Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce na lata 2024-2026

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce na lata 2024-2026
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorzyce
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2023-12-15
 • ZamawiającyGmina Gorzyce
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-06
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00536391
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce na lata 2024-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 15

1.5.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4513056 wew. 11

1.5.8.) Numer faksu: 32 4513056 wew. 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gorzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce na lata 2024-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ebc759a-92b7-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039695/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzyce na lata 2024-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ebc759a-92b7-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
4. Zamawiający dopuszcza także możliwość komunikowania się stron, w tym zadawania pytań do SWZ oraz składania przez Wykonawców wyjaśnień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@gorzyce.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach ww. rozporządzenia lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Do podpisania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
6. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".
7. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Gorzyce - Daniel Jakubczyk z siedzibą władz w Urzędzie Gminy w Gorzycach (44-350) przy ul. Kościelnej 15;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@gorzyce.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartą w wyniku tego postępowania umową,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy Gorzyce, rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami. Wszystkie rachunki będą oprocentowane na identycznych zasadach przy zastosowaniu preferencji banku takich jak dla klientów strategicznych,

2) udostępnienie usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych, zwanych dalej „IPPM”, polegającej na identyfikacji i przetwarzaniu wpłat masowych. Wpłaty masowe powinny być dokonywane na rachunek rozliczeniowy gminy za pośrednictwem indywidualnego, nierzeczywistego numeru rachunku wygenerowanego przez gminę, zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą.
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dyspozycji wykonywanych przez elektroniczne kanały komunikacji z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych.

3) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy do wysokości zgodnej z treścią uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na poszczególne lata. Zmiana wysokości kredytu będzie dokonywana w formie pisemnej tj. aneksu do umowy ogólnej. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu.
Dla wyliczenia kosztu kredytu na dzień złożenia oferty przyjmuje się wielkość kredytu w wysokości 2.000.000,00zł,

Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1 M powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy.

Uwaga:
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zostanie podpisana nie wcześniej niż z dniem 01.01.2024r.

4) możliwość wielostanowiskowego wdrożenia programu do obsługi rachunków, o których mowa w pkt. 1 drogą elektroniczną (home banking). Program będzie zainstalowany w następującej konfiguracji (według stanu na dzień ogłoszenia zamówienia):
- Urząd Gminy Gorzyce – 2 stanowiska;
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 stanowisko;
- Gminny Zespół Obsługi Finansowej – 1 stanowisko;
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Nautica” – 1 stanowisko;
- Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Gorzyczkach – 1 stanowisko.

Uwagi:
Wykonawca wdroży system elektronicznej obsługi rachunków bankowych z zastrzeżeniem, że przygotowanie, wdrożenie, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie systemu obsługi bankowej zostanie zrealizowane do 10 dni od podpisania umowy.

System elektronicznej obsługi rachunków musi umożliwiać komunikację z bankiem bezpośrednio z komputera, na którym jest zainstalowany. Łączność z bankiem powinna następować na zasadzie bezpośredniej komunikacji tj. komputer użytkownika – serwer bankowy. Program powinien umożliwiać pracę (np. przygotowywanie przelewów) w trybie offline.

System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wykonawca będzie informował użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np.: awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone).

Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych.

Bank przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczne funkcjonowanie dostarczonego systemu bankowości elektronicznej. System musi być wyposażony w zabezpieczenia gwarantujące bezpieczeństwo jego funkcjonowania (m. in. szyfrowany podpis dyspozycji przelewów itp.)

5) w trakcie obowiązywania umowy możliwość rozszerzenia konfiguracji, o której mowa w pkt. 4, na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

IV kwartał 2026 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

2. Zakres ewentualnych robót będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, tj. związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Gorzyce.

3. Ewentualne zamówienie może zostać udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Zamawiający przewiduje, że wartość zamówienia podobnego może wynieść maksymalnie 30.000,00 zł.

4. Rozliczenie usług nastąpi p[o cenach jednostkowych określonych w ofercie danego wykonawcy.

5. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp może zostać udzielane
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego na zasadach określonych
w ustawie Pzp i po spełnieniu ustawowych przesłanek, w trybie właściwym dla wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz będzie oceniał spełnienie kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość prowizji, opłat i odsetek związanych z kredytem w rachunku bieżącym gminy

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: są bankiem i wykonują czynności bankowe na podstawie ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U.2023.2488).

3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

4.Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: posiada lub deklaruje, że utworzy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy oraz utrzyma w okresie realizacji umowy: placówkę/placówki na terenie gminy Gorzyce zgodnie z następującymi standardami: placówkę/placówki, w której/których łącznie funkcjonują dwie kasy czynne przez co najmniej 5 dni w tygodniu i co najmniej 7 godzin dziennie; kasy przyjmować będą wpłaty gotówkowe bez ograniczeń kwotowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami); w placówce
muszą być stworzone warunki do pobierania gotówki przez upoważnionych
pracowników Zamawiającego i jednostek organizacyjnych gminy w sposób dyskretny, poza kolejnością, kwocie do 10.000,00 zł; w przypadku nie wywiązania się banku w terminie z powyższych warunków umowa może zostać rozwiązana za 30 dniowym wypowiedzeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (t.j.Dz.U.2023.2488), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 tejże ustawy inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Prawo bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie  wg załącznika nr 3 do SWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane w sposób należyty są: poświadczenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (np. referencje) lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.
W przypadku, gdy Zamawiający (Gmina Gorzyce) jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi zostały wykonane w sposób należyty.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz wykonanych usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane w sposób budzą wątpliwości Zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostały wykonane w sposób należyty, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

3. Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy - oświadczenie dotyczące posiadanej/ uruchomienia placówki.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z Formularzem cenowym:
1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2 do SWZ
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie - jeżeli dotyczy
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby + oświadczenia wg zał. 2a i 3a – jeżeli dotyczy
4) Oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – tylko wykonawcy wspólnie występujący - jeżeli dotyczy

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed ustaloną datą podpisania umowy, ma obowiązek:
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy
2) w przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) - jeżeli dotyczy

3. Do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) potwierdzające, że czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (wraz z listą tych osób). W oświadczeniu należy wskazać, że osoby, które będą wykonywać te czynności są już zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub, że zostaną one zatrudnione do realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności (zobowiązanie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. IX SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP (tzw. zmiany kontraktowe) wymienione w załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej Umowy. Zmiany umowy mogą też nastąpić w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamównienia (pod adresem określonym w pkt 3.1) niniejszego ogłoszenia)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki w kwocie 5000 zł- Zabrze
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki w kwocie 5000 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.