Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWielopole Skrzyńskie
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-29
 • ZamawiającyGMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-04-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00034551
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 2214819

1.5.8.) Numer faksu: +48 17 2214830

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielopole.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f539acf8-9e97-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007555/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/wielopole

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wielopole

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywaniedokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątkówokreślonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środkikomunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Postępowanieprowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej podadresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wielopole - (zakładka „POSTĘPOWANIA”) 3.Szczegółowo wymagania określa rozdział XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły określa rozdział XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRz.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na sfinansowanie deficytu budżetu gminy i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.2. Kredyt zostanie udzielony na okres od dnia podpisania umowy do 30.11.2041 roku. 3. Postawienie kredytu do dyspozycji w jednej transzy w dniu 20 maja 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. 4. Planowane terminy spłaty oraz wysokości rat kredytu: 1) 30.01.2022 r. – 5.000 zł.2) 30.01.2023 r. – 5.000 zł.3) 30.01.2024 r. – 5.000 zł.4) 30.01.2025 r. – 5.000 zł.5) 30.01.2026 r. – 5.000 zł.6) 30.01.2027 r. – 5.000 zł.7) 30.01.2028 r. – 5.000 zł.8) 30.01.2029 r. – 5.000 zł.9) 30.01.2030 r. – 5.000 zł.10) 30.01.2031 r. – 5.000 zł.11) 30.01.2032 r. – 5.000 zł.12) 30.01.2033 r. – 5.000 zł.13) 30.01.2034 r. – 5.000 zł.14) 30.01.2035 r. – 5.000 zł.15) 30.09.2036 r. – 200.000 zł.16) 30.09.2037 r. – 200.000 zł.17) 30.09.2038 r. – 200.000 zł.18) 30.09.2039 r. – 200.000 zł.19) 30.09.2040 r. – 30.000 zł.20) 30.11.2041 r. – 100.000 zł.5. Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i ustalane będzie według średniej stopy WIBOR 1M według notowań na dzień 1 kwietnia 2021 r. powiększonej o stałą w okresie kredytowania marżę. Średnia stopa WIBOR 1M będzie ustalana jako miesięczna średnia arytmetyczna stóp dziennych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym okres, za który naliczane będą odsetki. 6. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca i będzie ono obowiązywało przez cały okres miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono ustalone. 7. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, za okres za który odsetki te zostały naliczone, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi w dniu 30-11-2041 r.8. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji następować będzie w formie przelania kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy złożonych w banku. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania kredytu w niepełnej kwocie w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć bez konsekwencji finansowych ze strony Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Pozostałe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera SWZ w szczególności w rozdziale IV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawianajkorzystniejszy bilans „Ceny” i kryterium „Termin uruchomienia kredytu ”. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski. Wykonawca winien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia:1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (dz. U. z 2021 r. Poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) odpis lub informacja z krajowego rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia:1) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) SWZ; 2) harmonogram spłaty kredytu,3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 5) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 2) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 P.Z.P. 2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Zmiana oprocentowania kredytu wynikająca ze zmiany stopy procentowej WIBOR 1M nie stanowi zmiany umowy.4. Zmiana umowy w postaci aneksu nie skutkuje dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem aneksu dla Zamawiającego,5. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:1) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej, 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy, 3) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 4) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza określony przedmiot zamówienia zawarty w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/wielopole (zakładka „POSTĘPOWANIA”)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminiezamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/ w zakładce„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view . 2. Zamawiający nieponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania zplatformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treściąoferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomośćdo zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową inie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełnionyobowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiającyinformuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególnościlogowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynnościpodejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się wzakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotuudostępniającego zasoby sporządza się w formie lub postaci elektronicznej, w ogólniedostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w SWZ składa się, pod rygoremnieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznymkwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.5. Zgodnie zUstawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnejsesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarciaza pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takieuprawnienie. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu sesja otwarcia zostanie utrwalona i udostępniona przez 30 dni na kanale Gminy Wielopole Skrzyńskie pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCEF7gCkvNipj7GA2I6Dbjdg/featured
2021-04-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI