Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNowy Teatr
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-09
 • Numer ogłoszenia523415-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523415-N-2019 z dnia 2019-03-09 r.

Nowy Teatr: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nowy Teatr, krajowy numer identyfikacyjny 14124532400000, ul. ul. Madalińskiego  10/16 , 02-513  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 379 33 00, e-mail sekretariat@nowyteatr.org, faks 22 379 33 01.
Adres strony internetowej (URL): http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego (sekretariat)
Adres:
Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego i fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie. Przedmiot umowy obejmuje: 1) Nabycie przez Wykonawcę: a. 1 (słownie: jeden) wózka widłowego; b. 1 (słownie: jeden) podnośnika nożycowego; 2) Oddanie urządzeń opisanych w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 3) Przeniesienie własności urządzeń opisanych w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu

II.5) Główny kod CPV: 66114000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42415110-2
42415000-8
42417000-2
42410000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia te mogą być udzielane w szczególności w wypadku zaistnienia potrzeby zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana lub rozbudowa dostarczonych produktów, a zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  36   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej trzy umowy leasingu finansowego lub operacyjnego środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości każdego z tych zamówień co najmniej 250.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 (słownie: jedną) osobą spełniającą następujące wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia: - co najmniej jeden z pracowników Wykonawcy musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze leasingobiorców (leasing finansowy lub operacyjny środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,wystawiony albo wydrukowany nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych umów leasingu operacyjnego lub finansowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy umowy leasingu finansowego lub operacyjnego środków transportu lub urządzeń podnośnikowych lub przeładunkowych o łącznej wartości brutto każdego z tych zamówień co najmniej 250.000,00zł. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy lubusługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Wykaz osób,przeznaczonych do wykonania zamówienia, spełniających wymagania Zamawiającego do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (wskazanych w pkt.VIII.1.4 SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000,00 zł. 5) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 250.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- Karty katalogowe oferowanego urządzenia zawierające parametry techniczne sprzętu. Nie są wymagane karty katalogowe do drobnych elementów wyposażenia (dopuszczalne są karty katalogowe w języku angielskim) - Deklarację zgodności WE (EU), jeśli przepisy wymagają lub dopuszczają taką deklarację. Dopuszczalne są deklaracje zgodności w języku angielskim. -Nazwę i adres autoryzowanej stacji serwisowej na terenie Polski wraz z poświadczeniem, że wskazana stacja serwisowa posiada autoryzację producenta Urządzenia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
koszt leasingu / warunki finansowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przypadku: 1) zmiany sposobu realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje ona zmiany ceny przedmiotu umowy i całkowitego kosztu leasingu - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 2) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy – na korzyść Zamawiającego; 3) zmiany stawki podatku VAT: cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę, 4) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego, 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów miejscowych lub obowiązujących Zamawiającego wytycznych organów administracji publicznej: w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian lub wydaniem wytycznych; 6) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień, 7) w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się niezgodne z prawem, nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, fakt ten nie będzie miał wpływu na legalność, ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień umowy, a Strony umowy zobowiązują się do wspólnego zastąpienia niezgodnego z prawem, unieważnionego lub niemożliwego do wyegzekwowania postanowienia, wzajemnie uzgodnioną, ważną i możliwą do wyegzekwowania klauzulą, możliwie najbliższą w interpretacji wobec klauzuli niezgodnej z prawem, nieskutecznej lub niemożliwej do wyegzekwowania, 8) zmiany warunków i sposobu płatności wynagrodzenia bez zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – szczególnie poprzez wydłużenie terminu zapłaty wynagrodzenia, podział wynagrodzenia na raty i określenie terminu płatności rat. 9) zmiany zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy jest to zmiana korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy) - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 10) zmiany zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne Zamawiającego - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 11) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, z uwagi na zmiany innych umów, których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację lub ze względu Umowy na potrzeby Zamawiającego - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 12) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 13) zmiany postanowień umowy stanowiące następstwo zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamkniecie granic, strajki - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 14) zmiany postanowień Umowy stanowiące następstw ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia - odpowiednio do tego, jaki wpływ na postanowienia Umowy będzie miała zmiana; 15) zmiany umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu); 16) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 17) zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego wózka widłowegodla Nowego Teatru w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego wózka widłowego dla Nowego Teatru w Warszawie.Przedmiot umowy obejmuje: 1) Nabycie przez Wykonawcę: 1 (słownie: jeden) wózka widłowego; 2) Oddanie urządzenia opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 3) Przeniesienie własności urządzenia opisanego w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66114000-2, 42415000-8, 42415110-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 105000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
koszt leasingu / warunki finansowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnikanożycowego dla Nowego Teatru w Warszawie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego podnośnika nożycowego dla Nowego Teatru w Warszawie.Przedmiot umowy obejmuje: 1)Nabycie przez Wykonawcę: 1 (słownie: jeden) wózka widłowego; 2) Oddanie urządzenia opisanego w punkcie 1) Zamawiającemu do użytku na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, 3) Przeniesienie własności urządzenia opisanego w punkcie 1), na Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym upłynęło 36 miesięcy od dnia odbioru urządzeń, będących przedmiotem leasingu, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego ostatniej raty leasingowej wraz z ceną wykupu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66114000-2, 42417000-2, 42410000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 70000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
koszt leasingu / warunki finansowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000 zł- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki w kwocie 10 000 zł, niestety ze względu na zły BIK nie mam możliwości uzyskania pożyczki na rynku bankowym. Obecnie mam stabilne dochody w ramach działalności gospodarczej w wysokości 8 000 zł (stałe zlecenia) od podmiotów zewnętrznych. Jestem gotów akceptować różne formy zabezpieczenia pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI