Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników, - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-11-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-08
 • Numer ogłoszenia620214-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 620214-N-2019 z dnia 2019-11-08 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu: Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników, - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 12513262003460, ul. Św. Marcin  46/50 , 60-972  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 530 920, , e-mail poznan@krus.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.krus.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krus.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową ( oferta musi dotrzeć do siedziby Zamawiajacego przed terminem składania ofert) lub osobiście - sekretariat piętro VI pok. 604
Adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu ul. Św. Marcin 46/50, 60-972 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników, - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej.
Numer referencyjny: 1200-OP.261.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wypłacie drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń krótkoterminowych ( m.in. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań) oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników (część 1 zamówienia) oraz bankowa obsługa funduszu składkowego - obejmująca prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej (część 2 zamówienia). 2.Liczba świadczeniobiorców w zakresie części 1 zamówienia oraz przelewów w zakresie części 2 zamówienia są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców jak również ilości realizowanych przelewów. 3.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66110000-4 -usługi bankowe, 66000000-0 -usługi finansowe i ubezpieczeniowe. 4.Zamawiający w załączniku nr 6 zawartym w Rozdziale III SIWZ podaje informacje z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 5.Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał. A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przekazywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń krótkoterminowych (m.in. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań) oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników. 2.Szacunkowe dane dotyczące wypłacanych świadczeń oraz wynagrodzeń będących przedmiotem zamówienia są następujące: a)szacunkowa liczba wypłat (poleceń przelewu ) w okresie obowiązywania umowy-3.590.000 szt. b)przeciętna miesięczna liczba wypłat ( poleceń przelewu) – 83.300 szt. c)przeciętna miesięczna kwota wypłat – 85.780.000,00 zł 3.Liczba poleceń przelewów jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zmiany liczby obsługiwanych świadczeniobiorców i pracowników. Zamawiający nie gwarantuje stałej ilości poleceń przelewów w okresie realizacji zamówienia. 4.Wypłaty świadczeń realizowane będą w następujących terminach: a) świadczenia emerytalno – rentowe do: - 10 dnia każdego miesiąca – „termin 10”, - 15 dnia każdego miesiąca – „termin 15”, - 20 dnia każdego miesiąca – „termin 20”, - 25 dnia każdego miesiąca – „termin 25”, b)zasiłki macierzyńskie w „terminie 08 i 22” oraz świadczenia emerytalno-rentowe i inne wypłaty z ubezpieczenia społecznego rolników poza terminami : - dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeby – max. 5 razy w tygodniu, c)świadczenia krótkoterminowe w terminie : - ok. 08 dnia każdego miesiąca - ok. 18 dnia każdego miesiąca - ok. 28 dnia każdego miesiąca - oraz dowolnego dnia roboczego miesiąca, w zależności od potrzeby, d)wynagrodzenia pracowników do końca miesiąca kalendarzowego, 5.Zamawiający nie przewiduje zakładania odrębnego rachunku bankowego u Wykonawcy. 6.Wykonawca wskaże wewnętrzne rachunki rozliczeniowe, na które Zamawiający będzie przekazywał środki finansowe oraz z którego będą przekazywane świadczenia oraz wynagrodzenia na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe świadczeniobiorców i pracowników. 7.Usługa wykonywana będzie na podstawie zbiorczego przelewu środków finansowych na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, z którego następnie Wykonawca przekaże świadczenia i wynagrodzenia na wskazane przez Zamawiającego indywidualne rachunki ROR. 8.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował usługę za pośrednictwem własnego systemu bankowości internetowej ( zwanym dalej Systemem) w ramach, którego Zamawiający będzie składał Wykonawcy zlecenia płatnicze w formie zaimportowanych plików zawierających elektroniczne przelewy w formacie Videotel ( standard NBP). System powinien posiadać funkcję bezpiecznej transmisji przez sieć Internet tj. szyfrowanie komunikacji protokołem SSL. System powinien być wyposażony w funkcję: - tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego przelewu z osobna, - możliwość importowania do 1 paczki co najmniej 30.000 dyspozycji przelewów, - wielokrotnego importu przelewów do istniejącej paczki ( przed jej podpisaniem). System powinien posiadać zabezpieczenie przed podwójną realizacją tych samych plików. Wykonawca zapewni pomoc merytoryczną i informatyczną w trakcie realizacji usługi oraz wskaże osobę/osoby do kontaktu. Koszty związane z świadczeniem usług serwisowych ponosi Wykonawca. 9.Zamawiający pracuje w usługach terminalowych w systemie Windows serwer 2008 R2 64 bit i korzysta z terminali wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych i nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze z wyjątkiem sterowników do np. kart do podpisu. 10.Wykonawca zapewni, aby autoryzacja zleceń polegała na opatrzeniu każdej paczki dwoma znacznikami z dwóch różnych grup osób uprawnionych do podpisu. Przez autoryzację Zamawiający rozumie złożenie podpisu z użyciem np. tokenu lub karty mikroprocesorowej, które powinny być udostępnione przez Wykonawcę na jego koszt. Autoryzacji zleceń dokonywać będą wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego. 11.Wykonawca wdroży system niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. 12.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia uzgodnień w zakresie dotyczącym korzystania przez Wykonawcę z kanałów bankowości elektronicznej w formie porozumienia , które stanowić będzie załącznik do umowy. Treść porozumienia nie może naruszać postanowień SIWZ, umowy i oferty. 13.Szczegółowe warunki zamówienia wraz z standardami jakościowymi zostały określone we wzorze umowy zawartym w Rozdziale II SIWZ. 14.Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. B.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 zamówienia 1.Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na świadczeniu usługi: a)otwarcia i prowadzenia na rzecz Zamawiającego rachunku bankowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, b)przechowywaniu środków pieniężnych i prowadzeniu rozliczeń pieniężnych na podstawie zleceń za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej ( polecenia przelewu do innego banku w formie elektronicznej, wyciągi elektroniczne ) c)instalacji, szkoleniu oraz serwisie w zakresie systemu umożliwiającego składanie dyspozycji przelewów za pośrednictwem bankowości internetowe w siedzibie Zamawiającego, 2.Zamawiający pracuje w usługach terminalowych w systemie Windows serwer 2008 R2 64 bit i korzysta z terminali wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych i nie dopuszcza instalacji żadnego systemu na serwerze z wyjątkiem sterowników do np. kart do podpisu. 3.Przeciętna średniomiesięczna wysokość salda na rachunku bankowym wynosi około od 5.000,00-35.000,00 zł, w tym 3 razy w miesiącu około 1.200.000,00 – 1.600.000,00 zł. 4.Zmawiający będzie realizował tylko przelewy krajowe. Zamawiający nie przewiduje realizacji przelewów SORBNET. 5.Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w pkt XVII.B.SIWZ 6.Wykonawca załączy do oferty projekt umowy zawierający postawienia zawarte w pkt XVII.B.SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66000000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) podsiadał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): - do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe ( Dz.U. z 2018r. poz. 2187 z pózn.zm.)- dotyczy banków utworzonych po 1 styczniu 1998r. W przypadku banków, które prowadziły swoją działalność przed tą datą Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do oferty innych dokumentów upoważniających bank do wykonywania czynności bankowych ( zezwolenie Prezesa NBP, uchwały Rady Ministrów, statutu Banku itp.) lub - na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 2009r. – o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (Dz.U. z 2018r., poz.2386 z pózn. zm.) lub - do świadczenia usług płatniczych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 659 z pózn. zm.) b) uzyskał wpis do „Rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców” prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego – dotyczy Wykonawców świadczących usługi płatnicze, na których ustawa o usługach płatniczych nie nakłada obowiązku posiadania zezwolenia KNF - dotyczy części 1 i 2 zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w zakresie części 1 zamówienia, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmujące pełną odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będącej przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 300.000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia należnej składki.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie usługi masowego przekazywania zleceń na rzecz różnych odbiorców tj. dla każdej usługi w ilości co najmniej 20.000 szt. przelewów jednorazowo w miesiącu przez okres minimum jednego roku i o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł w skali roku wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – dotyczy części 1 zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 1.a) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. b) w pkt 1.b) oraz 1.c) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 2.1) ogłoszenia , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania dotyczące daty wystawienia dokumentu określone w pkt 2.1) ogłoszenia stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów: a)w zakresie warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności: zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub inne dokumenty, o których mowa w pkt III.1.1) ogłoszenia lub oświadczenie o wpisie do „Rejestru Krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców” prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ( dotyczy Wykonawców świadczących usługi płatnicze, na których ustawa o usługach płatniczych nie nakłada obowiązku posiadania zezwolenia KNF)- dotyczy części 1 i 2 zamówienia b) w zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3) ogłoszenia , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien zostać sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 zawartego w Rozdziale III SIWZ.- dotyczy części 1 zamówienia c) w zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowanej: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem opłacenia należnej składki w odpowiedniej wartości określonej w pkt III.1.2) ogłoszenia – dotyczy części 1 zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca,: 1)który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt VI.4-9 SIWZ: a)przedstawi Zamawiającemu w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt VII.C.2 SIWZ, b)przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2)przedstawi projekt „Porozumienia”, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy w zakresie części 1 zamówienia, 3)przedstawi projekt umowy zawierający założenia zawarte w pkt XVII.B.SIWZ w zakresie części 2 zamówienia, 5. Wykonawca w sytuacji zaistnienia podstaw do jego wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt 1) oraz 8) ustawy – Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy, tzw. self-cleaning. Zamawiający rozpatrzy dowody wykazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16- 20 i ust. 5 pkt 1) oraz 8) ustawy-Pzp. 6. Postanowienia określone w pkt 5 nie mają zastosowania wobec Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia i nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania zakazu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1.Wzór umowy stanowi załącznik zawarty w Rozdziale II SIWZ. Treść umowy zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji zamówienia. 2. Wykonawca składający ofertę w zakresie części 2 zamówienia sporządzi projekt umowy wprowadzając postanowienia określone w pkt XVII.B.SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduję możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku okoliczności określonych w § 14 wzoru umowy stanowiącej załącznik zawarty w Rozdziale II SIWZ w zakresie części 1 zamówienia lub założeniach do umowy w zakresie części 2 zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna zawierać następujące aktualne na dzień składania ofert oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 zawartym w Rozdziale III SIWZ; b) wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 zawarte w Rozdziale III SIWZ; c) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza - pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy; 2. Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 zawartego w Rozdziale III SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przekazywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem Wykonawcy) wypłat świadczeń emerytalno – rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń krótkoterminowych (m.in. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, jednorazowych odszkodowań) oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników. 2. Szacunkowe dane dotyczące wypłacanych świadczeń oraz wynagrodzeń będących przedmiotem zamówienia są następujące: a) szacunkowa liczba wypłat (poleceń przelewu ) w okresie obowiązywania umowy-3.590.000 szt. b) przeciętna miesięczna liczba wypłat ( poleceń przelewu) – 83.300 szt. c) przeciętna miesięczna kwota wypłat – 85.780.000,00 zł
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-0, 66000000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług polegających na:- obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na świadczeniu usługi: a) otwarcia i prowadzenia na rzecz Zamawiającego rachunku bankowego Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, b) przechowywaniu środków pieniężnych i prowadzeniu rozliczeń pieniężnych na podstawie zleceń za pośrednictwem Systemu Bankowości Elektronicznej ( polecenia przelewu do innego banku w formie elektronicznej, wyciągi elektroniczne ) c) instalacji, szkoleniu oraz serwisie w zakresie systemu umożliwiającego składanie dyspozycji przelewów za pośrednictwem bankowości internetowe w siedzibie Zamawiającego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66110000-4, 66000000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki prywatnej pod weksel lub zastaw - Puszczykowo
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania02-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki prywatnej pod weksel lub zastaw. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.