Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLesko
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-04-06
 • ZamawiającyGmina Lesko
 • Data publikacji ogłoszenia2021-03-29
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00024372
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lesko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9563494c-9074-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008803/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko i jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@lesko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza dokomunikacji”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofertoraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłaniaopisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją ipostępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia wszczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane wInstrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanieprzez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylkona platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeńmobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może byćograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczaniaczasu odbioru danych: a)specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołuTLS 1.2, b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML zkodowaniem UTF-8, c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają sięo czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, d) integracja zsystemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. Wprzypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatyczniegeneruje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następującychprzeglądarek internetowych: -Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, - Mozilla Firefox od wersji 15, -Google Chrome od wersji 20. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwemdedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularzado komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innychinformacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. Zamawiający przekazuje identyfikatorpostępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 9 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukaćrównież na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 8. Ze względu na brak wystarczającej ilości miejscauszczegółowienie informacji dotyczących składania ofert oraz składania dokumentów innych niż ofertyoraz oświadczenia znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danychosobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór, transport izagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lesko” prowadzonym w trybiepodstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawaPzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jegonienaruszalność.5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio godotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkujezmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, żeprzetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniadanych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanieobowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałobyniewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazaniadodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lubdaty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którymmowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresieniezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku danych osobowych zamieszczonychprzez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIK.271.1.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Lesko oraz jej jednostek organizacyjnych i współzależnych – obejmująca wszystkie opłaty za prowadzenie rachunków i operacje bankowe na rachunku. 2. Przedmiotem zamówienia w szczególności jest: 1) Obsługa rachunków bankowych Zamawiającego, 2) Wpłaty i wypłaty gotówkowe w placówkach Wykonawcy, 3) Zapewnienie Zamawiającemu pracy w elektronicznym systemie bankowości, 4) Obsługa Zamawiającego w placówkach Wykonawcy (oddziałach/filiach), 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramachposzczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.2. Za najkorzystniejszązostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 17.1 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada prawo prowadzenia na terenie Polski działalności w zakresie obsługi bankowej - działając jako bank zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1896 z późn. zmianami). 2. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - należycie wykonał przez okres co najmniej jednego roku kompleksową obsługę bankową co najmniej jednej jednostki z sektora finansów publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tymzakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, lub dokumenty równoważne (potwierdzające prawo prowadzenia na działalności bankowej w zakresie obsługi bankowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt 6.1.2 SWZ;b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brakpodstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakimkażdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.b) w przypadku, októrym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wgwymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.c)zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, októrych mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnieniewarunku.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówieniapublicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy: a) nałożone zostaną nowe zadania na Zamawiającego lub zmieni się struktura organizacyjna (w tym zmieni się liczba jednostek budżetowych określonych w istotnych postanowieniach umowy, co skutkuje zwiększeniem liczby przelewów lub rachunków bankowych), którą nie można było ustalić na etapie ogłoszenia postępowania. b) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych po stronie Wykonawcy bądź Zamawiającego, c) ulegną zmianie warunki finansowe lub ekonomiczne mające wpływ na warunki obsługi bankowej tzn. zmianie ulegnie sytuacja finansowa Zamawiającego np. ze względu na zwiększenie lub zmniejszenie dochodów budżetowych d) wystąpi konieczność zmiany terminu wykonania konkretnej usługi wynikająca z obiektywnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, e) wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (niezależnych do Zamawiającego lub Wykonawcy),f) przedłuży się procedura o udzielenie zamówienia publicznego mająca na celu wybór nowego Wykonawcy usług, do momentu podpisania z nim umowy - w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia.g) zmiany zakresu operacji bankowych,h) konieczności zmiany osób upoważnionych do reprezentowania Stron umowy, i) wystąpienia innej okoliczności niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a wpływających na termin wykonania umowy,j) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2008), oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,k) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składaki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.l) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać: 1) wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany, 2) uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, 3) propozycję nowej wysokości wynagrodzenia. Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. Zmiana o której mowa w literze j), k) i l) nie może nastąpić przed upływem 12 miesięcy trwania umowy.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia, pozostałe zmiany umowy zawiera pkt 7 OPZ (załącznik nr 1 doSWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:1) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,2) zakończenie: 31.12.2023 r. Zamawiający zastrzega jednocześnie, iż techniczne otwarcie rachunków bankowych wraz z wystawieniem potwierdzeń ich otwarcia nastąpi nie później niż do 26.04.2021 r., natomiast bank będzie pobierał opłatę za prowadzenie rachunków od momentu ich aktywacji, to jest od dnia 01.05.2021 r.
2021-03-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI