Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBesko
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Besko
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-02
 • Numer ogłoszenia590724-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 590724-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

Gmina Besko: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Besko, krajowy numer identyfikacyjny 37044072600000, ul. ul. Podkarpacka  5 , 38-524  Besko, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 673 061, e-mail sr@besko.pl, faks 134 673 520.
Adres strony internetowej (URL): http://www.besko.biuletyn.net/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.besko.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.besko.biuletyn.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
Numer referencyjny: SR.271.19.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na potrzeby Gminy Besko na poniższych zasadach:3.1.Kwota kredytu 3 000 000,-zł.3.2.Okres kredytowania -od podpisania umowy do dnia 31.12.2035 r.3.3.Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020roku.3.4.Uruchomienie kredytu –w transzach, w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.3.5.Wartość oraz termin wypłaty transz zostaną określone na podstawie złożonego przez Zamawiającego odrębnego zapotrzebowania na środki. Wypłata transzy nastąpi w ciągu 3 dni od złożenia powyższego zapotrzebowania.3.6. Okres karencji przy spłacie kapitału -do 31 marca 2021 r.3.7. Spłata kapitału będzie następowała w ratach kwartalnych , od 31 marca 2021 r. do 31 grudnia 2035 r., wg załączonego „Harmonogramu spłat rat kredytu".3.8. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych w latach 2021-2035, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału , od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu na podstawie zawiadomienia od Wykonawcy. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365/6 dni w roku.3.9. W przypadku, gdy termin spłaty raty kapitałowej i odsetkowej przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagane raty w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.3.10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o jednomiesięczną stawkę WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest płatność odsetek, powiększoną o marżę określoną w ofercie. Marża, wyrażona w punktach procentowych (dwa miejsca po przecinku), będzie stała w okresie obowiązywania umowy. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 30.09.2020 r. w wysokości 0,20 % oraz uruchomienie kredytu w jednej transzy w dniu 02.11.2020 r.3.11. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie. Kredyt nie może być obciążony żadnymi innymi kosztami.3.12. Zamawiający zastrzega sobie: a) możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji;b) możliwość wcześniejszej (przed ustalonymi terminami) spłaty kredytu oraz poszczególnych rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci opłat, prowizji rekompensacyjnej, itp.;c) możliwość zmiany harmonogramu spłaty bez pobierania dodatkowych opłat i prowizji, przy czym wydłużenie terminu płatności rat kapitałowych oraz zmiany ich wysokości będzie następowało po uzgodnieniu z Wykonawcą. W takich przypadkach Strony ustalają nowy harmonogram spłaty.3.13. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty.3.14. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny „in blanco" wraz z deklaracją wekslową oraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 3.15. Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Informacje dodatkowe:Zamawiający oświadcza, że nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.Zamawiający oświadcza, że nie posiada wierzytelności, które byłyby zabezpieczone przez wierzycieli w formie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności hipoteką lub zastawem.Zamawiający informuje, że na rachunkach bankowych Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne.Zamawiający informuje, że nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.Zamawiający informuje, że gmina nie udzieliła w ostatnich latach poręczeń i gwarancji.3.16. Dodatkowe dokumenty niezbędne do przygotowania oferty (załącznik nr 4 do SIWZ): - Informacja o zadłużeniu Gminy Besko na dzień 02 października 2020r. -Projekt harmonogramu spłat kredytu. - Sprawozdania z wykonania budżetu gminy są dostępne w BIP Urzędu Gminy Besko.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66110000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2035-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
18.1. Zamawiający dopuszcza, aby umowa o udzielenie zamówienia została sporządzona na wzorze obowiązującym u danego Wykonawcy, pod warunkiem, że do treści umowy zostaną wpisane istotne postanowienia zamówienia oraz pod warunkiem, że treść umowy nie będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszego SIWZ.18.2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza złożył w terminie 2 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez Wykonawcę projektem umowy i zastrzega sobie prawo wnoszenia poprawek do szczegółowych zapisów projektu umowy. Poprawki mogą dotyczyć w szczególności warunków umowy, które nie zostały ściśle określone w SIWZ, przy czym ewentualne zmiany treści projektu umowy nie spowoduje sprzeczności z zapisami SIWZ. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy poprzez dołączenie do umowy jako jej integralną część regulaminów (ogólnych warunków umów) obowiązujących u danego Wykonawcy. Całość niniejszego zamówienia musi być uregulowana kompleksowo w treści zawieranej umowy. 18.3.Wykonawca oświadcza w umowie, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Prawo bankowe (j. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2178 z późn. zm.)18.4.Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.18.5.Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej uzależnionej od stawki WIBOR 1M, notowanej z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym jest naliczane, powiększone o marżę banku. 18.6.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).18.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy kredytowej w zakresie zmiany harmonogramu spłat, wysokości rat w uzgodnieniu z Wykonawcą.18.8.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.18.9.Karę umowną, o której mowa w SIWZ dotyczącą obowiązku zatrudnienia. 18.10.W przypadku zmniejszenia zakresu usługi może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.18.11.Wzór umowy powinien również zawierać zapisy dotyczące obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w SIWZ.18.12.Umowa powinna również zawierać zapisy, że Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron w całości lub w części z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 20% wartości Umowy (w przypadku odstąpienia w części w wysokości 20% wartości części Umowy, od której następuje odstąpienie). 18.13.Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: 1)gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy –w zakresie objętym zmianą, 2)gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym;3)dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy ; 4) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami po uprzedniej akceptacji zamawiającego; 5) dopuszcza się rezygnację z podwykonawcy , przy pomocy którego wykonawca realizuje przedmiot umowy;6)innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;7)Zamawiający może zmniejszyć zakres usługi;8)konieczności zmiany harmonogramu spłat kredytu tj. wysokości transz spłaty kredytu, terminów spłat;9)konieczności zmiany okresu karencji w spłacie kredytu w stosunku do kapitału;10)dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy (w tym wydłużenia okresu kredytowania) w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski żywiołowej –termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy;18.14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: a) danych teleadresowych; b) danych rejestrowych; c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 18.15. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia tych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.18.16. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.18.17. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Kopytowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na raty, mam rentę stałą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI