„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 774 059,00

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 774 059,00 zł”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGromnik
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-05-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Gromnik
 • Data publikacji ogłoszenia2020-04-27
 • Numer ogłoszenia534741-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534741-N-2020 z dnia 2020-04-27 r.

Gmina Gromnik: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 774 059,00 zł”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gromnik, krajowy numer identyfikacyjny 85166095000000, ul. Witosa  2 , 33-180  Gromnik, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146514202, e-mail ug@gromnik.pl, faks 146514095.
Adres strony internetowej (URL): www.gromnik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gromnik.pl (zakładka: Przetargi, Zamówienia publiczne i ogłoszenia 2020) https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,334467,2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gromnik.pl (zakładka: Przetargi, Zamówienia publiczne i ogłoszenia 2020) https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,334467,2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, sekretariat (pok. nr 1)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 774 059,00 zł”
Numer referencyjny: IK.271.3.2020.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego, długoterminowego w kwocie 1 774 059,00 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć zł 00/100), na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:1) „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w miejscowości Siemiechów – roboty budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe” – 1 376 328,00 zł, 2) „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w m. Rzepiennik Marciszewski odc. 080 w km 2+939.00 do 3+385.63 – etap I” – 397 731,00 zł,2. Spłata kredytu w latach i kwotach:1) 2021 – 197 118,00 zł,2) 2022 – 197 118,00 zł,3) 2023 – 197 119,00 zł,4) 2024 – 197 119,00 zł,5) 2025 – 197 118,00 zł,6) 2026 – 197 118,00 zł,7) 2027 – 197 125,00 zł,8) 2028 – 197 118,00 zł,9) 2029 – 197 106,00 zł,Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finasowanie wydatków wcześniej poniesionych (refundacja)lub wydatków przewidzianych do poniesienia do 31 grudnia 2020 r. Wykonawca załączy do oferty symulację spłat kredytu z podziałem na część odsetkową oraz kapitałową. Symulację należy przygotować przy założeniu, iż całkowita kwota kredytu zostanie wypłacona w dniu wskazanym w pkt. 6 niniejszego rozdziału.3. Ustala się karencję w spłacie należności głównej do 29 stycznia 2021 r. Odsetki będą naliczane od faktycznie pobranej kwoty kredytu do końca roku 2020 – płatne do 15 stycznia 2021. 4. Spłata kredytu nastąpi w ratach miesięcznych wykazanych w pkt. 18, ppkt. 7), płatnych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, począwszy od 29.01.2021 r . – z wyjątkiem ostatniej raty płatnej do 20.12.2029 r.5. Odsetki od zaciągniętego kredytu naliczane będą od faktycznego zadłużenia oraz do faktycznego dnia wpływu raty na konto Wykonawcy w danym miesiącu i płacone będą w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po upływie miesiąca za które zostały naliczone w oparciu o przesłaną przez bank notę odsetkową lub inny dokument potwierdzający kwotę naliczonych odsetek (dopuszcza się możliwość przekazania noty odsetkowej czy innego dokumentu drogą elektroniczną).6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji kwoty kredytu w transzach z zastrzeżeniem, że ostateczny termin jej wykorzystania upływa w dniu 29.12.2020 r. Uruchomienie kredytu na wniosek Zamawiającego w oparciu o pisemną dyspozycje Zamawiającego (forma złożenia dyspozycji – fax, e – mail).7. Zamawiający zastrzega, sobie prawo do przesunięcia spłaty raty lub rat kredytowych na kolejne lata, w sytuacji gdy wymagać tego będzie konieczność spełnienia wymogów prawnych w zakresie dopuszczalnego limitu obsługi długu o jakim mowa w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.). Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania zmian w celu podpisania stosownego aneksu do umowy kredytowej. Zawarcie aneksu do umowy kredytowej zostanie dokonane bez ponoszenia dodatkowych opłat. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim zawiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (prowizji, odsetek za okres za który zostanie dokonana przedterminowa spłata) oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych rat kredytowania bez dodatkowej marży. 9. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: % dla danego okresu zależny od wielkości wykorzystanego kredytu a ustalony w oparciu o stawkę WIBOR 3M i niezmiennej w całym okresie kredytowania marży Wykonawcy (Banku). Przez cały okres kredytowania przy naliczaniu odsetek za dany miesiąc kalendarzowy będzie przyjmowana stawka WIBOR 3M, notowana w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gromnik /dalej: BIP/, (tj. w dniu 27.04.2020 r.).10. Stosownie do art. 92 ust. 1, pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11. Do obliczenia wysokości odsetek należy przyjąć WIBOR 3M z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BIP (tj. z dnia 27.04.2020 r.). 12. Kredyt udzielony będzie bez prowizji bankowej.13. Brak prowizji rekompensacyjnej od kwoty kredytu spłaconej przed terminem.14. Wszelkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu Zamawiającemu obciążają Wykonawcę.15. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty dotyczące kredytu (w tym aneksy, opinie bankowe), o które będzie występował Zamawiający w okresie kredytowania były wydawane bezpłatnie.16. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.17. Informacje dodatkowe:1) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się następujące dokumenty: a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie gminy za 2019 rok, b) sprawozdanie o dochodach Rb-27S za 2019 rok,c) sprawozdanie o wydatkach Rb-28S za 2019 rok, sprawozdanie o należnościach Rb-N za 2019 rok,d) sprawozdanie kwartalne Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2019 rok,e) inne dokumenty finansowe Zamawiającego tj.: Uchwała Budżetowa Gminy Gromnik na rok 2020 Nr XII/109/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2019 roku;dostępna na stronie: https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,328852,2020.html Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Gminy Gromnik z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromnik na 2020 - 2029, ze zm.;dostępne na stronie: https://bip.malopolska.pl/uggromnik,a,1711082,u-c-h-w-a-l-a-nr-xii1102019-rady-gminy-gromnik-z-dnia-30-grudnia-2019-roku-w-sprawie-wieloletniej-pr.htmlorazhttps://bip.malopolska.pl/uggromnik,a,1732033,uchwala-nr-xiii-1262020-rady-gminy-gromnik-z-dnia-12-lutego-2020r-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prog.htmlhttps://bip.malopolska.pl/uggromnik,a,1752743,u-c-h-w-a-l-a-nr-xiv-132-2020-rady-gminy-gromnik-z-dnia-7-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zmiany-wieloletn.html Uchwała Nr XIV/ 130 /2020 Rady Gminy Gromnik z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegohttps://bip.malopolska.pl/uggromnik,a,1752739,u-c-h-w-a-l-a-nr-xiv-130-2020-rady-gminy-gromnik-z-dnia-7-kwietnia-2020-r-w-sprawie-zaciagniecia-kre.html Uchwała Nr S.O.VIII-426-2/14/20 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gromnik;dostępna na stronie: https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,328852,2020.html Uchwała Nr S.O.VIII-426-3/24/20 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Gromnik na rok 2020;dostępna na stronie: https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,328852,2020.html18. Pozostałe informacje:1) Zamawiający nie posiada zobowiązań wobec podmiotów powiązanych.2) Zamawiający nie posiada na rachunkach bankowych zajęć egzekucyjnych.3) Zamawiający informuje, że nie był prowadzony program naprawczy.4) Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków (tabel) dostarczonych przez Oferentów (w tym przez Wykonawcę), jak również przedstawiał opłaconych faktur na potwierdzenie poniesionych wydatków finansowych środkami kredytu. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek umownych za opóźnienie w uruchomieniu kredytu w wysokości 0,5% ceny ofertowej za każdy dzień opóźnienia. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów: za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% ceny ofertowej określonej w formularzu ofertowym; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.7) Do wyliczenia oferty należy przyjąć terminy spłaty miesięcznych rat kredytu wykazane w Dziale III, pkt. 18, ppkt. 7) SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2029-12-20

II.9) Informacje dodatkowe: 19. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: obsługa kredytu tj. w szczególności wyliczanie należnych odsetek do kredytu, informowanie o bieżącym stanie kredytu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). Zamawiający wymaga zatrudnienia min. 1 osoby w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do wykonywanych czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, że przy realizacji przedmiotowych usług będzie zatrudniał osobę/osoby, o których mowa w pkt. 1, na podstawie umowy o pracę (dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców) oraz listę tych osób.4) Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji przedmiotowych usług zatrudniał osobę/osoby, o których mowa w pkt. 1, na podstawie umowy o pracę.5) Ponadto na żądanie Zamawiającego każdorazowo Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć dowody odprowadzenia składek ZUS (deklaracje ZUS-DRA), w okresie realizacji zamówienia.6) Jeżeli przedmiotowa usługa będzie realizowana przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby przy realizacji usług. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za każdy taki przypadek. Powyższy fakt winien być potwierdzony pisemną notatką.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie lub dokument potwierdzający, posiadania uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2357) poprzez dołączenie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (Załącznik nr 2).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (Załącznik nr 2).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie przewiduje wezwania w tym zakresie;z zastrzeżeniem: 1. W celu wstępnegopotwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żądaoświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (Załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcamoże przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie winno być złożone woryginale/formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik (dziennik podawczy/sekretariat).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2357) poprzez dołączenie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający nie przewiduje wezwania w tym zakresie;
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie przewiduje wezwania w tym zakresie;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wynikającym ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiącego odpowiednio wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.4. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /Załącznik nr 4 do SIWZ/. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia /konsorcjum/ winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.6. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:1) Formularz ofertowy wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1,2) Symulację spłat kredytu z podziałem na część odsetkową oraz kapitałową,3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Czas uruchomienia transzy kredytu od dnia przekazania dyspozycji od Zamawiającego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia umowy zostały określone w Dziale III SIWZ (tj.: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA).2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:• dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, bez dodatkowych opłat, prowizji i innych należności naliczanych przez bank z tego tytułu, po uprzednim powiadomieniu banku o takim zamiarze,• w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.: wystąpienia zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy, wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usnąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:a) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.5. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich, pod rygorem nieważności, pisemnym aneksem.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę windykację należności - Przebieczany
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę windykację moich należności finansowych od osoby prywatnej, posiadam umowę pożyczki (weksel). Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI