Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000 zł na sfinansowanie planowanego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Tyszowce
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTyszowce
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-07-29
 • ZamawiającyGMINA TYSZOWCE
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-13
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00113256
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Tyszowce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TYSZOWCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Tyszowce

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-630

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6619315

1.5.8.) Numer faksu: 846612129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tyszowce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: umtyszowce.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Tyszowce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fcb4e55-dfc9-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000830/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

umtyszowce.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze e-PUAP)
2) ePUAP: https://epuap.gov.pl (formularze do komunikacji, składanie ofert)na skrytkę podawczą zamawiającego; /UMTyszowce/skrytka/
3) platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/(ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu)
4) poczta elektroniczna Zamawiającego: przetargi@tyszowce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz Formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP, dostępnym na ich stronach internetowych.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych plików: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .xps, .odt .
5. Wykonawca składa Ofertę wraz z załącznikami do Oferty wyłącznie za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty", dostępnego na ePUAP i udostępnionego także na miniPortalu.
6. Zaszyfrowanie Oferty dokonuje się za pośrednictwem miniPortalu po wejściu w szczegóły danego postępowania. Identyfikator postępowania dostępny jest w dokumencie "Szczegóły postępowania" stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ
7. Za datę przekazania Oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, wniosków, zawiadomień, oraz innych oświadczeń lub dokumentów, w tym odwzorowania cyfrowe dokumentów lub oświadczeń przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP/w pozostałych przypadkach na adres poczty elektronicznej.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego Formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu ("Formularz do komunikacji"), z zastrzeżeniem że korespondencja ta nie może być szyfrowana.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami, przekazując korespondencję elektroniczną za pośrednictwem adresu email: przetargi@tyszowce.pl,
9.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
10. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej na adres e-mail wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji, Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
11. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdz. IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Burmistrz Tyszowiec/;
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w /Urzędzie Miejskim - nr tel.
84 6612128, e-mail: w.baj@tyszowce.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /ZP.271.9.2021 ,, Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 400 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Tyszowce”;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 29.12.2033 r.
2. Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30.03.2024 r.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 2 400 000,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
4. Zabezpieczenie: weksel in blanco oraz deklaracja wekslowa
5. Spłata kredytu dokonywana będzie zgodnie z harmonogramem spłat kredytu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, w ostatnim dniu każdego kwartału z wyłączeniem ostatniego kwartału roku , gdzie spłata będzie następować 29 dnia grudnia.
6. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 3M z notowań na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy oraz stałą w całym okresie kredytowania marżę . Kolejne okresy oprocentowania będą uwzględniać stawkę WIBOR 3 M na jeden dzień roboczy przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego ten okres wraz z stałą w całym okresie kredytowania marżę.
7. Kredyt nie może być obciążony żadnymi kosztami związanymi z wykonywaniem usługi udzielenia kredytu długoterminowego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części, bez dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.). Oprocentowanie liczone będzie wówczas za okres faktycznego korzystania z kredytu.
9. Termin wypłaty kredytu od 3 dnia po dniu podpisania umowy do 29 grudnia 2021, jednorazowo lub w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego z zastrzeżeniem pkt 3.
10. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN).
11. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
12. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
13. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej, na której zamieszczona jest dokumentacja postępowania, tj. http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ oraz w pozostałych zakładkach na stronie BIP Wykonawcy mogą pobrać wszelkie dokumenty i informacje dotyczące budżetu gminy Tyszowce, realizacji planowanych dochodów, realizacji planowanych wydatków, informacji o zadłużeniu, sprawozdań z wykonania budżetu, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów.


Nr kryterium Opis kryteriów oceny ofert Znaczenie
1. (C) Cena 60%
2. (T) Termin uruchomienia kredytu 40 %

2. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Dla kryterium (C) Cena – 60 % według formuły:
C = Cn/Cb x 60 pkt
gdzie:
C - ilość punktów oferty rozpatrywanej,
Cn - cena najniższej oferty spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty rozpatrywanej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium (C) cena.
Dla kryterium (T) – termin uruchomienia kredytu 40%:
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin uruchomienia kredytu zostanie zastosowane następujące wyliczenie:
Termin uruchomienia kredytu pow. 3 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu ( transzy) przez Zamawiającego - 0 pkt.
Termin uruchomienia kredytu do 3 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu ( transzy) przez Zamawiającego - 40 pkt.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium (T) termin uruchomienia kredytu.
Uwaga: w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego termin uruchomienia kredytu będzie to równoznaczne z przyjęciem uruchomienia kredytu do 3 dni od dnia złożenia dyspozycji uruchomienia kredytu ( transzy) przez Zamawiającego.

Całkowita liczba punktów, jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C + T
Lp - liczba punktów,
C - punkty przyznane w kryterium cena,
T – punkty przyznane w kryterium termin uruchomienia kredytu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Sposób oceny ofert
1) Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę nie podlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).
2) Zamawiający uzna, że cena podana w formularzu oferty jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 1 i 2 ustawy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy.
2) spełniają określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada a) uprawnienia do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1986).

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w celu potwierdzenia spełniania zdolności zawodowej, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej 1 (jedno) zamówienie, polegające na wykonaniu usług;
o podobnym charakterze tj. usługę polegającą na udzieleniu kredytu o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.
- w celu potwierdzenia spełniania zdolności technicznej,
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 ustawy, złożone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy złożyć:
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 Rozdziału VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ., złożone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy złożyć;
- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. zezwolenie na wykonanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów, Prawo bankowe lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, o których mowa wyżej, w przypadku gdy nie działa na podstawie zezwolenia.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej należy złożyć:
- wykaz usługi wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG BANKOWYCH stanowi załącznik nr 6 do SWZ .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim, w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .xps, .odt.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony Formularz oferty, sporządzony na odpowiednim druku stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ. Formularz oferty należy złożyć w oryginale, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, w formacie danych .doc, .docx,
.pdf, .rtf, .xps, .odt;
2) wypełniony formularz „Wycena kredytu”- załącznik nr 4 do SWZ.
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z zachowaniem postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej). W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym podmiotu, który udostępnia zasoby. W przypadku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
7) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
8.) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (o ile jest to wiadome) nazw/firm podwykonawców.
Rozdział XII. SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty- pozostałe informacje.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, składane na za. nr 3 do SWZ. składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku to oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty podmiotowe o których mowa w ust. 5 SWZ składa każdy z nich.
3. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (złożenia oferty) wynika z dokumentu rejestrowego albo innego dokumentu pochodzącego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca wskazuje dostępność tego dokumentu w Formularzu oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy, powinno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunki dotyczące doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 455 ustawy PZP.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć:
2.1. zmniejszenia kwoty kredytu:
a) wystąpienie siły wyższej
b) dobra sytuacja finansowa Zamawiającego w bieżącym roku budżetowym
2.2. okresu kredytowania:
a) wystąpienie siły wyższej
2.3 zmiany harmonogramu spłat kredytu:
a) wystąpienie siły wyższej
b) zmniejszenie kwoty kredytu wpływające na zmianę wysokości rat kredytu
Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
- na którą Strony nie miały wpływu,
- przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
- której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
- której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
3. Warunki wprowadzenia zmian do umowy będą następujące:
a) zmiana może być inicjowana na wniosek złożony wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem podstawy prawnej i umownej,
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron umowy,
c) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany
w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z uwagi na fakt iż zamawiający prowadzi postępowanie na miniPortalu to należy się posługiwać jedynie ID postępowania z miniPortalu. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawcy powinni się posługiwać w.w. identyfikatorem a nie ID Platformy eZamowienia, gdyż oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie możliwości na jej odszyfrowanie.
6. Forma dokumentów:
1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 muszą być złożone w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3) powyżej, dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, które każdego z nich dotyczą.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że:
- oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie
lub poprawienie lub,
- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (składanego wraz z ofertą), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
2021-07-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Ryki
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania19-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebna pożyczka prywatna na kwotę 5 tys. zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI