KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY W KWOCIE 1.567.000,00 zł.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY W KWOCIE 1.567.000,00 zł.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzarna
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-05-28
 • ZamawiającyGmina Czarna
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-07
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00048809
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY W KWOCIE 1.567.000,00 zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Czarna

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-215

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czarna.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY W KWOCIE 1.567.000,00 zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8c5bb39-af25-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czarna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sięprzyużyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: platformy zakupowej dostępnejpodadresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna; pocztyelektronicznej:janusz.inwestycje@czarna.com.pl.pl; postępowanie prowadzone jest w języku polskim wformieelektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej podadresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czarna; w celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi napytaniapreferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkieoświadczenia,wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej zapośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/czarna i formularza „Wyślij wiadomość dozamawiającego”; za datęprzekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacjiprzyjmuje się datę ichprzesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/czarna poprzezkliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, żewiadomość zostaławysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację zapośrednictwempoczty elektronicznej janusz.inwestycje@czarna.com.pl.pl; zamawiający będzieprzekazywałwykonawcom informacje w formie elektronicznej zapośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/czarna; informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmianyspecyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał naplatformiew sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisamiadresatem jestkonkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej zapośrednictwemhttps://platformazakupowa.pl/pn/czarna do konkretnego wykonawcy; oferta, wniosekorazprzedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszązostaćpodpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisemosobistym.W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych naplatformie,kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcaskładabezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Roboty budowlanePoświadczeniaza zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na któregozdolnościach lubsytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia publicznegoalbo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.Poprzez oryginał należyOgłoszenie nr 2021/BZP 00017597/01 z dnia 2021-03-152021-03-15 BiuletynZamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowymna podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlanerozumieć dokument podpisany kwalifikowanympodpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym przez osobę/osobyupoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność zoryginałem następuje w formieOgłoszenie nr 2021/BZP 00046597/01 z dnia 2021-05-052021-05-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługielektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lubpodpisem zaufanym lubpodpisem osobistym przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione.Zamawiający informuje, żeinstrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególnościlogowania, składaniawniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynnościpodejmowanych wniniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce„Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna. nr tel. 14 676 10 30, adres: e-mail: sekretariat@czarna.com.pl,2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: e-mail: m.kusek@czarna.com.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IUE.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2020 roku Gminie Czarna kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.567.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 0/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.3. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2022-2036 w ratach:1) rata - 25.000,00 zł w 2022 roku do 31 lipca 2022 roku,2) rata - 25.000,00 zł w 2023 roku do 31 lipca 2023 roku,3) rata - 25.000,00 zł w 2024 roku do 31 lipca 2024 roku,4) rata - 25.000,00 zł w 2025 roku do 31 lipca 2025 roku,5) rata - 50.000,00 zł w 2026 roku do 31 lipca 2026 roku,6) rata - 50.000,00 zł w 2027 roku do 31 lipca 2027 roku,7) rata - 50.000,00 zł w 2028 roku do 31 lipca 2028 roku,8) rata - 50.000,00 zł w 2029 roku do 31 lipca 2029 roku,9) rata - 100.000,00 zł w 2030 roku do 31 lipca 2030 roku,10) rata - 100.000,00 zł w 2031 roku do 31 lipca 2031 roku,11) rata - 200.000,00 zł w 2032 roku do 31 lipca 2032 roku,12) rata - 267.000,00 zł w 2033 roku do 31 lipca 2033 roku,13) rata - 200.000,00 zł w 2034 roku do 31 lipca 2034 roku,14) rata - 200.000,00 zł w 2035 roku do 31 lipca 2035 roku,15) rata - 200.000,00 zł w 2036 roku do 31 lipca 2036 roku. 4. Podpisanie umowy przewiduje się na dzień 22 czerwca 2021 roku,5. Ostateczny termin wypłaty kredytu – 31 grudzień 2021 roku, 6. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach, na podstawie dyspozycji złożonych na piśmie przez Zamawiającego. Transze uruchomionego kredytu będą przekazywane na rachunek budżetu Gminy Czarna, wskazany w zapotrzebowaniu, najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania. 7. Gmina posiada rachunki bankowe w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S. A. z siedzibą w Warszawie. 8. Spłata odsetek będzie następować w okresach miesięcznych – do ostatniego dnia roboczego miesiąca.9. W przypadku, gdy termin spłaty raty i odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, terminem spłaty będzie ostatni dzień roboczy miesiąca. 10. Wykonawca nie będzie naliczał żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania części kredytu na refundację rat kredytów spłaconych w 2021 roku ze środków własnych.12. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Nie przewiduje się ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zmiany zabezpieczenia ani też ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.13. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie stawki WIBOR 3M notowanej z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy plus marża banku.14. Dla potrzeb porównania ofert należy przyjąć stopę WIBOR 3M w wysokości 0,21% oraz założenie jednorazowego uruchomienia kredytu w dniu 22 czerwca 2021 roku. 15. Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2036-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin postawienia środków finansowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo Bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128, j.t.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:1) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29.8.1997 Prawo Bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128, j.t.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku - Załącznik nr 6 do SWZ,2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (rozdział 3 – zmiana umowy - Ustawy Prawo zamówień publicznych), na wniosek Kredytobiorcy, dopuszcza się możliwość renegocjacji warunków umowy w zakresie wysokości i terminów spłaty rat kredytu na warunkach dotychczas określonych w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-28 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czarna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-28 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI