"Dostawa używanej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego"

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Dostawa używanej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzamotuły
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-10-26
 • Zamawiający"Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-18
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00234718
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Dostawa używanej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301298601

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkszamotuly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkszamotuly.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa używanej ładowarki teleskopowej w formie leasingu operacyjnego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32a650e0-2ffb-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32a650e0-2ffb-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@zgkszamotuly.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
przetargi@zgkszamotuly.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/5/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia używanej ładowarki teleskopowej. Dostawa w formie leasingu operacyjnego.

1. Ładowarka teleskopowa nie starsza niż 2018r.
2. Przebieg max. 6000 mth
3. Wysokość maszyny max. 2,5m
4. Szerokość całkowita maszyny (wraz z oponami) max. 2,3m
5. Rozstaw osi max 2,75 m
6. Prześwit pod maszyną min. 0,4 m
7. Zewnętrzny promień zawracania max. 3,7 m
8. Możliwość poziomowania i skrętu wideł
9. Masa maszyny max. 7800 kg
10. Opony 445/70 R24
11. Udźwig max. 4100 kg
12. Wysokość podnoszenia min. 7,00 m
13. Udźwig na pełnej wysokości min. 2500 kg
14. Wysokość ustawiania ładunku min. 6,30 m
15. Pojemność silnika 4,6 l – 4,8 l
16. Moc silnika 90-95 kW
17. Możliwość wyboru napędu na 2 lub 4 koła
18. Skrzynia biegów automatyczna z blokadą zmiennika momentu
19. Osie napędowe z proporcjonalnym mechanizmem różnicowym
20. Hamulec serwisowy załączany hydraulicznie , samoregulujący się
21. Hamulec postojowy ręcznie załączany
22. Maszyna wyposażona w widły paletowe i łyżkę o pojemności 1,5 m3 – 1,6 m3
23. Maszyna wyposażona w samopoziomujące szybkozłącze dla osprzętu wraz z dźwignią blokady sworzni blokujących współpracujących z osprzętem
24. Układ 12V z podłączonym biegunem ujemnym do masy maszyny
25. Akumulator min. 95Ah.
26. Maszyna musi posiadać pełen zakres świateł drogowych, światło cofania oraz kierunkowskazy
27. Napęd w pełni hydrostatyczny z drążkami kierowniczymi poprzecznymi na obu osiach
28. Kabina spełniająca wymagania ROPS ISO3471 i FOPS ISO3449
29. Kabina wyposażona w przyciemniane szyby
30. Przednia oraz dachowa szyba laminowana
31. Przednia, tylna i dachowa szyba wyposażona w wycieraczki i spryskiwacz oraz nawiew powierza
32. Otwierane tylne okno
33. Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja ostrzegawcza o wysokiej temperaturze płynu ciśnieniu i temperaturze oleju w układzie napędowym
34. Licznik motogodzin i prędkościomierz
35. Pochylana kolumna kierownicza z dźwignią zmiany biegu i kierunku jazdy
36. Fotel z amortyzacją.
37. Pojedyncza umieszczona w kabinie dźwignia serwosterowania kierunkiem jazdy (do przodu/pozycja neutralna/do tyłu), rozłączenia napędu, wsuwania i wysuwania wysięgnika oraz załączania stałego przepływu dodatkowego obwodu hydraulicznego.
38. Klimatyzacja
39. Zaczep przyczepy z pakietem instalacji elektrycznej dla świateł przyczepy
40. Gwarancja min. 3 miesiąc

Termin dostawy – 14 dni

4.2.6.) Główny kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie Rozdziału VIII oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków w zakresie:
• zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym
zakresie.
• uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• zdolności technicznej lub zawodowej:
3. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000,00 zł (trzysta
tysięcy złotych).
4. Wykonawca wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w
okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego z zabudową
siatkową do zbiórki odpadów selektywnych zrealizowane lub realizowane, w tym każda o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,

8.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

8.3. oświadczenie Wykonawcy (Załącznik 2 SWZ) składane na podstawie art. 125 ust.1 pzp wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie - Załącznik 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców;

b) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z ww. oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik 2 i 2A SWZ, potwierdzające brak podstaw tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

c) oświadczenia, o których mowa w pkt b składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wszyscy Wykonawcy zobowiązani są dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1. pzp wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 SWZ oraz jeżeli dotyczy Załącznik 2A SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

1.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Grupę kapitałową należy dostarczyć w terminie 3 dni, od dnia umieszczenia na stronie prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;

b) wykaz głównych dostaw Załącznik 4 SWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Głównymi dostawami są dostawy w zakresie dostaw ładowarek wraz z usługą leasingu operacyjnego, wraz z dowodami na ich wykonanie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;

b) wykaz głównych dostaw Załącznik 4 SWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Głównymi dostawami są dostawy w zakresie dostaw ładowarek wraz z usługą leasingu operacyjnego, wraz z dowodami na ich wykonanie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych;

b) wykaz głównych dostaw Załącznik 4 SWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Głównymi dostawami są dostawy w zakresie dostaw ładowarek wraz z usługą leasingu operacyjnego, wraz z dowodami na ich wykonanie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego - Rokietnica
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania11-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego (reprezentowanie w Sądzie Wydz. Spraw Upadłościowych). Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szamotuły: Dostawa sterylnego, specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Szamotuły: Przebudowa dróg na terenie wsi Przyborowo - I etap
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Finansowe i prawne: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czernice Borowe oraz jednostek organizacyjnych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI