniem pkt. XXII SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł.(słownie: trzy tysiące zł. 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Raszków nr rachunku: 08 8430 0009 0000 0215 0142 0540 z dopiskiem „Wadium – „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek GiM Raszków” UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Raszków, Rynek 32, 63-440 Raszków.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust.1.3.SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w pkt. XXII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/raszkow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-18

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego - Rokietnica
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego (reprezentowanie w Sądzie Wydz. Spraw Upadłościowych). Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Raszków: Zakup samochodu lekkiego, rozpoznawczo - ratowniczego dla OSP w Raszkowie
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Pysznica w 2021
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI