Dostawa w formie leasingu operacyjnego traktora z osprzętem do utrzymania dróg dla...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego traktora z osprzętem do utrzymania dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWłoszczowa
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2023-11-27
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00491561
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego traktora z osprzętem do utrzymania dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290889164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 31

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego traktora z osprzętem do utrzymania dróg dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e254811-82c1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00491561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jepg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego który wynosi maksymalnie 5MB.
5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby pliki z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisywania plików oferty.
9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
10. Jeżeli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik zip zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; ( w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochron prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) nie przysługuje Pani/Panu;

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKIII/ZP/08/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego traktora wraz z nowym osprzętem do utrzymania dróg i placów o następujących parametrach:
TRAKTOR

1) Silnik o pojemności nie mniejszej niż 2286 cm3
2) Ilość cylindrów 4/moc nie mniejsza niż 55KM
3) Silnik Euro V
4) Wtrysk pośredni
5) Skrzynia biegów zsynchronizowana
6) Ilość biegów 8/8
7) Prędkość maksymalna 29,8 km/h
8) Hamulce mokre tarczowe
9) Sprzęgło suche jednotarczowe
10) Udźwig maksymalny 1733 kg
11) Wydatek pompy hydraulicznej minimum 31,9 l/min
12) WOM – 540 obr/min
13) Zbiornik paliwa 60l
14) Szerokość do 1620 mm
15) Wysokość do 2530 mm
16) Masa do 1940 kg
17) Ogumienie przód 280/70 R18, tył 380/85 R28
18) Kabina z klimatyzacją
19) Przedni TUZ
20) Hydrauliczny przód niezależne 2 sekcje sterowane joystickiem do sterowania przednim pługiem.

Zamiatarka zawieszana tylna

1) Sposób mocowania do ciągnika – TUZ kat. I i II wąskej
2) Napęd szczotki głównej średnio twardej – silnik hydrauliczny
3) Opróżnianie kosza – hydrauliczne
4) Szerokość robocza – od 1950 do 2000 mm
5) Pojemność kosza zbierającego odpady minimum 200 dm3
6) Ciśnienie robocze oleju 16 -20 MPa
7) Zalecana prędkość walca zamiatającego – 100 obr/min.
8) Maksymalna prędkość obrotowa walca zamiatającego – 130 obr/min.
9) Zalecana prędkość zamiatania – 6 km/h
10) Wydajność powierzchni dla zalecanej prędkości – 9500 m2/h
11) Ciężar maszyny – 249 do 375 kg

Posypywarka
1) Ładowność do 375 kg
2) Pojemność zbiornika – 0,25 m3
3) Szerokość robocza min 1,2 m
4) Sposób mocowania na ciągniku – 3 punktowy układ zawieszania wg ISO 730-1, kategoria 0/I
5) Szerokość - 1460 mm
6) Długość – 1050 mm
7) Wysokość – 900 mm
8) Prędkość robocza – 5-20 km/h
9) Nominalne ciśnienie oleju – 100 bar
10) Nominalny wydatek oleju – 18 l/min
11) Zgarniak 5x50 standard
12) Napęd - hydrauliczny
Pług do odśnieżania

1) Sposób mocowania – zawieszenie sztywne, TUZ kat. I i II
2) Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych 1680/1930 mm
3) Ilość pozycji roboczych – 4 (możliwość ustawienia pozycji pośrednich)
4) Listwy zgarniając gumowe
5) Sterowanie – elektrohydrauliczne z nośnika
6) Zasilanie hydrauliczne – 16 – 20 MPa
7) Zasilanie elektryczne – 12V
8) Oświetlenie obrysowe – standard
9) Prędkość robocza – 10 km/h
10) Zapotrzebowanie mocy – 25-55 KM
11) Masa – 250/316 kg
12) Kąt skrętu – 26 do 36 stopni
13) Ślizgi
14) Sterowanie jednoczesne niezależne.


Mulczer

1) Szerokość robocza do 140 cm
2) Zakres pracy do 220 cm od osi ciągnika
3) Zawieszenie na pantografie
4) Uniwersalny samopoziomujący trójpunktowy zaczep, cat. I Przekładnia 540 obr/min z kołem wolnym
5) Przednie klapki ochronne
6) Hydrauliczny system do bocznego lub skośnego przesuwu
7) Zewnętrzny napinacz
8) Rotor wyważany elektronicznie młotki „20”
9) Płozy (para)
10) Dolne przeciwnoże
11) Otwierana klapa do obsługi
12) Podwójny system pracy, dwie pozycje wału, tylny wał z regulacją
13) Wspornik do osłony napędów
14) System ochronny przeciw wstrząsom
15) Rura odpowietrznika załamana pod kątem 90 stopni
16) Standardowy wałek WOM
17) Osłony CE

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144400-2 - Pojazdy utrzymania dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w niniejszym postępowaniu następujące dokumenty lub oświadczenia:
I. Do upływu terminu składania ofert:

1. Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 SWZ każdy Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP potwierdzające że
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzające że
– Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz 1497 ze zm.),
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W/w. oświadczenia winny być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a SWZ.
3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a SWZ (brak podstaw wykluczenia).
4) Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik 2 SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy).
7) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) podmiotu udostępniającego zasoby – pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w niniejszym postępowaniu następujące dokumenty lub oświadczenia:
I. Do upływu terminu składania ofert:

1. Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, stanowiącym załącznik Nr 1 SWZ każdy Wykonawca dołącza:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP potwierdzające że
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzające że
– Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz 1497 ze zm.),
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wskazanych w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W/w. oświadczenia winny być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a SWZ.
3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a SWZ (brak podstaw wykluczenia).
4) Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik 2 SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 SWZ (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SWZ (jeżeli dotyczy).
7) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego) podmiotu udostępniającego zasoby – pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ustawy PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga szczególnych sposobów spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy PZP.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) Gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;
b) Działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie. Termin zostanie przedłużony o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
c) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mające charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej liczby podmiotów zainteresowanych tym postępowaniem.
17) Strony przewidują zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) Stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 46)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
18) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt.17) lit. b) – d) może być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej zmiany. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 17) lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
19) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt. 17) na koszt wykonania zamówienia należy do Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuje mediatora - Starachowice Skarżysko Kamienna
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania08-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuje mediatora - Starachowice Skarżysko kamienna Czekam na kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI