UDZIELENIE GMINIE OSTRORÓG I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
UDZIELENIE GMINIE OSTRORÓG I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstroróg
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-10-11
 • ZamawiającyGMINA OSTRORÓG
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-30
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UDZIELENIE GMINIE OSTRORÓG I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTRORÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wroniecka 14

1.5.2.) Miejscowość: Ostroróg

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-560

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 29 31 710

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 29 31 712

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ostrorog.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrorog.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UDZIELENIE GMINIE OSTRORÓG I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 2 000 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55760f57-21cf-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198080

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Beata Szulc, tel. 61 29 31 728 e-mail: skarbnik@ostrorog.eu, Agnieszka Kuligowska, tel.: 61 29 31 730 e-mail: przetargi@ostrorog.eu ,
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog/proceedings
Strona ta jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji warunków zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców " na www.platformazakupowa.pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Pani Joanna Dworek, adres e-mail: iod@ostrorog.eu, tel. 61 29 31 717;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.22.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielenie Gminie Ostroróg i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Warunki udzielenia kredytu:
1. Okres kredytowania od 01.06.2023 r. do 31.12.2027 r.
2. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego
z wykorzystaniem kredytu od dnia uruchomienia kredytu – data uruchomienia kredytu jest dniem podjęcia pierwszej transzy lub całości kredytu – na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego.
3. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SWZ.
4. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
5. W całym okresie kredytowania marża Kredytodawcy pozostaje na niezmienionym poziomie.
6. Jedynym kosztem kredytu jest jego oprocentowanie.
7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.
8. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni.
9. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych.
10. Oprocentowanie kredytu ustala się na okresy trzymiesięczne na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres za który odsetki są naliczane.
11. Zabezpieczenie kredytu – weksel „In blanco” z deklaracją wekslową
12. Okres karencji: do 30.06.2023 r.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, w szczególności zmiany okresu kredytowania, zmiany wysokości rat oraz okresu karencji.
14. Spłata rat kredytu będzie następowała w okresach kwartalnych na koniec każdego kwartału.
Harmonogram spłat:
Rok 2023 – 75 000,00 zł
Rok 2024 – 150 000,00 zł
Rok 2025 – 500 000,00 zł
Rok 2026 – 600 000,00 zł
Rok 2026 – 675 000,00 zł

Istotne postanowienia, które należy zamieścić we wzorze umowy, zostały przedstawione w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu o kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt)
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

1) kryterium „Cena” (C):
a) znaczenie kryterium – 60,00 pkt.;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
(Cmin/Cof) x 100 pkt. x 60%
gdzie:
Cmin = najniższa cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia spośród złożonych ofert
Cof = cena w złotych brutto za wykonanie zamówienia podana w ofercie badanej2) kryterium „Prowizja banku” (PB):
a) znaczenie kryterium – 40,00 pkt.;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Prowizja banku”:


Dokonując oceny złożonych ofert na kryterium – Prowizja banku – Zamawiający posłuży się następująca punktacją:
Wysokość prowizji Banku Ilość przyznawanych punktów
0,0 % 40 pkt
od 0,01 % do 0,30 % 20 pkt
od 0,31 % do 0,50 % 10 pkt
od 0,51 % i więcej 5 pkt

b. Zamawiający przyzna realizację zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 punktów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c. Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

d. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, która uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punków poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:
Ocena oferty = C+T
Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Prowizja banku

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek dotyczący prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli w przedłożonych dokumentach wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących realizację usług objętych przedmiotem zamówienia tj. udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty wynikające z przepisów dotyczących działalności banku państwowego lub/i jego przekształcania w spółkę akcyjną lub też dokument równoważny -w przypadku wykonawców mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - których nie obejmują ww. przepisy – wystawiony w kraju siedziby wykonawcy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub dokumenty wynikające z przepisów dotyczących działalności banku państwowego lub/i jego przekształcania w spółkę akcyjną lub też dokument równoważny w przypadku wykonawców - mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - których nie obejmują ww. przepisy – wystawiony w kraju siedziby wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-11 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Bank, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu złoży parafowany projekt umowy, uwzględniający wszystkie warunki określone w SWZ, a w szczególności istotne dla Zamawiającego postanowienia, które określone zostały w Załączniku nr 1 do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega, że elementy umowy inne niż istotne określone w SWZ zostaną doprecyzowane przed podpisaniem umowy.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zgodnie z Art. 308 ust. 2).
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadzając istotne dla stron postanowienia zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego - Rokietnica
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego (reprezentowanie w Sądzie Wydz. Spraw Upadłościowych). Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI