Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-05-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNowy Teatr
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-14
 • Numer ogłoszenia540126-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 540126-N-2020 z dnia 2020-05-14 r.

Nowy Teatr: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nowy Teatr, krajowy numer identyfikacyjny 14124532400000, ul. ul. Madalińskiego  10/16 , 02-513  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 379 33 00, e-mail sekretariat@nowyteatr.org, faks 22 379 33 01.
Adres strony internetowej (URL): https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego (sekretariat)
Adres:
Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie. Przedmiot umowy obejmuje:1) Nabycie przez Wykonawcę:a. 1 (słownie: jeden) wózka widłowego opisanego w pkt. I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;b. 1 (słownie: jeden) podnośnika nożycowego opisanego w pkt. II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,2) Oddanie urządzeń opisanych w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,3) Przeniesienie własności urządzeń opisanych w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu

II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42415000-8
42415110-2
42417000-2
42410000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia te mogą być udzielane w szczególności w wypadku zaistnienia potrzeby zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana lub rozbudowa dostarczonych produktów, a zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).- środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:- w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej trzy umowy leasingu finansowego lub operacyjnego środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości każdego z tych zamówień co najmniej 250.000,00 zł.- co najmniej jeden z pracowników Wykonawcy musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze leasingobiorców (leasing finansowy lub operacyjny środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony albo wydrukowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych umów leasingu operacyjnego lub finansowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy umowy leasingu finansowego lub operacyjnego środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości brutto każdego z tych zamówień co najmniej 250.000,00 zł. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.3) Wykaz osób, przeznaczonych do wykonania zamówienia, spełniających wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (wskazanych w pkt. VIII.1.4 SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł. 5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 250.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Karty katalogowe oferowanego urządzenia zawierające parametry techniczne sprzętu. Nie są wymagane karty katalogowe do drobnych elementów wyposażenia (dopuszczalne są karty katalogowe w języku angielskim)- Deklarację zgodności WE (EU), jeśli przepisy wymagają lub dopuszczają taką deklarację. Dopuszczalne są deklaracje zgodności w języku angielskim.- Nazwę i adres autoryzowanej stacji serwisowej na terenie Polski wraz z poświadczeniem, że wskazana stacja serwisowa posiada autoryzację producenta Urządzenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Koszt leasingu / warunki finansowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przypadku:1) zmiany sposobu realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona zmiany ceny przedmiotu umowy i całkowitych kosztu leasingu - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy – na korzyść Zamawiającego;3) zmiany stawki podatku VAT: cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę,4) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego,5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów miejscowych lub obowiązujących Zamawiającego wytycznych organów administracji publicznej: w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian lub wydaniem wytycznych;6) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień,7) w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, fakt ten nie będzie miał wpływu na legalność, ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień umowy, a Strony umowy zobowiązują się do wspólnego zastąpienia niezgodnego z prawem, unieważnionego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia, wzajemnie uzgodnioną, ważną i możliwą do wyegzekwowania klauzulą, możliwie najbliższą w interpretacji wobec klauzuli niezgodnej z prawem, nieskutecznej lub niemożliwej do wyegzekwowania,8) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – szczególnie poprzez wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia, podział wynagrodzenia na raty i określenie terminu płatności rat. 9) zmiany zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy jest to zmiana korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy) - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;10) zmiany zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne Zamawiającego - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;11) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację lub ze względu Umowy na potrzeby Zamawiającego - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;12) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;13) zmiany postanowień umowy stanowiące następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamkniecie granic, strajki - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;14) zmiany postanowień Umowy stanowiące następstw ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana;15) zmiany umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu);16) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia,17) zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie.Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie.Przedmiot umowy obejmuje:1) Nabycie przez Wykonawcę:a. 1 (słownie: jeden) wózka widłowego opisanego w pkt. I Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;2) Oddanie urządzenia opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,3) Przeniesienie własności urządzenia opisanego w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66114000-2, 42415000-8, 42415110-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Koszt leasingu / warunki finansowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego dla Nowego Teatru w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego dla Nowego Teatru w Warszawie. Przedmiot umowy obejmuje:1) Nabycie przez Wykonawcę: 1 (słownie: jeden) podnośnika nożycowego opisanego w pkt. II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,2) Oddanie urządzenia opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności,3) Przeniesienie własności urządzenia opisanego w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66114000-2, 42417000-2, 42410000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Koszt leasingu / warunki finansowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000 zł- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000 zł, niestety ze względu na zły BIK nie mam możliwości uzyskania pożyczki na rynku bankowym. Obecnie mam stabilne dochody w ramach działalności gospodarczej w wysokości 8 000 zł (stałe zlecenia) od podmiotów zewnętrznych. Jestem gotów akceptować różne formy zabezpieczenia pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI