Świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego - BZP
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-10-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-24
 • Numer ogłoszenia619528-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619528-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie: Świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego - BZP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 102080300000, ul. ul. Roosevelta  1,2 , 70-525   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4803600, 4803751, e-mail przetargi@zp.mofnet.gov.pl, faks 914 803 656.
Adres strony internetowej (URL): przetargi@zp.mofnet.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
przetargi@zp.mofnet.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
przetargi@zp.mofnet.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego - BZP
Numer referencyjny: 3201.ILZ.260.35.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Zamówienie podzielono na 8 części .

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  32   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
32 2019-01-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : • w przypadku instytucji bankowych aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm.), • w przypadku krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów oraz oddziałów tych podmiotów, a także kas oszczędnościowo – kredytowych oraz ich oddziałów- aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (. Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.), • w przypadku podmiotów będącymi krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie: - wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców, - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych. • w przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie: - wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców, - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie kasy oszczędnościowo – kredytowej, • w przypadku instytucji, których działania regulują odrębne przepisy, np. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2017r. poz. 1481 z późń.zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do Rejestru operatorów pocztowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie minimum: Nr części zamówienia Nazwa Urzędu Skarbowego Wysokość ubezpieczenia w zł 1 Urząd Skarbowy w Białogardzie 200 000 zł 2 Urząd Skarbowy w Choszcznie 200 000 zł 3 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim 150 000 zł 4 Urząd Skarbowy w Goleniowie 150 000 zł 5 Urząd Skarbowy w Gryfinie 150 000 zł 6 Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim 150 000 zł 7 Urząd Skarbowy w Myśliborzu 150 000 zł 8 Urząd Skarbowy w Pyrzycach 150 000 zł W przypadku składania oferty więcej niż na jedno zadanie, Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie o łącznej wartości brutto równej sumie podanych wartości określonych kwot dla każdej z części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi: wykaz wykonanych lub wykonywanych minimum 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: Nr części zamówienia Nazwa Urzędu Skarbowego Wykaz wykonanych usług o wartości w zł każda 1 Urząd Skarbowy w Białogardzie 25 000 zł 2 Urząd Skarbowy w Choszcznie 25 000 zł 3 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim 8 000 zł 4 Urząd Skarbowy w Goleniowie 10 000 zł 5 Urząd Skarbowy w Gryfinie 10 000 zł 6 Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim 10 000 zł 7 Urząd Skarbowy w Myśliborzu 10 000 zł 8 Urząd Skarbowy w Pyrzycach 10 000 zł (wartość jednej umowy brutto w okresie 12 miesięcy każda), których przedmiotem było prowadzenie punktu obsługi kasowej dokonującego wpłat i wypłat przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy (okres liczony od dnia jej rozpoczęcia do dnia jej zakończenia), na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) , z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przez okres min. 12 miesięcy do okresu składania ofert. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca może wykazać spełnianie warunku dla części o najwyższej wartości usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) - wzór stanowi Zał. nr 7 do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : • w przypadku instytucji bankowych aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie czynności bankowych wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2017 poz. 1876 ze zm.), • w przypadku krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych, agentów oraz oddziałów tych podmiotów, a także kas oszczędnościowo – kredytowych oraz ich oddziałów- aktualny wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (. Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.), • w przypadku podmiotów będącymi krajowymi instytucjami płatniczymi, na które ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie: - wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców, - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych. • w przypadku podmiotów będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, na które art. 7 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych Dz. U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2003 ze zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi łącznie: - wpis do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców, - aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie kasy oszczędnościowo – kredytowej, • w przypadku instytucji, których działania regulują odrębne przepisy, np. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, zaświadczenie o wpisie do Rejestru operatorów pocztowych, wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2017r. poz. 1481 z późń.zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wpis do Rejestru operatorów pocztowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – Zał. nr 3 do SIWZ, 2) „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” – Zał. nr 4 do SIWZ UWAGA – Powyższe oświadczenia składa również osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6 – jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na kwalifikacjach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 4) oryginał pełnomocnictwa – jeżeli osoba, która składa ofertę w imieniu Wykonawcy nie posiada umocowania prawnego wynikającego wprost z KRS lub innych dokumentów,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na każdą z części zamówienia w wysokości : Nr części zamówienia Nazwa Urzędu Skarbowego Wysokość wadium w zł 1 Urząd Skarbowy w Białogardzie 3 000 zł 2 Urząd Skarbowy w Choszcznie 2 000 zł 3 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim 300 zł 4 Urząd Skarbowy w Goleniowie 1 000 zł 5 Urząd Skarbowy w Gryfinie 1 000 zł 6 Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim 1 000 zł 7 Urząd Skarbowy w Myśliborzu 500 zł 8 Urząd Skarbowy w Pyrzycach 1 000 zł 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1 do pkt 5 Pzp. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca dokona przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 32 1010 1599 0026 4213 9120 0000 UWAGA! Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu nie zaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za nie wniesione. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2 pok. 028 przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej pieczęcią Wykonawcy z dopiskiem: „Wadium – przetarg nieograniczony na obsługę kasową urzędów część ......”. W przypadku przesyłania oferty pocztą lub przez kuriera dokument potwierdzający wniesienie wadium należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej pieczęcią Wykonawcy z dopiskiem: „Wadium – przetarg nieograniczony na obsługę kasową urzędów”. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 11.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 11.2 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca przedłuża okres ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wnosi nowe wadium na przedłużony termin związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj. zachodniopomorskiego 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Białogardzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Realizacja umowy - poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzedu Skarbowego w Choszcznie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Goleniowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Gryfinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzędu Skarbowego w Mysliborzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: świadczenie zastępczej obsługi kasowej Urzedu Skarbowego w Pyrzycach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego poza ich siedzibami. Prowadzenie obsługi kasowej będzie polegać na przyjmowaniu wpłat gotówkowych podatków i niepodatkowych należności budżetowych dokonywanych na konto urzędów skarbowych oraz realizacji wypłat gotówkowych nadpłat oraz zwrotów podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Miejsce realizacji umowy poza budynkiem urzędu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 32
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury 10,00
dodatkowe punkty kasowe 20,00
przyjmowanie wpłat na rzecz innych urzędów skarbowych woj.zach. 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki/kredytu w kwocie 70000 zł na 120 miesięcy - Koszalin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania09-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki/kredytu w kwocie 70000 zł na 120 miesięcy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI