Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.400.000,00 PLN na pokrycie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.400.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłoszakowice
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-09-30
 • ZamawiającyGMINA WŁOSZAKOWICE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00356192
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.400.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.400.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31054c1a-38da-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037604/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.400.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej Zamawiający określił w Rozdziale VIII SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej i w Rozdziale XI do SWZ - Opis
sposobu przygotowania oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowice możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wloszakowice.pl;
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.400.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Podstawowe dane o kredycie:
1) sposób uruchomienia kredytu: kredyt uruchamiany w 2 transzach:
a) 20.10.2022 – 3.000.000,00
b) 30.11.2022 – 1.400.000,00
na wskazany rachunek bankowy Gminy Włoszakowice.
2) Okres kredytowania: od 20.10.2022 do 10.10.2026 (tj. od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej),
3) Karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 30.06.2023r.,
4) Okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie wg wyszczególnienia zawartego w Rozdziale III
ustęp 2 punkt 4 SWZ,
5) Sposób płatności odsetek:
• odsetki płatne kwartalnie,
• spłata rat odsetkowych będzie następowała:
- kwartalnie do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
• pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10.01.2023r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dnia 31.12.2022r.
6) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią:
• prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp),
• koszt oprocentowania kredytu (Ko): w roku 2022 oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M z dn. 12.08.2022r. roku – 6,82 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy). W latach 2023-2026 oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 1M planowany przez Zamawiającego w wysokości 6,20 %, powiększony lub pomniejszony o marżę „m” Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy).
Zamawiający zastrzega, że jedynymi kosztami obsługi kredytu są wyłącznie koszty prowizji przygotowawczej oraz koszty oprocentowania kredytu.
7) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
8) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp):
• prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu przelanego na rachunek Zamawiającego,
• prowizja jest płatna każdorazowo po przekazaniu transzy kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 3 dni od daty wypłaty transzy kredytu,
• Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,50% kwoty udzielonego kredytu;
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej niż 4.400.000,00 zł oraz w późniejszych niż wskazanych w pkt 1 SWZ terminach, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego;
10) w razie zaistnienia okoliczności wypłaty transz w wysokości niższej niż zakładana, zmniejszeniu ulegnie liczba rat, odstępując od rat kredytowych;
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie poniesie żadnych opłat;
12) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SWZ;
13) Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
3. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego załącza się dokumenty stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.
4. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zostanie zawarta według wzoru przygotowanego przez wyłonionego Wykonawcę. Umowa ta musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy.
5. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp, odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w niniejszej SWZ i załącznikach do niej. Niniejsza SWZ opisuje przedmiot zamówienia w sposób kompletny i wyczerpujący. Zasady i wymagania jakościowe świadczenia usług udzielania kredytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga (pkt) Sposób oceny
1. Najniższa cena ofertowa brutto (Pc) 60 Wg wzoru
2. Prowizja przygotowawcza banku (Pp) 40 Wg sposobu wskazanego
w pkt) 2 poniżej

1) Najniższa cena ofertowa brutto (Pc) – waga kryterium to 60 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) i wyliczona w oparciu o zaproponowaną przez Wykonawcę marżę zgodnie z Formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:

Pc = Cn/Cb x 60 pkt

Pc – oznacza punkty w kryterium „najniższej ceny ofertowej brutto”,
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród podlegających odrzuceniu,
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty.

2) Prowizja przygotowawcza banku (Pp) – waga kryterium to 40 pkt
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie podana przez Wykonawcą w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) wysokość prowizji przygotowawczej banku.
Dokonując oceny złożonych ofert w kryterium – Prowizja banku – Zamawiający posłuży się następującą punktacją:
Lp. Wysokość prowizji przygotowawczej: Przyznana ilość punktów w
kryterium - Pp
1. 0,0 % 40 pkt
2. od 0,01 % do 0,10 % 30 pkt
3. od 0,11 % do 0,20 % 20 pkt
4. od 0,21 % do 0,30 % 10 pkt
5. od 0,31 % do 0,40 % 5 pkt
6. od 0,41 % do 0,50 % 0 pkt

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów (P) obliczonych zgodnie z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + Pp
3. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowizja przygotowawcza banku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek uważa się za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2439 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
UWAGA!
W przypadku złożenia oferty przez grupę Wykonawców (Konsorcjum), Zamawiający uzna powyższy warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ (Załącznik nr 3 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, określonego w Rozdziale V ust. 2 pkt 2) SWZ:
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2439 ze zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami Prawa bankowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument składa ten z Wykonawców, który zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W przypadku banków zagranicznych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału. W przypadku instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe w miejsce w/w dokumentów należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju siedziby banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz dowód otrzymania przez Komisję Nadzoru Finansowego od właściwych władz nadzorczych państwa macierzystego stosownego zawiadomienia/informacji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – Załącznik nr 4 do SWZ, (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby)- Załącznik nr 5 do SWZ,
5) Oświadczenie dotyczące rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 6 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługę wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam biura rozliczającego PITY - Kaźmierz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam biura który rozlicza pity w Kaźmierzu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.