„Udzielenie i obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł”.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Udzielenie i obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDobrodzień
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-11-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Dobrodzień
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-20
 • Numer ogłoszenia599364-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 599364-N-2020 z dnia 2020-10-20 r.

Gmina Dobrodzień: „Udzielenie i obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrodzień, krajowy numer identyfikacyjny 15139863000000, ul. Plac Wolności  1 , 46-380  Dobrodzień, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 575 100, e-mail przetargi@dobrodzien.pl, faks 034 3575100 w. 30.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.dobrodzien.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie dotyczy.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.dobrodzien.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
m.kochel@dobrodzien.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy.
Adres:
Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, SEKRETARIAT – pokój nr 106.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie i obsługa kredytów do kwoty 1 888 000,00 zł”.
Numer referencyjny: ZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa trzech kredytów do łącznej kwoty 1 888 000,00 zł.Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 3 części, tj.:- część nr 1 zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu I do kwoty 840.000,00 zł”,- część nr 2 zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu II do kwoty 328.000,00 zł”,- część nr 3 zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu III do kwoty 720.000,00 zł”.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy.
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2031-12-27
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2031-12-27

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji usługi. W szczególności n/w czynności w ramach realizacji umów (w ramach każdej części zamówienia) powinny być wykonywane przez wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę, tj.: wykonujące wyliczenia należnych odsetek do kredytu.W trakcie realizacji zamówienia (w ramach każdej części zamówienia) Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (w ramach każdej części zamówienia) zawarte są w istotnych dla stron postanowieniach, o których mowa w pkt. 1.8-1.14 ROZDZIAŁU XXVIII SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej „SIWZ”).2. Zamawiający nie przewiduje innych wymagań, związanych z realizacją niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm. ), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe lub inny dokument z którego wynika takie zezwolenie.
Informacje dodatkowe Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał w/w zezwolenie w ramach każdej części zamówienia.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w/w zakresie (w ramach każdej części zamówienia).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w/w zakresie (w ramach każdej części zamówienia).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, który zgodnie z wyborem Wykonawcy może zostać złożony w formie pisemnej w postaci papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem albo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) uprawnione do jego udzielenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie (w ramach każdej części zamówienia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wzory umów (w ramach określonej części zamówienia) przedstawione przez Wykonawcę i zawierające w swej treści istotne dla stron postanowienia, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 i 2 ROZDZIAŁU XXVIII SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1 do SIWZ). Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do SIWZ. 2) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 2 ROZDZIAŁU XIV SIWZ, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zobowiązanie takie zgodnie z wyborem Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie pisemnej w postaci papierowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby albo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-y) uprawnione do jego udzielenia reprezentującą podmiot udostępniający zasoby, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).3) Upoważnienie (pełnomocnictwo) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(ów) ubiegającego(cych) się o udzielenie zamówienia publicznego, do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz w przypadku wybranej przez Wykonawcę formy pisemnej w postaci papierowej do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z  dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) to należy zgodnie z wyborem Wykonawcy dołączyć do oferty w formie pisemnej w postaci papierowej w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy.
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) cena (Kc): 60,00
2) termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego (Kt): 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały wskazane w istotnych dla Zamawiającego postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów (w ramach każdej części zamówienia) - opisane w punkcie 1.16 ROZDZIAŁU XXVIII SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty muszą być sporządzane w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30i piątek 7:30 – 14:30. Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Marek Kochel (tel. 34 35 75 100 wew. 36, faks: 34 35 75 100 wew. 30 oraz e-mail: m.kochel@dobrodzien.pl).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Udzielenie i obsługa kredytu I do kwoty 840.000,00 zł”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 1 zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu I do kwoty 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem następujących warunków:a) uruchomienie kredytu w roku 2020 na wniosek Kredytobiorcy złożony drogą pisemną bądź elektroniczną, pod warunkiem zapewnienia o wysłaniu oryginału pocztą, ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12 2020 r.b) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, płatnych do 27 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym:- pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym wypłacono pierwszą transze kredytu,- ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, a ostatnia rata odsetek płatna jest w terminie całkowitej spłaty kredytu, c) nie będzie naliczać się odsetek od kredytu spłaconego,d) w przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty,e) oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania będzie liczone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych z pierwszego dnia okresu odsetkowego (miesiąca) powiększoną o proponowaną stałą marżę banku, w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy, bądź jeśli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu i ma ona zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. W dniach danego miesiąca poprzedzających pierwszy dzień roboczy miesiąca stosowana będzie stawka obowiązująca w miesiącu poprzednim;f) spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych do 27 dnia każdego miesiąca, począwszy od 2024 r. do 2031 r., zgodnie z poniższym harmonogramem: - w roku 2024: 9.600,00 zł, tzn. raty od I do XII po 800,00 zł, - w roku 2025: 27.600,00 zł, tzn. raty od I do XII po 2.300,00 zł, - w roku 2026: 126.000,00 zł, tzn. raty od I do XII po 10.500,00 zł, - w roku 2027: 96.000,00 zł, tzn. raty od I do XII po 8.000,00 zł, - w roku 2028: 126.000,00 zł, tzn. raty od I do XII po 10.500,00 zł, - w roku 2029: 186.000,00 zł, tzn. raty od I do XII po 15.500,00 zł, - w roku 2030: 177.000,00 zł, tzn. raty od I do XII po 14.750,00 zł, - w roku 2031: 91.800,00 zł, tzn. raty od I do XII po 7.650,000 zł,g) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, h) prowizja płatna do 7 dni od dnia uruchomienia transzy, i) Zamawiający zastrzega sobie:- prawo wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje bank o tym fakcie co najmniej 5 dni przed planowaną spłatą),- prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, - refinansowanie wydatków dokonanych w 2020 r. przed podpisaniem umowy, j) do wyliczenia odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty tj. 365 lub 366 dnia w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2031-12-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena (Kc): 60,00
2) termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego (Kt): 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy.


Część nr: 2 Nazwa: „Udzielenie i obsługa kredytu II do kwoty 328.000,00 zł”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 2 zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu II do kwoty 328.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” z uwzględnieniem następujących warunków:a) uruchomienie kredytu w roku 2020 na wniosek Kredytobiorcy złożony drogą pisemną bądź elektroniczną, pod warunkiem zapewnienia o wysłaniu oryginału pocztą, ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12 2020 r.b) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, płatnych do 27 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym:- pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym wypłacono pierwszą transze kredytu,- ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, a ostatnia rata odsetek płatna jest w terminie całkowitej spłaty kredytu, c) nie będzie naliczać się odsetek od kredytu spłaconego,d) w przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty,e) oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania będzie liczone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych z pierwszego dnia okresu odsetkowego (miesiąca) powiększoną o proponowaną stałą marżę banku, w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy, bądź jeśli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu i ma ona zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. W dniach danego miesiąca poprzedzających pierwszy dzień roboczy miesiąca stosowana będzie stawka obowiązująca w miesiącu poprzednim;f) spłaty rat kapitałowych będą następować z otrzymanej refundacji środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” w terminie do 31.12.2021 r. g) w przypadku, gdy Zamawiający (Kredytobiorca) otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odmowę wypłaty refundacji środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu” Zamawiający spłaca kredyt ze środków własnych w terminie 60 dni od otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków.h) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, i) prowizja płatna do 7 dni od dnia uruchomienia transzy, j) Zamawiający zastrzega sobie:- prawo wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje bank o tym fakcie co najmniej 5 dni przed planowaną spłatą),- prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,- refinansowanie wydatków dokonanych w 2020 r. przed podpisaniem umowy,- prawo przesunięcia ostatecznego terminu spłaty kredytu w przypadku nieprzekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dofinansowania w terminie do 31.12.2021 r. z powodu przedłużenia procedury oceny złożonego przez Zamawiającego wniosku o płatność (o tym fakcie Zamawiający poinformuje bank poprzez złożenie wniosku o aneks do umowy wraz z uzasadnieniem),k) do wyliczenia odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty tj. 365 lub 366 dnia w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena (Kc): 60,00
2) termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego (Kt): 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy.


Część nr: 3 Nazwa: „Udzielenie i obsługa kredytu III do kwoty 720.000,00 zł”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w ramach części nr 3 zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu III do kwoty 720.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” z uwzględnieniem następujących warunków:a) uruchomienie kredytu w roku 2020 na wniosek Kredytobiorcy złożony drogą pisemną bądź elektroniczną, pod warunkiem zapewnienia o wysłaniu oryginału pocztą, ostateczny termin uruchomienia kredytu to 31.12 2020 r.b) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, płatnych do 27 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym:- pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca, w którym wypłacono pierwszą transze kredytu,- ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu, a ostatnia rata odsetek płatna jest w terminie całkowitej spłaty kredytu, c) nie będzie naliczać się odsetek od kredytu spłaconego,d) w przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty,e) oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania będzie liczone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych z pierwszego dnia okresu odsetkowego (miesiąca) powiększoną o proponowaną stałą marżę banku, w przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy, bądź jeśli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu i ma ona zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego miesiąca. W dniach danego miesiąca poprzedzających pierwszy dzień roboczy miesiąca stosowana będzie stawka obowiązująca w miesiącu poprzednim;f) spłaty rat kapitałowych będą następować z otrzymanej refundacji środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” w terminie do 31.12.2021 r. g) w przypadku, gdy Zamawiający (Kredytobiorca) otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odmowę wypłaty refundacji środków w ramach umowy o dofinansowanie zadania „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Dobrodzieniu” Zamawiający spłaca kredyt ze środków własnych w terminie 60 dni od otrzymania pisemnej informacji o odmowie wypłaty środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków.h) zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, i) prowizja płatna do 7 dni od dnia uruchomienia transzy, j) Zamawiający zastrzega sobie:- prawo wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez ponoszenia dodatkowych kosztów (w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje bank o tym fakcie co najmniej 5 dni przed planowaną spłatą),- prawo nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,- refinansowanie wydatków dokonanych w 2020 r. przed podpisaniem umowy,- prawo przesunięcia ostatecznego terminu spłaty kredytu w przypadku nieprzekazania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dofinansowania w terminie do 31.12.2021 r. z powodu przedłużenia procedury oceny złożonego przez Zamawiającego wniosku o płatność (o tym fakcie Zamawiający poinformuje bank poprzez złożenie wniosku o aneks do umowy wraz z uzasadnieniem),k) do wyliczenia odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty tj. 365 lub 366 dnia w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66113000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
nie dotyczy.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena (Kc): 60,00
2) termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego (Kt): 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:nie dotyczy.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję doradztwa prawnego - Kędzierzyn-Koźle
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania21-04-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję doradztwa prawnego. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI