Udzielenie Gminie Frysztak kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.829,00 zł z okresem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie Gminie Frysztak kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.829,00 zł z okresem spłaty w ciągu 15 lat 2021-2035.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoFrysztak
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Frysztak
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-18
 • Numer ogłoszenia540100-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 540100-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

Gmina Frysztak: Udzielenie Gminie Frysztak kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.829,00 zł z okresem spłaty w ciągu 15 lat 2021-2035.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Frysztak, krajowy numer identyfikacyjny 69058218600000, ul. ul. Księdza Wojciecha Blajera  20 , 38-130  Frysztak, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 27 77 110, , e-mail ug@frysztak.pl, , faks 17 27 77 920.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.frysztak.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.frysztak.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.frysztak.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Frysztak kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.829,00 zł z okresem spłaty w ciągu 15 lat 2021-2035.
Numer referencyjny: FN.271/1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 2.300.829,00 zł, słownie: dwa miliony trzysta tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych z okresem spłaty w ciągu 15 lat 2021-2035, przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie 1.400.160,45 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.668,55 zł, zgodnie z uchwałą Nr XIX/172/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.Sposób finansowania zamówienia: budżet Gminy FrysztakWaluta: PLN.Odsetki: W okresie od zaciągnięcia kredytu w 2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2025 do 31.12.2025 r. ponoszone będą tylko koszty obsługi kredytu w postaci odsetek. Natomiast od 01.01.2021 do 31.12.2024 r. i od 01.01.2026 do 31.12.2035 r. płacone będą zarówno odsetki jak i raty kapitałowe. Odsetki będą naliczane i pobierane w okresach miesięcznych, ostatniego dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca, w którym uruchomiono kredyt i kończąc 31.12.2035 r. W celu obliczenia wysokości odsetek w 2020 r. należy przyjąć, że kredyt zostanie uruchomiony 15.10.2020 r. Odsetki od kredytu będą miały charakter zmienny przy założeniu, że w okresie obrachunkowym (miesięcznym) obowiązywać będzie zasada stałego oprocentowania. Oprocentowanie w okresie obrachunkowym będzie równe stawce WIBOR 1 M, przyjętej wg notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, powiększonej o stałą marżę banku. Okresem obrachunkowym będzie okres miesięczny, rozumiany jako miesiąc kalendarzowy.Przy obliczaniu kosztu kredytu dla całego okresu kredytowania, należy przyjąć, że rok równy jest 365 dniom, a uruchomienie kredytu nastąpi w 1 transzy w dniu 15.10.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2035-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że:- posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), tj. zezwolenie Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych,- jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy:a) oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,b) dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej (listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. z 2020 r. poz. 1076) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy:a) zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.), tj. zezwolenia Prezesa NBP lub innego właściwego organu na wykonywanie czynności bankowych,b) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zaproponowany przez wykonawcę projekt umowy (wraz z harmonogramem spłaty kredytu), podpisany przez wykonawcę (projekt umowy oraz harmonogram spłaty kredytu winny być zgodne z postanowieniami wynikającymi ze SIWZ - pkt. 23.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:1) oświadczenie o którym mowa w pkt 11 ust. 2 lit. a, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,2) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej umowę w imieniu wykonawcy,3) zaproponowany przez wykonawcę projekt umowy (wraz z harmonogramem spłaty kredytu), podpisany przez wykonawcę (projekt umowy oraz harmonogram spłaty kredytu winny być zgodne z postanowieniami wynikającymi z pkt 23 SIWZ oraz z opisem przedmiotu zamówienia i opisem sposobu obliczenia ceny, wskazanymi w pkt 3 i pkt 20 SIWZ,4) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt 16 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości 10.000,00 zł wykonawca może wnosić w formach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek Zamawiającego w BS Strzyżów Oddział Frysztak - NRB: 95 9168 1027 5505 8519 2000 0005. Potwierdzeniem wniesienia wadium w żądanym terminie będzie data dokonania przez Wykonawcę transakcji bankowej, wynikająca z dokumentu bankowego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji 30,00
wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami,3) zmiana wysokości rocznych spłat, polegająca na ich zwiększeniu i skrócenie okresu spłaty możliwe będą po wcześniejszym zaplanowaniu środków na wcześniejszą spłatę kredytu w budżecie gminy w drodze podjętych przez Radę Gminy uchwał,4) zmiana wysokości rocznych spłat, polegająca na ich zmniejszeniu przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty możliwe będą po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej w drodze podjętych przez Radę Gminy uchwał, w sytuacji spowodowanej przez zmiany w przepisach prawa wprowadzone w trakcie trwania umowy kredytowej w zakresie sposobu ustalania dopuszczalnego limitu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz wysokości rocznych spłat.Zmian dokonuje się w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu ich przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje składane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) Wykonawca powinien zastrzec, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania i zamieścić je w oddzielnej kopercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-28, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Kopytowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na raty, mam rentę stałą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI