„Udzielenie Gminie Niwiska kredytu długoterminowego w wysokości 2 535 671.00 PLN

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Udzielenie Gminie Niwiska kredytu długoterminowego w wysokości 2 535 671.00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNiwiska
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Niwiska
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-04
 • Numer ogłoszenia762014-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 762014-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

Gmina Niwiska: „Udzielenie Gminie Niwiska kredytu długoterminowego w wysokości 2 535 671.00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niwiska, krajowy numer identyfikacyjny 69058167200000, ul. Niwiska  430 , 36-147  Niwiska, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2279002 w. 33, e-mail inwestycje@gmina.niwiska.pl, faks 172 279 341.
Adres strony internetowej (URL): www.niwiska.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.niwiska.biuletyn.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.niwiska.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.niwiska.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Gmina Niwiska, Niwiska 430, 36- 147 Niwiska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie Gminie Niwiska kredytu długoterminowego w wysokości 2 535 671.00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu”.
Numer referencyjny: SI.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Niwiska kredytu długoterminowego w wysokości 2 535 671.00 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:2.1 Bank stawia kredyt do dyspozycji kredytobiorcy w terminie podpisania umowy w transzach zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w ciągu maksymalnie 2 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.2.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty udzielonego kredytu, przy czym w takim przypadku wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu.2.3 Okres spłaty kredytu - 7 lat.2.4 Spłata kapitału następować będzie w okresach kwartalnych od 31.03.2021 r. do 31.12.2027 r. (z zastrzeżeniem możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów).2.5 Okres karencji w spłacie rat kapitałowych i odsetek do 31.03.2021 r.2.6 Terminy spłaty odsetek: raty odsetkowe płatne będą w terminach spłaty rat kapitałowych.2.7 Oprocentowanie kredytu będzie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększone o stałą w okresie kredytowania marżę Banku.2.8 Opis sposobu obliczenia oprocentowania: zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku w stosunku rocznym przedstawionej w ofercie. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.Do obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.2.9 Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie należy przyjąć średnią stawkę bazową WIBOR 1M na dzień 4 grudnia 2020 r, stałą marżę banku oraz planowany harmonogram spłat kapitału.2.10 Naliczanie odsetek od kredytu odbywać się będzie w okresach kwartalnych. Bank zobowiązany jest do wyliczenia odsetek za każdy kwartał i przesłania obciążenia do Zamawiającego.2.11 Planowany harmonogram spłat kredytu w latach:Rok Wysokość spłaty w zł Ilość rat Wysokość raty w zł Data spłaty2021 100 000,00 4 25 000,00 31 marzec 2021 25 000,00 30 czerwiec 2021 25 000,00 30 wrzesień 2021 25 000,00 31 grudzień 20212022 200 000,00 4 50 000,00 31 marzec 2022 50 000,00 30 czerwiec 2022 50 000,00 30 wrzesień 2022 50 000,00 31 grudzień 20222023 200 000,00 4 50 000,00 31 marzec 2023 50 000,00 30 czerwiec 2023 50 000,00 30 wrzesień 2023 50 000,00 31 grudzień 20232024 400 000,00 4 100 000,00 31 marzec 2024 100 000,00 30 czerwiec 2024 100 000,00 30 wrzesień 2024 100 000,00 31 grudzień 20242025 611 890,00 4 152 972,00 31 marzec 2025 152 972,00 30 czerwiec 2025 152 972,00 30 wrzesień 2025 152 974,00 31 grudzień 20252026 511 890,00 4 127 972,00 31 marzec 2026 127 972,00 30 czerwiec 2026 127 972,00 30 wrzesień 2026 127 974,00 31 grudzień 20262027 511 891,00 4 127 972,00 31 marzec 2027 127 972,00 30 czerwiec 2027 127 972,00 30 wrzesień 2027 127 975,00 31 grudzień 2027Razem 2 535 671,00 28 2 535 671,00 2.12 Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.2.13 Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze dodatkowej prowizji od kredytu tj.:- prowizji przygotowawczej;- prowizji od przyznanego kredytu;- prowizji od wcześniejszej spłaty;- prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.Ponadto Bank nie będzie pobierał opłat dodatkowych nie wynikających bezpośrednio z umowy i przedłożonej oferty.2.14 Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania (do dnia spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy). Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości rat spłaty kredytu, w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych.2.15 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.2.16 Zamawiający udostępnia następującą dokumentację:2.16.1 Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Niwiska na rok 2020; 2.16.2 Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niwiska;2.16.3 Uchwała Nr XXVI/155/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niwiska;2.16.4 Uchwała Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w 2020 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu.2.16.5 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia przez gminę Niwiska kredytu długoterminowego – niezwłocznie po otrzymaniu 2.16.6 Uchwała Nr XIV/54/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Niwiska na lata 2020-2025;2.16.7 Uchwała Nr XIV/55/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Niwiska w roku 2020;2.16.8 Oświadczenia o braku zajęć egzekucyjnych na rachunku gminy.2.16.9 Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 i 2019 r.2.16.10 Opinia RIO z wykonania budżetu za 2018 i 2019 r.2.16.11 Uchwały Rady Gminy Niwiska w sprawie udzielenia absolutorium za lata 2018 i 2019 r2.16.12 Zobowiązania Gminy Niwiska na dzień 30.09.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
31.12.2027

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz.2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów i oświadczeń złożonych na wezwanie zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.P.z.p.7.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.P.z.p.7.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126):1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;2) pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.7.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 7.2 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 7.2 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.7.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7.3 stosuje się.7.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.7.6 W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z Nr 50, poz. 331 ze zm.), każdy z wykonawców w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.P.z.p., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 według załącznika do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem przedłożyć dokumenty bądź inne informacje i dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Brak przedłożenia powyższego dokumentu, również w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 u.P.z.p.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców.7.7 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:1) zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( tj. - Dz.U. z 2017 r., poz.1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.7.8 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.7.9 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.7.10 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a u.P.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;2) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;4) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie papierowej na dokumencie.5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia,2) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale (jeżeli dotyczy)2. Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć:1) oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 u.P.z.p. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ;2) oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 u.P.z.p. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ;3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy);4) pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),3.Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) musi spełniać następujące wymagania (jeżeli dotyczy):1) podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum;2) oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy wykonawca w zakresie w jakim go dotyczą.4. Kosztorys - wycenę usługi składa wyłącznie wybrany w postępowaniu Wykonawca, przed podpisaniem umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Kredyt w wysokości 2 535 671,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu.2. Zmienne oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie średniej arytmetycznej zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego i stałej marży banku przedstawionej w ofercie w stosunku rocznym.3. Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według zmiennej stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy, również w stosunku do pierwszego okresu odsetkowego uwzględnia się miesiąc poprzedzający dzień zaciągnięcia pierwszej transzy kredytu.4. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.5. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z odpowiednią deklaracją wekslową.6. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w kwartalnych okresach obrachunkowych. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy kwartał i przekazania obciążenia dla Zamawiającego celem dokonania zapłaty.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty kredytu, w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych od niewykorzystanej kwoty kredytu oraz innych opłat manipulacyjnych.8. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu Bank nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu9. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.10. Bank stawia kredyt do dyspozycji kredytobiorcy w terminie podpisania umowy. W transzach zgodnie z dyspozycją Zamawiającego w ciągu maksymalnie 2 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.11. Termin spłaty kredytu i odsetek uważa się za zachowany z dniem wpływu na rachunek kredytowy środków na spłatę.12. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2021 r. do 31.12.2027 r.13. Zamawiający w okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości rat spłaty kredytu, w takim przypadku Bank nie będzie pobierał opłat, prowizji bankowych oraz innych opłat manipulacyjnych.14. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu celem obniżenia kosztów jego obsługi.15. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez Zamawiającego - bank nie będzie naliczał prowizji od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensacyjnych.16. Z tytułu obsługi kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż ujęte w ofercie.17. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia harmonogramu spłat rat kapitałowych lub przesunięcie ciężaru spłat w czasie w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwości obsługi zadłużenia przez zamawiającego.18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy - w przypadkach określonych w ust.19.19 - wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy po rygorem nieważności.19. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:- zmiany nazwy, adresu, siedziby Wykonawcy,- zmiany rachunków bankowych określonych w umowie,- zmiany harmonogramu spłaty,- zmiany dotyczącej wypłaty transz kredytu,- zmiany osób nadzorujących umowę,- nie wykorzystania kredytu w całości,Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić ze względu na:- zmianę harmonogramu spłat,- zmianę harmonogramu wypłaty transz kredytu,- nie wykorzystania kredytu w całości.W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu (okres kredytowania) o czas oznaczony, przy czym powyższa zmiana wymaga formy pisemnej, nie może się wiązać z dodatkowymi opłatami i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI