Udzielenie i obsługa kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz 420.000,00 zł na sfinansowanie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz 420.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRadłów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-09-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Miejski w Radłowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-09-02
 • Numer ogłoszenia592237-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 592237-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.

Urząd Miejski w Radłowie: Udzielenie i obsługa kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz 420.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Radłowie, krajowy numer identyfikacyjny 54565600000000, ul. ul. Kolejowa  7 , 33-130  Radłów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 782 044, e-mail inwestycje@gminaradlow.pl, faks 146 782 818.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaradlow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,313958,2019.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,313958,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Radłowie ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz 420.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Numer referencyjny: PPI.271.23.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1. „Udzielenie i obsługa kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” 2. Zamówienie podzielone zostało na dwie części: a) Część 1 - „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00 zł” b) Część 2 – „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 420.000,00 zł” I. Część 1 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00 zł”– Opis przedmiotu zamówienia. 1) Źródłem pokrycia rat oraz odsetek kredytu będą dochody własne budżetu Gminy Radłów w tym refundacja pochodząca ze środków europejskich. 2) Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy, w oparciu o pisemną dyspozycję wypłaty złożoną przez Zamawiającego. 3) Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (pkt. 3.3 Formularza ofertowego). 4) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zaciągnięto zobowiązanie. Płatność ostatnich odsetek nastąpią w dniu spłaty ostatniej raty kapitału tj. w dniu 31.12.2035 r. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni). 5) Spłata kapitału następować będzie, cyklicznie na koniec marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, począwszy od 2020 roku, za wyjątkiem pierwszej spłaty, która nastąpi w października 2020 roku. zgodnie z poniższym harmonogramem: Kolejny nr raty spłaty kapitału Data spłaty Kwota ( w zł ) 1. 31.10.2020 r. 500.000,00 2. 31.03.2021 r. 25.000,00 3. 30.06.2021 r. 25.000,00 4. 30.09.2021 r. 25.000,00 5. 31.12.2021 r. 25.000,00 6. 31.03.2022 r. 25.000,00 7. 30.06.2022 r. 25.000,00 8. 30.09.2022 r. 25.000,00 9. 31.12.2022 r. 25.000,00 10. 31.03.2023 r. 25.000,00 11. 30.06.2023 r. 25.000,00 12. 30.09.2023 r. 25.000,00 13. 31.12.2023 r. 25.000,00 14. 31.03.2024 r. 25.000,00 15. 30.06.2024 r. 25.000,00 16. 30.09.2024 r. 25.000,00 17. 31.12.2024 r. 25.000,00 18. 31.03.2025 r. 25.000,00 19. 30.06.2025 r. 25.000,00 20. 30.09.2025 r. 25.000,00 21. 31.12.2025 r. 25.000,00 22. 31.03.2026 r. 25.000,00 23. 30.06.2026 r. 25.000,00 24. 30.09.2026 r. 25.000,00 25. 31.12.2026 r. 25.000,00 26. 31.03.2027 r. 25.000,00 27. 30.06.2027 r. 25.000,00 28. 30.09.2027 r. 25.000,00 29. 31.12.2027 r. 25.000,00 30. 31.03.2028 r. 25.000,00 31. 30.06.2028 r. 25.000,00 32. 30.09.2028 r. 25.000,00 33. 31.12.2028 r. 25.000,00 34. 31.03.2029 r. 25.000,00 35. 30.06.2029 r. 25.000,00 36. 30.09.2029 r. 25.000,00 37. 31.12.2029 r. 25.000,00 38. 31.03.2030 r. 25.000,00 39. 30.06.2030 r. 25.000,00 40. 30.09.2030 r. 25.000,00 41. 31.12.2030 r. 25.000,00 42. 31.03.2031 r. 25.000,00 43. 30.06.2031 r. 25.000,00 44. 30.09.2031 r. 25.000,00 45. 31.12.2031 r. 25.000,00 46. 31.03.2032 r. 25.000,00 47. 30.06.2032 r. 25.000,00 48. 30.09.2032 r. 25.000,00 49. 31.12.2032 r. 25.000,00 50. 31.03.2033 r. 25.000,00 51. 30.06.2033 r. 25.000,00 52. 30.09.2033 r. 25.000,00 53. 31.12.2033 r. 25.000,00 54. 31.03.2034 r. 25.000,00 55. 30.06.2034 r. 25.000,00 56. 30.09.2034 r. 25.000,00 57. 31.12.2034 r. 25.000,00 58. 31.03.2035 r. 25.000,00 59. 30.06.2035 r. 25.000,00 60. 30.09.2035 r. 25.000,00 61. 31.12.2035 r. 25.000,00 6) Wysokość i terminy spłaty rat kredytu określone w pkt. 5) powyżej mogą być zmieniane w drodze aneksu do umowy na wniosek Zamawiającego. II. Część 2 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 420.000,00 zł” – Opis przedmiotu zamówienia. 1) Źródłem pokrycia rat oraz odsetek kredytu będą dochody własne budżetu Gminy Radłów. 2) Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy, w oparciu o pisemną dyspozycję wypłaty złożoną przez Zamawiającego. 3) Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (pkt. 3.3 Formularza ofertowego). 4) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zaciągnięto zobowiązanie. Płatność ostatnich odsetek nastąpią w dniu spłaty ostatniej raty kapitału tj. w dniu 31.12.2030 r. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni). 5) Spłata kapitału następować będzie, na koniec marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, począwszy od września 2020 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem: Kolejny nr raty spłaty kapitału Data spłaty Kwota ( w zł ) 1. 30.09.2020 r. 10.000,00 2. 31.12.2020 r. 10.000,00 3. 31.03.2021 r. 10.000,00 4. 30.06.2021 r. 10.000,00 5. 30.09.2021 r. 10.000,00 6. 31.12.2021 r. 10.000,00 7. 31.03.2022 r. 10.000,00 8. 30.06.2022 r. 10.000,00 9. 30.09.2022 r. 10.000,00 10. 31.12.2022 r. 10.000,00 11. 31.03.2023 r. 10.000,00 12. 30.06.2023 r. 10.000,00 13. 30.09.2023 r. 10.000,00 14. 31.12.2023 r. 10.000,00 15. 31.03.2024 r. 10.000,00 16. 30.06.2024 r. 10.000,00 17. 30.09.2024 r. 10.000,00 18. 31.12.2024 r. 10.000,00 19. 31.03.2025 r. 10.000,00 20. 30.06.2025 r. 10.000,00 21. 30.09.2025 r. 10.000,00 22. 31.12.2025 r. 10.000,00 23. 31.03.2026 r. 10.000,00 24. 30.06.2026 r. 10.000,00 25. 30.09.2026 r. 10.000,00 26. 31.12.2026 r. 10.000,00 27. 31.03.2027 r. 10.000,00 28. 30.06.2027 r. 10.000,00 29. 30.09.2027 r. 10.000,00 30. 31.12.2027 r. 10.000,00 31. 31.03.2028 r. 10.000,00 32. 30.06.2028 r. 10.000,00 33. 30.09.2028 r. 10.000,00 34. 31.12.2028 r. 10.000,00 35. 31.03.2029 r. 10.000,00 36. 30.06.2029 r. 10.000,00 37. 30.09.2029 r. 10.000,00 38. 31.12.2029 r. 10.000,00 39. 31.03.2030 r. 10.000,00 40. 30.06.2030 r. 10.000,00 41. 30.09.2030 r. 10.000,00 42. 31.12.2030 r. 10.000,00 6) Wysokość i terminy spłaty rat kredytu określone w pkt. 5) powyżej mogą być zmieniane w drodze aneksu do umowy na wniosek Zamawiającego. III. Opis przedmiotu zamówienia wspólny dla części 1 i części 2 zamówienia. 1) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 2) Oprocentowanie kredytu w okresie obowiązywania umowy– ustalone w oparciu o zmienną stawkę bazową oprocentowania WIBOR 1 M (z dnia podpisania umowy kredytowej) powiększoną o stałą marżę banku. Marża będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 3) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 4) Skarbnik Gminy Radłów złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej oraz wekslu i deklaracji wekslowej. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6) W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, Zamawiający udostępnia dokumenty wymienione w Załączniku nr 4. 7) Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualne zaświadczenia z ZUS i US w dniu podpisania umowy kredytowej. 8) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie (WIBOR 1M + marża). 10) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu, w szczególności od:  wcześniejszej spłaty kredytu,  aneksowania umowy, oraz dodatkowych opłat i prowizji lub odsetek od:  niewykorzystanej kwoty kredytu. 11) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 12) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Nie wykorzystanie całkowitej kwoty kredytu nie będzie równoważne wcześniejszej spłacie kredytu. 13) Zmiana oprocentowania dokonywana będzie miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 14) Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o stawkę WIBOR 1M według stanu na dzień 02.09.2019 r.. Dla obliczania ceny oferty jako datę wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 02.09.2019 r.. 15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 19) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 20) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 21) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 22) Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w Formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 23) Zamawiający: 1) dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia; 2) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy. 24) Wszystkie rozliczenia dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 25) Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) wykonywania prac związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 26) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 27) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 25, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 28) Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. 29) W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 25, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 25, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 30) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności. 31) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2035-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187), a w przypadku: • określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe – inny dokument, potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe, • lub w przypadku banków przekształconych z państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, • lub w przypadku zagranicznych instytucji finansowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe – w miejsce w/w dokumentów należy przedłożyć odpowiedni dokument z kraju (siedziby) Wykonawcy, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie kształtuje warunku w tym zakresie. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnia warunku złoży stosowne oświadczenie według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie kształtuje warunku w tym zakresie. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnia warunku złoży stosowne oświadczenie według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 pzp, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), a w przypadku: • określonym w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe – inny dokument, potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy – Prawo bankowe, • lub w przypadku banków przekształconych z państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, • lub w przypadku zagranicznych instytucji finansowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe – w miejsce w/w dokumentów należy przedłożyć odpowiedni dokument z kraju (siedziby) Wykonawcy, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz wraz z Załącznikiem do Formularza ofertowego; 2) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust.1-3 niniejszej siwz - wzór określony w Załączniku Nr 2 do siwz oraz Załączniku Nr 3 do siwz; 3) pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, które w swej treści jednoznacznie wskazuje czynności do których pełnomocnik jest umocowany: a) w przypadku złożenia oferty wspólnej dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie składających ofertę lub b) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy; 4) kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium, z zastrzeżeniem Rozdziału VIII pkt. 4 swiz; 5) harmonogram spłaty kredytu oraz odsetek wg zasad określonych w pkt. III SIWZ (dla każdej części oddzielnie) - symulacja winna być przeprowadzona z uwzględnieniem parametrów stosowanych w załączniku do formularza ofertowego; 6) projekt umowy kredytowej, uwzględniający warunki określone w części III SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt. 2 SIWZ, składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w Rozdziale VI ust. 7 pkt.1) SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Dokumenty wymienione w Rozdziale VI ust. 6 pkt. 2 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 niniejszej siwz dotyczące tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 6 pkt. 2) poniżej, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 pzp. – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1) dla części 1 – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), 2) dla części 2 – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.09.2019 r. do godz. 1200. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: • pieniądzu • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Oddział Radłów Nr 10858900060240000000260004 z dopiskiem “wpłata wadium – sprawa nr PPI.271.23.19 - cz. …..”(w treści przelewu uzupełnić nr części na którą składana jest oferta). Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wykonawca winien złożyć w formie oryginału w Kasie Urzędu Miejskiego w Radłowie lub załączyć w formie oryginału do oferty, w takich przypadkach oferta musi zawierać także kopię tych dokumentów. Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach pracy Urzędu. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY, JEŻELI WADIUM NIE ZOSTAŁO WNIESIONE LUB ZOSTAŁO WNIESIONE W SPOSÓB NIEPRAWIDŁOWY. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty projekt umowy kredytowej, uwzględniający warunki i postanowienia określone w Rozdziale III SIWZ, stanowiące istotne postanowienia umowy. 2. Postanowienia umowy ustalone w Rozdziale III SIWZ nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień umowy, określonych w Rozdziale III, stanowi jeden z warunków ważności oferty.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, gdy dotyczyć ona będzie: 1) wcześniejszej spłaty zobowiązania – bez ponoszenia dodatkowych kosztów, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. 2) zmiany harmonogramu spłaty, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, 3) wydłużenia okresu spłaty zobowiązania wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy, 4) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego w zakresie ceny kredytu i bieżącej obsługi bankowej 5) zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazania innego zakresu podwykonawstwa bądź wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz dotyczyć będą wynagrodzenia za niezrealizowaną część zamówienia. Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy wymaga udokumentowania wpływu poszczególnych zmian na wysokość wynagrodzenia. W przypadku zmian, o których mowa w powyższym pkt 6), wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie maksymalnie o wartość wzrostu wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian określonych w pkt. 6).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00 zł
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Część 1 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 2.000.000,00 zł”– Opis przedmiotu zamówienia. 1) Źródłem pokrycia rat oraz odsetek kredytu będą dochody własne budżetu Gminy Radłów w tym refundacja pochodząca ze środków europejskich. 2) Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy, w oparciu o pisemną dyspozycję wypłaty złożoną przez Zamawiającego. 3) Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (pkt. 3.3 Formularza ofertowego). 4) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zaciągnięto zobowiązanie. Płatność ostatnich odsetek nastąpią w dniu spłaty ostatniej raty kapitału tj. w dniu 31.12.2035 r. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni). 5) Spłata kapitału następować będzie, cyklicznie na koniec marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, począwszy od 2020 roku, za wyjątkiem pierwszej spłaty, która nastąpi w października 2020 roku. zgodnie z poniższym harmonogramem: Kolejny nr raty spłaty kapitału Data spłaty Kwota ( w zł ) 1. 31.10.2020 r. 500.000,00 2. 31.03.2021 r. 25.000,00 3. 30.06.2021 r. 25.000,00 4. 30.09.2021 r. 25.000,00 5. 31.12.2021 r. 25.000,00 6. 31.03.2022 r. 25.000,00 7. 30.06.2022 r. 25.000,00 8. 30.09.2022 r. 25.000,00 9. 31.12.2022 r. 25.000,00 10. 31.03.2023 r. 25.000,00 11. 30.06.2023 r. 25.000,00 12. 30.09.2023 r. 25.000,00 13. 31.12.2023 r. 25.000,00 14. 31.03.2024 r. 25.000,00 15. 30.06.2024 r. 25.000,00 16. 30.09.2024 r. 25.000,00 17. 31.12.2024 r. 25.000,00 18. 31.03.2025 r. 25.000,00 19. 30.06.2025 r. 25.000,00 20. 30.09.2025 r. 25.000,00 21. 31.12.2025 r. 25.000,00 22. 31.03.2026 r. 25.000,00 23. 30.06.2026 r. 25.000,00 24. 30.09.2026 r. 25.000,00 25. 31.12.2026 r. 25.000,00 26. 31.03.2027 r. 25.000,00 27. 30.06.2027 r. 25.000,00 28. 30.09.2027 r. 25.000,00 29. 31.12.2027 r. 25.000,00 30. 31.03.2028 r. 25.000,00 31. 30.06.2028 r. 25.000,00 32. 30.09.2028 r. 25.000,00 33. 31.12.2028 r. 25.000,00 34. 31.03.2029 r. 25.000,00 35. 30.06.2029 r. 25.000,00 36. 30.09.2029 r. 25.000,00 37. 31.12.2029 r. 25.000,00 38. 31.03.2030 r. 25.000,00 39. 30.06.2030 r. 25.000,00 40. 30.09.2030 r. 25.000,00 41. 31.12.2030 r. 25.000,00 42. 31.03.2031 r. 25.000,00 43. 30.06.2031 r. 25.000,00 44. 30.09.2031 r. 25.000,00 45. 31.12.2031 r. 25.000,00 46. 31.03.2032 r. 25.000,00 47. 30.06.2032 r. 25.000,00 48. 30.09.2032 r. 25.000,00 49. 31.12.2032 r. 25.000,00 50. 31.03.2033 r. 25.000,00 51. 30.06.2033 r. 25.000,00 52. 30.09.2033 r. 25.000,00 53. 31.12.2033 r. 25.000,00 54. 31.03.2034 r. 25.000,00 55. 30.06.2034 r. 25.000,00 56. 30.09.2034 r. 25.000,00 57. 31.12.2034 r. 25.000,00 58. 31.03.2035 r. 25.000,00 59. 30.06.2035 r. 25.000,00 60. 30.09.2035 r. 25.000,00 61. 31.12.2035 r. 25.000,00 6) Wysokość i terminy spłaty rat kredytu określone w pkt. 5) powyżej mogą być zmieniane w drodze aneksu do umowy na wniosek Zamawiającego. 1) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 2) Oprocentowanie kredytu w okresie obowiązywania umowy– ustalone w oparciu o zmienną stawkę bazową oprocentowania WIBOR 1 M (z dnia podpisania umowy kredytowej) powiększoną o stałą marżę banku. Marża będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 3) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 4) Skarbnik Gminy Radłów złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej oraz wekslu i deklaracji wekslowej. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6) W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, Zamawiający udostępnia dokumenty wymienione w Załączniku nr 4. 7) Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualne zaświadczenia z ZUS i US w dniu podpisania umowy kredytowej. 8) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie (WIBOR 1M + marża). 10) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu, w szczególności od:  wcześniejszej spłaty kredytu,  aneksowania umowy, oraz dodatkowych opłat i prowizji lub odsetek od:  niewykorzystanej kwoty kredytu. 11) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 12) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Nie wykorzystanie całkowitej kwoty kredytu nie będzie równoważne wcześniejszej spłacie kredytu. 13) Zmiana oprocentowania dokonywana będzie miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 14) Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o stawkę WIBOR 1M według stanu na dzień 02.09.2019 r.. Dla obliczania ceny oferty jako datę wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 02.09.2019 r.. 15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 19) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 20) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 21) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 22) Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w Formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 23) Zamawiający: 1) dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia; 2) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy. 24) Wszystkie rozliczenia dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 25) Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) wykonywania prac związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 26) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 27) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 25, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 28) Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. 29) W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 25, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 25, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 30) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności. 31) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2035-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 420.000,00 zł
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:II. Część 2 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2019 roku w kwocie 420.000,00 zł” – Opis przedmiotu zamówienia. 1) Źródłem pokrycia rat oraz odsetek kredytu będą dochody własne budżetu Gminy Radłów. 2) Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy, w oparciu o pisemną dyspozycję wypłaty złożoną przez Zamawiającego. 3) Uruchomienie kredytu nastąpi w terminie wskazanym w ofercie Wykonawcy (pkt. 3.3 Formularza ofertowego). 4) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zaciągnięto zobowiązanie. Płatność ostatnich odsetek nastąpią w dniu spłaty ostatniej raty kapitału tj. w dniu 31.12.2030 r. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni). 5) Spłata kapitału następować będzie, na koniec marca, czerwca, września i grudnia każdego roku, począwszy od września 2020 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem: Kolejny nr raty spłaty kapitału Data spłaty Kwota ( w zł ) 1. 30.09.2020 r. 10.000,00 2. 31.12.2020 r. 10.000,00 3. 31.03.2021 r. 10.000,00 4. 30.06.2021 r. 10.000,00 5. 30.09.2021 r. 10.000,00 6. 31.12.2021 r. 10.000,00 7. 31.03.2022 r. 10.000,00 8. 30.06.2022 r. 10.000,00 9. 30.09.2022 r. 10.000,00 10. 31.12.2022 r. 10.000,00 11. 31.03.2023 r. 10.000,00 12. 30.06.2023 r. 10.000,00 13. 30.09.2023 r. 10.000,00 14. 31.12.2023 r. 10.000,00 15. 31.03.2024 r. 10.000,00 16. 30.06.2024 r. 10.000,00 17. 30.09.2024 r. 10.000,00 18. 31.12.2024 r. 10.000,00 19. 31.03.2025 r. 10.000,00 20. 30.06.2025 r. 10.000,00 21. 30.09.2025 r. 10.000,00 22. 31.12.2025 r. 10.000,00 23. 31.03.2026 r. 10.000,00 24. 30.06.2026 r. 10.000,00 25. 30.09.2026 r. 10.000,00 26. 31.12.2026 r. 10.000,00 27. 31.03.2027 r. 10.000,00 28. 30.06.2027 r. 10.000,00 29. 30.09.2027 r. 10.000,00 30. 31.12.2027 r. 10.000,00 31. 31.03.2028 r. 10.000,00 32. 30.06.2028 r. 10.000,00 33. 30.09.2028 r. 10.000,00 34. 31.12.2028 r. 10.000,00 35. 31.03.2029 r. 10.000,00 36. 30.06.2029 r. 10.000,00 37. 30.09.2029 r. 10.000,00 38. 31.12.2029 r. 10.000,00 39. 31.03.2030 r. 10.000,00 40. 30.06.2030 r. 10.000,00 41. 30.09.2030 r. 10.000,00 42. 31.12.2030 r. 10.000,00 6) Wysokość i terminy spłaty rat kredytu określone w pkt. 5) powyżej mogą być zmieniane w drodze aneksu do umowy na wniosek Zamawiającego. 1) W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 2) Oprocentowanie kredytu w okresie obowiązywania umowy– ustalone w oparciu o zmienną stawkę bazową oprocentowania WIBOR 1 M (z dnia podpisania umowy kredytowej) powiększoną o stałą marżę banku. Marża będzie wielkością stałą wyrażoną w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 3) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową 4) Skarbnik Gminy Radłów złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej oraz wekslu i deklaracji wekslowej. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 6) W celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej Zamawiającego, Zamawiający udostępnia dokumenty wymienione w Załączniku nr 4. 7) Zamawiający przedłoży Wykonawcy aktualne zaświadczenia z ZUS i US w dniu podpisania umowy kredytowej. 8) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. 9) Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie (WIBOR 1M + marża). 10) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych dodatkowych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu, w szczególności od:  wcześniejszej spłaty kredytu,  aneksowania umowy, oraz dodatkowych opłat i prowizji lub odsetek od:  niewykorzystanej kwoty kredytu. 11) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 12) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. Nie wykorzystanie całkowitej kwoty kredytu nie będzie równoważne wcześniejszej spłacie kredytu. 13) Zmiana oprocentowania dokonywana będzie miesięcznie w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, w oparciu o stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca. 14) Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o stawkę WIBOR 1M według stanu na dzień 02.09.2019 r.. Dla obliczania ceny oferty jako datę wypłaty kredytu należy przyjąć dzień 02.09.2019 r.. 15) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 16) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy zastosowaniu aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 19) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 20) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 21) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 22) Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w Formularzu ofertowym, części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. 23) Zamawiający: 1) dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oferty na wybrane lub wszystkie części zamówienia; 2) wymaga akceptacji bez zastrzeżeń warunków umowy podanych w załączonym projekcie umowy. 24) Wszystkie rozliczenia dokonywane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. 25) Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia do wykonania zamówienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: a) wykonywania prac związanych z udzieleniem i obsługą kredytu. 26) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 27) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w trakcie realizacji zamówienia, określone w pkt. 25, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 28) Nie spełnienie powyższego warunku potraktowane zostanie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od przedłożenia wykazu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z art. 24 aa ust. 2 Pzp. Uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy, stanowić będzie również podstawę w oparciu o art. 46 ust. 5 pkt. 3 Pzp, do zatrzymania przez Zamawiającego wadium. 29) W przypadku przeprowadzenia kontroli zatrudnienia, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży, zgodnie żądaniem Zamawiającego, każdy z osobna lub wszystkie razem niżej wymienione dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności, w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami o których mowa powyżej są: • poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 25, na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników, wykonujących czynności wskazane w pkt. 25, przez pracodawcę do ubezpieczeń, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami. 30) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez niego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane w punkcie 25 czynności. 31) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2030-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki pod zastaw działki - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania07-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki pod zastaw działki budowlanej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI