Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4 981 480,00 zł z przeznaczeniem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4 981 480,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLipno
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Lipno
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-25
 • Numer ogłoszenia543521-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 543521-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Lipno: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4 981 480,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipno, krajowy numer identyfikacyjny 41105076400000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  9 , 64-111  Lipno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 340 127, e-mail m.wolnik@lipno.pl, faks 655 340 109.
Adres strony internetowej (URL): www.lipno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://lipno.biuletyn.net/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://lipno.biuletyn.net/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 lipno pokój nr 6 - sekretariat. Przed wejściem do budynku nalezy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem urzędu gminy pod nr tel. 65 534 01 27, pracownik odbierze ofertę przy drzwiach wejściowych i dostarczy ją na pokój nr 6 - sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4 981 480,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: ZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 4 981 480,00 zł [słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych] z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:1. Kwota kredytu 4.981.480,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), 2. Wykorzystanie kredytu następować́ będzie w walucie polskiej, 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 roku, 4. Karencja w spłacie kapitału: do dnia 31.05.2021 roku, 5. Karencja w spłacie odsetek: 1 miesiąc, 6. Spłata kapitału po upływie okresu karencji: wg harmonogramu spłaty kredytu (Załącznik nr 4 do SIWZ),7. Spłata odsetek po upływie okresu karencji: w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca), 8. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę̨ bazową WIBOR 1M powiększoną̨ o marżę Banku (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 1M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych. Stawka bazowa ustalana jest na okres miesięczny jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z poprzedniego miesiąca (na żądanie banku stawka bazowa ustalana będzie na okres miesięczny jako stawka WIBOR 1 M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca), 9. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez bank w terminie do trzech dni przed terminem spłaty, 10. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania, 11. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodnie z wzorem stosowanym przez danego Wykonawcę), na żądanie Wykonawcy podpisane zostanie także oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w maksymalnej kwocie uzyskanego kredytu. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej.12. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia,13. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem, 14. Kredyt zostanie wykorzystany w terminach: I transza czerwiec 2020 r. – 1.500.000,00 zł, II transza lipiec 2020 r. – 1.500,000,00 zł,III transza wrzesień 2020 r. - 1.000.000,00 zł,IV transza listopad 2020 r. – 981.480,00 zł,przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot lub dat, jeśli zajdzie taka potrzeba,15. Najpóźniej na dzień przed udostępnieniem środków Zamawiający faksem, mailem lub pisemnie przekaże Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kredytu, uruchomienie nie wymaga złożenia odrębnego wniosku kredytowego, 16. Planowane uruchomienie kredytu: czerwiec 2020 r. ,17. Zamawiający nie poniesie żadnych opłat z tytułu uruchomionego kredytu, w szczególności prowizji od każdej uruchomionej części kredytu.18. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy, 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu wcześniej niż określono w umowie – przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona przeliczenia odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy,20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu.21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanych kredytów, wcześniejszej spłaty kredytu oraz z tytułu administrowania kredytami. Odsetki naliczane są od faktycznie wykorzystanego kredytu,22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości kredytu, która to rezygnacja spowoduje wygaśnięcie umowy kredytowej, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu rezygnacji z całości kredytu,23. Odsetki od udzielonego kredytu będą stanowić jedyne wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu,24. Wykonawca prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy,25. Za sporządzenie aneksów do umowy kredytu Wykonawca nie będzie pobierał prowizji,26. Wykonawca nie ma prawa naliczać żadnych opłat, prowizji itd. które nie będą określone w umowie. 27. Ponadto opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SIWZ:Nazwa załącznika/Numer załącznika do siwz:Formularz Ofertowy/1Oświadczenie/ 2Oświadczenie/ 2aOświadczenie dot. grupy kapitałowej/ 3Harmonogram spłaty kredytu/4Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu/5Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu/6Sprawozdania budżetowe na I kw. 2020r.[Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]/7Sprawozdania budżetowe za 2019r. [Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z]/8Sprawozdania finansowe za 2019r.[bilans jednostki, bilans z wykonania budżetu, RZiS, ZZF]/9Uchwała budżetowa na 2020r./10Uchwała WPF na lata 2020-2029/11Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego/12NIP/13REGON/14Aktualny stan zobowiązań wobec innych instytucji finansowych/15Zaświadczenie o wyborze wójta oraz ślubowanie/16Uchwała o powołaniu skarbnika/17Opinia RIO z wykonania budżetu za 2019r./1828. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,98
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2029-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie , iż wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe [Dz.U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.].Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę aktualne zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe [Dz.U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.] lub dokument równoważny.W przypadku składania oferty wspólnej warunki określone w przedmiotowym punkcie winien spełniać każdy z Wykonawców osobno.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie wymaga składania żadnych dodatkowych dokumentów lub oświadczeń.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. prawo bankowe [Dz.U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.] lub dokument równoważny.UWAGA: w myśl art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy ustawy. Zatem taki bank składa swój aktualny statut jako dokument równoważny do ww zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ i pod rygorem nieważności składany [wraz z ewentualnymi załącznikami] w oryginale w formie pisemnej.b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. c) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialniepotwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa.d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składa dokument/dokumenty zawierające informacje,o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyw postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz.U. z 2016 poz. 1126 z póżn. zm ] tj. informacje, które określają w szczególności :-zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.Ponadto: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego: www.lipno.biuletyn.net informacji z otwarcia ofert [informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP] zgodne z zał. nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia takiego oświadczenia w formie pisemnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
termin wypłaty transzy kredytu 40,00
cena ofertowa 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 4.981.480,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów2. Wykorzystanie kredytu następować́ będzie w walucie polskiej, 3. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2029 roku, 4. Karencja w spłacie kapitału: do dnia 31.05.2020 roku, 5. Karencja w spłacie odsetek: 1 miesiąc, 6. Spłata kapitału po upływie okresu karencji: wg harmonogramu spłaty kredytu (Załącznik nr 4 do SIWZ),7. Spłata odsetek po upływie okresu karencji: w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca), 8. Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę̨ bazową WIBOR 1M powiększoną̨ o marżę Banku (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 1M oznacza notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych. Stawka bazowa ustalana jest na okres miesięczny jako średnia arytmetyczna stawki WIBOR 1 M z poprzedniego miesiąca (na żądanie banku stawka bazowa ustalana będzie na okres miesięczny jako stawka WIBOR 1 M z przedostatniego dnia roboczego miesiąca), 9. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 1M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez bank w terminie do trzech dni przed terminem spłaty, 10. Marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania, 11. Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodnie z wzorem stosowanym przez danego Wykonawcę), na żądanie Wykonawcy podpisane zostanie także oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w maksymalnej kwocie uzyskanego kredytu. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej.12. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia,13. Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem, 14. Kredyt zostanie wykorzystany w terminach: I transza czerwiec 2020 r. – 1.500.000,00 zł, II transza lipiec 2020 r. – 1.500,000,00 zł,III transza wrzesień 2020 r. - 1.000.000,00 zł,IV transza listopad 2020 r. – 981.480,00 zł,przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kwot lub dat, jeśli zajdzie taka potrzeba,15. Najpóźniej na dzień przed udostępnieniem środków Zamawiający faksem, mailem lub pisemnie przekaże Wykonawcy dyspozycję uruchomienia kredytu, uruchomienie nie wymaga złożenia odrębnego wniosku kredytowego, 16. Planowane uruchomienie kredytu: czerwiec 2020 r. ,29. Zamawiający nie poniesie żadnych opłat z tytułu uruchomionego kredytu, w szczególności prowizji od każdej uruchomionej części kredytu.17. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy, 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu wcześniej niż określono w umowie – przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona przeliczenia odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy,19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych oraz przesłanie przez wykonawcę nowego harmonogramu spłaty kredytu. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu aneksowania umowy, w tym w szczególności z tytułu zmiany harmonogramu spłaty kredytu.20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanych kredytów, wcześniejszej spłaty kredytu oraz z tytułu administrowania kredytami. Odsetki naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu,21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości kredytu, która to rezygnacja spowoduje wygaśnięcie umowy kredytowej, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tytułu rezygnacji z całości kredytu,22. Odsetki od udzielonego kredytu będą stanowić jedyne wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z obsługą kredytu,23. Wykonawca prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy,24. Za sporządzenie aneksów do umowy kredytu Wykonawca nie będzie pobierał prowizji,25. Wykonawca nie ma prawa naliczać żadnych opłat, prowizji itd. które nie będą określone w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-07-02 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki/kredytu 4000 zł na 12 miesięcy - Koło
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania10-05-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki/kredytu 4000 zł na 12 miesięcy. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI