Dostawa w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. J. Słowackiego 75
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającyPLACÓWKA RODZINNA PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-25
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00408148
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. J. Słowackiego 75

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PLACÓWKA RODZINNA PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 75 W WARSZAWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Placówka Rodzinna przy ul. Słowackiego 75

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141236489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-075

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 785869155

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.szczesna@zpow3.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zpow3.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Placówka Rodzinna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. J. Słowackiego 75

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9df713f0-5422-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00273995/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb PR przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na miniPortalu. Wykonawca posiadający konto na miniPortalu ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać po-stanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich wysłania na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PR1.2610.1.2022.BSz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na dostarczany pojazd

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wydania pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile zostały one określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający na podstawie art. 113 pzp wymaga, aby wykonawca był wpisany do rejestru zawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, dlatego wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty wyciągu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej bądź innego dokumentu równoważnego
3. Wykaz oświadczeń i dowodów potwierdzających spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu
Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, poniższych podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz i dowody oraz oświadczenia składa i podpisuje każdy z wykonawców we własnym imieniu.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z uwzględnieniem art. 128 ustawy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja techniczna / Karty katalogowe / techniczne / foldery (bądź inne dokumenty) opisujące parametry i cechy oferowanego produktu, potwierdzające wymagania Zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

14. W przypadku, gdy wykonawcy nie złożą przedmiotowych środków dowodowych lub będą one niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia - Specyfikacja techniczna / Karty katalogowe / techniczne / foldery (bądź inne dokumenty) opisujące parametry i cechy oferowanego produktu, potwierdzające wymagania Zamawiającego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz z oświadczeniami stanowiącymi Załącznik Nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca sklada ofertę za posrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostepnego na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na Mini portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki pod weksel - Lesznowola
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki pod weksel.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI