Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-12
 • Numer ogłoszenia573471-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 573471-N-2020 z dnia 2020-08-12 r.

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, krajowy numer identyfikacyjny 29100937200000, ul. ul. Wrzosowa  44 , 25-211  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 200 12 00, e-mail zamowienia@powiat.kielce.pl, faks 41 200 12 10.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.kielce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.powiat.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pisemne należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, poziom 0, Biuro Obsługi Klienta.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych
Numer referencyjny: SR-II.272.1.32.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz 19 jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od dnia 7 września 2020 roku do dnia 8 września 2023 roku, przy czym liczba jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zmiany liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki będą objęte zawartą umową na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.2. Obsługa bankowa będzie polegać na:a) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych podstawowych (bieżących) w złotych polskich,b) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych pomocniczych w złotych polskich. Otwieranie rachunków bankowych poza tymi, o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego,c) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych pomocniczych walutowych. Otwieranie rachunków bankowych poza tymi, o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Powiatu będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku walutowego,d) otwieraniu i prowadzeniu rachunków sum depozytowych, które pozwalają na automatyczne naliczanie odsetek od każdej dokonanej wpłaty, (tworzenie kont wirtualnych dla każdego kontrahenta, pozwalających na zwrot całego depozytu lub jego części określonego procentowo lub kwotowo wraz z należnymi odsetkami),e) zapewnieniu systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników Starostwa oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu, f) świadczeniu elektronicznej obsługi bankowej, umożliwiającej dostęp do międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków (możliwość wysyłania przelewów powyżej 1.000.000,00 zł przez system SORBNET) bez pobierania dodatkowych opłat,g) wydawaniu kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji bez pobierania dodatkowych opłat,h) świadczeniu usługi przewalutowania bez pobierania dodatkowych opłat,i) sporządzaniu czytelnych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej i w razie potrzeb w formie papierowej, udostępnianych następnego dnia roboczego do godz. 08.30,j) przechowywaniu środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzaniu na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych,k) realizacji dyspozycji Posiadaczy rachunków, podpisanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów,l) realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku), elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo (w placówce banku, oddziale, filii, mającej swoją siedzibę na terenie miasta Kielce) bez pobierania dodatkowych opłat,m) realizacji poleceń przelewów zewnętrznych elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo (w placówce banku, oddziale, filii, mającej swoją siedzibę na terenie miasta Kielce),n) prowadzeniu punktu obsługi kasowej klientów w budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, dopuszcza się powierzenie czynności Podwykonawcy,o) przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat gotówkowych na/z rachunki/ów Zamawiającego we wszystkich placówkach banku bez pobierania dodatkowych opłat, dopuszcza się powierzenie czynności Podwykonawcy,p) przyjmowaniu wpłat bezgotówkowych (za pomocą kart płatniczych) na rachunki Zamawiającego w punkcie kasowym, bez pobierania dodatkowych opłat, dopuszcza się powierzenie czynności Podwykonawcy,q) realizacji wypłat gotówkowych ze wskazaniem osoby odbiorcy dodatków rehabilitacyjnych i innych świadczeń wypłacanych z zasobów PFRON (na podstawie listy wypłat) w punkcie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo rozszerzenia wypłat gotówki w punkcie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Kielcach o inne świadczenia. Wypłata świadczeń w punkcie kasowym nie obejmuje wypłat z zasobów Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,r) konsolidowaniu na koniec każdego dnia po godzinie 16:00 (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego) środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu Powiatu ze środków zgromadzonych na rachunkach Posiadaczy rachunków, wskazanych przez Zamawiającego,s) lokowaniu środków zgromadzonych w sposób opisany w lit. r) powyżej, stanowiących dodatnie saldo na rachunku budżetu Powiatu na lokatach typu „Overnight” oraz postawieniu ich do dyspozycji następnego dnia do godziny 07:00 rano w tej samej wysokości na rachunkach bankowych uprzednio skonsolidowanych,- Zamawiający nie dopuszcza możliwości uwidaczniania w wyciągach bankowych przeksięgowań związanych z konsolidacją środków budżetu powiatu i Posiadaczy Rachunków,- odsetki naliczone od kwoty skonsolidowanych środków ulokowanych na lokacie typu „Overnight” zwiększają saldo rachunku bieżącego budżetu Powiatu,t) realizacji przelewów i wypłat z wpływów bieżących;u) udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia bez pobierania prowizji i opłat,v) umożliwieniu Skarbnikowi Powiatu lub upoważnionym przez Starostę Powiatu osobom (w charakterze administratora) w systemie bankowości elektronicznej dostępu do informacji o stanie wszystkich rachunków bankowych prowadzonych na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu,w) zapewnieniu bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej,x) świadczeniu usługi „wyzerowania” wskazanych rachunków, polegającej na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach Starostwa i jednostek podległych, zgodnie ze złożoną dyspozycją, bez ponoszenia dodatkowych opłat,y) świadczeniu innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. przechowywanie depozytów, wydawanie i wznawianie kart płatniczych, wydawanie blankietów czeków, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia, bez ponoszenia dodatkowych opłat,z) udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach:- kredyt ma charakter odnawialny corocznie i jest zamykany w ostatnim dniu roboczym roku,- zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Powiatu na wekslu i deklaracji,- odsetki od kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu,- oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie oprocentowane według stopy procentowej wyliczonej jako suma WIBOR 1M powiększony o stałą marżę banku podanej przez Wykonawcę w ofercie.Maksymalną wysokość kredytu określa na każdy rok budżetowy uchwała Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego, w roku 2020 wysokość kredytu wynosi 10.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega, że marża kredytowa banku nie może wynieść więcej niż 2%.Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do niepobierania opłat od niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym lub innych dodatkowych opłat związanych z udzieleniem lub obsługą kredytu w rachunku bieżącym.3. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wskazuje, że informacje opisane w pkt 1) – 14) niniejszego ustępu są wielkościami szacunkowymi z 2019r.: 1) ilość obsługiwanych rachunków bankowych – około 270, w tym:- podstawowy – około 21,- pomocniczy – około 246,- pomocniczy depozytowy – około 3;2) średnie miesięczne saldo środków na rachunkach – 47.750.000,00 zł, w tym:- na rachunku podstawowym – 45.500.000,00 zł,- na rachunku pomocniczym – 1.970.000,00 zł,- na rachunku pomocniczym depozytowym – 280.000,00 zł;3) ilość wypłat gotówkowych w formie otwartej w oddziale banku i punkcie kasowym (miesięcznie) – 45;4) wartość wypłat gotówkowych w formie otwartej w oddziale banku i punkcie kasowym (miesięcznie) – 175.000,00 zł;5) ilość wpłat gotówkowych (dziennie) dokonywanych na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie w punkcie kasowym zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach – 200; 6) ilość wpłat (dziennych) za pomocą terminala płatniczego dokonywanych na rachunek Zamawiającego przez osoby trzecie w punkcie kasowym zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach – 100;7) wartość wpłat gotówkowych (dziennie) dokonywanych na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie w punkcie kasowym zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach – 60.000,00 zł;8) ilość wpłat gotówkowych (miesięcznie) na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie w oddziale banku – 10;9) wartość wpłat gotówkowych (miesięcznie) na rachunki Zamawiającego przez osoby trzecie w oddziale banku – 20.000,00 zł;10) ilość dokonywanych przelewów (elektronicznie) wewnątrzbankowych w skali miesiąca – 400;11) ilość dokonywanych przelewów krajowych w skali miesiąca (elektronicznie) na rachunki w innych bankach – 6.000, w tym:a) Eliksir – 5.995,b) Sorbnet – 5; 12) ilość dokonywanych przelewów w skali miesiąca (elektronicznie) na rachunki w innych bankach – przelewy zagraniczne – 6;13) ilość użytkowników systemu bankowości elektronicznej – 140, w tym: a) Użytkowników bez prawa akceptacji – 88,b) Użytkowników uprawnionych do akceptacji dyspozycji zgodnie z kartą wzoru podpisu – 52;14) ilość pobieranych blankietów czekowych – 25;15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji umowy na terenie miasta Kielce oddział lub filię banku do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utworzył dodatkowo we wskazanym pomieszczeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach drugi punkt kasowy do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie i posiadał go przez cały okres realizacji umowy. Otwarcie punktu kasowego powinno nastąpić w terminie 2 dni po dacie przekazania przez Zamawiającego pomieszczenia, którego szczegółowe warunki najmu określa odrębna umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. Punkt ma mieć możliwość obsługi Zamawiającego z dwóch stanowisk i być czynny nieprzerwalnie w dniach pracy Urzędu. Na dzień publikacji ofert Urząd pracuje w następujących godzinach: 07.15 – 15.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia godzin obsługi w punkcie kasowym w przypadku zmiany czasu pracy w Urzędzie i ten fakt będzie traktowany jako nieistotna zmiana warunków umowy; 16) usługami jakie będzie świadczył punkt kasowy w siedzibie Zamawiającego w dniach i godzinach opisanych w pkt 15) powyżej są:a) przyjmowanie wpłat (w formie gotówkowej i bezgotówkowej) od interesantów Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego, stanowiących m. in. dochody budżetu Powiatu m. in.: wpłat za wydanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart parkingowych, kart wędkarskich, opłat geodezyjnych, wpływów z najmu i dzierżawy i księgowanie tych wpłat bezpośrednio na odpowiednie rachunki należące do Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego. Bank nie będzie obciążał płatników prowizjami od wpłat gotówkowych i dokonywanych za pomocą karty płatniczej na rzecz Powiatu Kieleckiego, Starostwa Powiatowego w Kielcach i jednostek budżetowych Powiatu Kieleckiego, wymienionych w przedmiocie zamówienia,b) dokonywanie wypłat gotówki dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kielcach zgodnie z listami wypłat, a dotyczących m. in. wypłat dodatków rehabilitacyjnych i innych świadczeń wypłacanych z zasobów PFRON, c) dokonywanie wypłat gotówki przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i powiatowe jednostki organizacyjne oraz ich księgowanie na odpowiednich rachunkach należących do Powiatu, Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo rozszerzenia wypłat gotówki w punkcie obsługi kasowej w Starostwie Powiatowym w Kielcach o inne świadczenia;17) Zamawiający dopuszcza możliwości wykonywania w punkcie kasowym zlokalizowanym w siedzibie Zamawiającego innych czynności bankowych świadczonych przez Wykonawcę w sposób niezakłócający bieżącej obsługi interesantów Zamawiającego;18) w pomieszczeniu przeznaczonym na punkt kasowy (23,96m²) znajduje się 1 punkt elektryczno-logiczny, składający się z:- 3 gniazd sieciowych z wymiennymi wkładkami, umożliwiającymi różną konfigurację ilości gniazd RJ-45. Możliwe konfiguracje to: 3 x 1000MB, 3 x 2 100MB lub 2 x 1000MB + 2 x 100MB, 1 x 1000MB + 2 x 100MB,- 4 gniazd elektrycznych dedykowanych dla sieci komputerowej, zabezpieczonych przez centralny UPS,- 2 gniazd elektrycznych ogólnego przeznaczenia,- dostęp do sieci Internet realizowany jest poprzez wydzielony VLAN (możliwość uruchomienia serwera DHCP) odseparowany od sieci urzędu. Istnieje możliwość udostępnienia 2 publicznych adresów IP, a także przekierowania ruchu z zewnętrznych adresów na dowolny adres w VLAN’ie (1:1 czy też wybrane porty);19) Zamawiający wymaga instalacji bankomatu na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach. Miejsce, w którym będzie zamontowany bankomat jest wyposażone w:- przewód UTP z zarobioną końcówką RJ-45,- gniazdo elektryczne zabezpieczone przez centralny UPS;20) Zamawiający nie zabezpiecza wyposażenia w punkcie kasowym (w meble, stoły, sejfy itp.). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie musiał zapewnić wyposażenie punktu kasowego we własnym zakresie;21) Zamawiający wymaga instalacji bankomatu na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach w ciągu 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 11 września 2020 roku.22) Zamawiający wymaga by uruchomienie usługi bankowości elektronicznej odbyło się przez instalację jednakowego dla Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego jako urzędu i jednostek podległych systemu wyposażonego w funkcję tworzenia paczek, tj. wysyłania większej ilości przelewów jednocześnie bez konieczności przesyłania każdego osobno. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby import pliku z przelewami wynagrodzenia był możliwy z poziomu systemu płacowego Zamawiającego, a lista płac na rachunku bankowym prezentowana jedną zbiorową kwotą. Ponadto, Zamawiający wnioskuje o możliwość realizacji wniosków poprzez bankowość elektroniczną; 23) Oprogramowanie musi obsługiwać podział uprawnień wprowadzanie/zatwierdzanie przelewów, umożliwiać uzyskanie bieżącej informacji o stanie rachunków bankowych oraz bieżącego odbioru wyciągu bankowego wraz z załącznikami w ustalonym i zatwierdzonym formacie (o zmianie formatu Zamawiający musi zostać poinformowany min. 2 miesiące wcześniej);24) Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach;25) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz od wpłat dokonywanych kartą płatniczą na rzecz Zamawiającego;26) Zamawiający zastrzega, że Wykonawca poniesie ewentualne koszty przeniesienia rachunków bankowych z banku obsługującego obecnie rachunek budżetu Powiatu, rachunki Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz rachunki jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego;27) Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy ustalone oprocentowanie rachunków bieżących osiągnie wartość ujemną, to Strony przyjmują, że oprocentowanie tych rachunków wyniesie 0,00%;28) Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy stopa WIBOR 1M osiągnie wartość mniejszą od zera, to Strony przyjmują, że jej wysokość będzie wynosić 0,00%;29) Warunkiem uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym będzie uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie pozytywnej opinii do projektu budżetu Powiatu w Kielcach, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie pozytywnej opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie budżetu na dany rok budżetowy – jeżeli wystąpi, uchwała Rady Powiatu w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na dany rok budżetowy, obejmująca stosowne upoważnienie dla Zarządu Powiatu oraz oświadczenie Zarządu Powiatu, dotyczące terminowości realizowania zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, jak również banków kredytujących;30) Warunkiem uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym będzie podpisanie przez Zamawiającego odrębnej umowy kredytowej;31) Wszelkie informacje na temat sytuacji finansowej Powiatu, tj. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany oraz uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na dany roku budżetowy oraz jego zmiany są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.powiat.kielce.pl/rada_VI_kadencji/uchwaly_rady_powiatu_2020r_vi_kadencja.html;32) Sprawozdania budżetowe i finansowane Powiatu Kieleckiego są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach pod adresem: http://bip.powiat.kielce.pl/jawnosc_finansow_powiatu/index.html;33) Jednostkami powiązanymi Powiatu Kieleckiego są: a) Szpital Powiatowy w Chmielniku – REGON 003680113,b) Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach – REGON 000985332,c) Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach – REGON 290503911;34) Zamawiający nie posiada poręczeń dla jednostek powiązanych wymienionych w pkt 33) powyżej i nie planuje ich udzielenia; 35) Jednostki powiązane Powiatu Kieleckiego wymienione w pkt 33) powyżej nie są objęte restrukturyzacją, a Zamawiający nie planuje jej przeprowadzenia.4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:a) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 z poźn. zm.),b) wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umów o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z poźn. zm.),c) w przypadku ustania zatrudnienia, np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn w trakcie okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić w ich miejsce na pozostały okres realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby na warunkach, o których mowa w ust. 4,d) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania,e) Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, który będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zanonimizowanych umów o pracę pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia. Każdorazowo przy każdej zmianie pracowników realizujących zamówienie, na co najmniej 2 dni robocze przed taką zmianą, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca i na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o których mowa w lit. b), np. przedstawiając oświadczenie tych osób, że są zatrudnione na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi zamówienie w terminie wskazanym powyżej przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników realizujących zamówienie na podstawie umów o pracę. Zamawiający przewiduje możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-07   lub zakończenia: 2023-09-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 przywołanej ustawy, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę Oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną usługę obejmującą bankową obsługę jednostki, zaliczanej do sektora finansów publicznych przez okres minimum 12 miesięcy.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, sporządzonego według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, do którego Wykonawca załączy dowody dotyczące tych usług (do każdej pozycji Wykazu), określające czy zostały wykonane w sposób należyty.Dowodami, o których mowa powyżej, są:- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,- oświadczenie Wykonawcy – w przypadku zamówień na usługi, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.W przypadku załączenia dowodów w postaci innych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia wyjaśnień określających przyczynę załączenia takich dokumentów, w celu weryfikacji przez Zamawiającego ich obiektywnego charakteru. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się odpowiednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o których mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada siedzibę i/lub dysponuje oddziałem banku, filią albo inną placówką własną lub innego podmiotu, przedstawioną do dyspozycji Wykonawcy, z którym zawarł właściwą umowę, mającą siedzibę w mieście Kielce.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę Wykazu oddziałów, filii albo placówek, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (składa/ją także podmiot/y, na którego/ych zasoby Wykonawca powołuje się w niniejszym postępowaniu);Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Ze złożeniem oświadczenia – według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wymagana forma dokumentu – oryginałW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten jest zwolniony ze złożenia ww. oświadczenia;3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ;Wymagana forma dokumentu – oryginał;4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, określonego w Załączniku nr 9 do SIWZ.Wymagana forma dokumentu – oryginał.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 przywołanej ustawy, innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane należycie – według wzoru, określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ;Wymagana forma dokumentu – oryginał.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie.Do każdej pozycji wykazu usług należy załączyć dowody w formie poświadczenia, potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, może złożyć oświadczenie Wykonawcy w ww. zakresie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o których mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;2) wykaz oddziałów, filii albo placówek – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ;Wymagana forma dokumentu – oryginał.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu – oryginałWykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał dokumentu).Zobowiązanie powinno określać w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 1) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.08.2020r. do godz. 10:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 27.000,00 zł.2. Wadium może być wniesione w:- pieniądzu,- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:Getin Noble Bank S. A. nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015z dopiskiem: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kieleckiego (organu), Starostwa Powiatowego w Kielcach jako urzędu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego zaliczanych do sektora finansów publicznychZamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego.Uwaga! Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 971 z późn. zm.) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku.4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Starostwie Powiatowym w Kielcach na Biurze Obsługi Klienta, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, poziom 0 przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości,c) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:Wykonawca, którego ofertę wybrano:- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Uwaga!W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz wprowadzeniem od dnia 16 marca 2020r. do odwołania ograniczonego wejścia do budynku Starostwa Powiatowego w Kielcach, Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy zamierzają złożyć wadium w formie gwarancji lub poręczeń są zobowiązani zgłosić ten fakt za pomocą poczty elektronicznej do jednej z osób wymienionych w rozdz. XII ust. 4 SIWZ. Zgłoszenie, dotyczące umawiania wizyt Wykonawców musi nastąpić najpóźniej do godziny 13.00 dnia poprzedzającego wizytę. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Uwaga!Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,c) zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) Cena ryczałtowa brutto 60,00
2) Współczynnik korygujący banku, dotyczący oprocentowania środków na rachunku bankowym 20,00
3) Współczynnik korygujący banku, dotyczący oprocentowania środków na rachunku lokat typu Overnight 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.1) W nawiązaniu do art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie:a) stawki podatku od towarów i usług przy czym:- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie wartości umowy, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o kwotę równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto,- jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto;b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowychjeżeli zmiany te lit. a) – d) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;e) obniżenia marży banku.Zamawiający może, nie więcej niż 3 razy w okresie obowiązywania umowy, wnioskować do banku o zmianę marży poprzez jej obniżenie. Bank w okresie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania wniosku, poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o swojej decyzji, dotyczącej obniżenia marży banku lub pozostawienia jej na dotychczasowym poziomie. Decyzja banku w tej kwestii jest ostateczna;f) zmiana przedmiotu umowy bez zmiany umownego wynagrodzenia w przypadku:- pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których Zamawiający będzie zamierzał skorzystać,- zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych,- zmiany liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej.2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) i c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników realizujących umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących umowę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących umowę, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.5) Zmiana postanowień umownych w przypadku wystąpienia działania siły wyższej:a) jeżeli działanie siły wyższej uniemożliwia, utrudnia lub opóźnia wykonywanie przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań określonych w umowie lub ma na nią inny negatywny wpływ, Strona ta winna powiadomić drugą Stronę, przekazując jej pismo informujące o zaistnieniu takiego zdarzenia i jego okolicznościach tak szybko, jak to możliwe po jego zaistnieniu (co do zasady, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że ze względu na zaistnienie siły wyższej, dotrzymanie tego terminu było obiektywnie niemożliwe). W przypadkach, w których dostarczenie zawiadomienia na piśmie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na okoliczności niezależne od Stron, zawiadomienie może zostać dokonane e-mailem, faksem, a w szczególnych przypadkach – również telefonicznie (w tym ostatnim jednak przypadku – powinno być potwierdzone na piśmie tak szybko, jak to będzie obiektywnie możliwe w celu potwierdzenia daty zaistnienia siły wyższej, jej natury oraz skutków). Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane przez zdarzenie, za które nie ponosi odpowiedzialności, będące poza kontrolą Wykonawcy i Podwykonawcy oraz że nie istnieje żaden alternatywny, racjonalny i możliwy do akceptacji sposób realizacji przedmiotu zamówienia;b) Strona, która wystosowała pismo, o którym mowa w lit. a) powyżej, będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiązań wynikających z umowy, dopóki będzie trwać działanie siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej;c) żadne opóźnienie lub brak realizacji przez którąkolwiek ze Stron spowodowane przez działanie siły wyższej nie będzie:- stanowić niewykonania lub naruszenia postanowień umowy lub- stanowić podstaw dla którejkolwiek ze Stron do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie lub o dokonanie dodatkowych płatności z tego powodu;d) jeżeli realizacja umowy stanie się niemożliwa, wstrzymana lub opóźniona nieprzerwanie o okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni lub o łączny okres dłuższy niż sto osiemdziesiąt (180) dni z powodu jednego lub większej liczby zdarzeń stanowiących siłę wyższą w okresie obowiązywania umowy, wówczas Strony podejmą negocjacje w celu uzgodnienia zadowalającego ich wzajemnie rozwiązania, a jeśli takie porozumienie nie zostanie osiągnięte w terminie kolejnych 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji, wówczas każda ze Stron będzie mogła rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.Uwaga! Poniżej definicja siły wyższej:Siła wyższa stanowi zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy, którego nie można uniknąć i przewidzieć pomimo należytej staranności Strony dotkniętej jej działaniem oraz takie zdarzenie, które nie jest bezpośrednim lub pośrednim wynikiem zaniedbania którejkolwiek ze Stron w wypełnianiu jej zobowiązań wynikających z umowy („siła wyższa”). Siła wyższa obejmuje między innymi następujące zdarzenia:a. eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne;b. wojna lub działania wojenne;c. bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaż;d. akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym, regionalnym, z wyłączeniem sporów pracowniczych u Stron.2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, w trybie art. 36b ustawy Pzp.3. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany osoby Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1.4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia od Zamawiającego z tytułu realizacji umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika to z winy umyślnej Zamawiającego.5. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zgody Stron i następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.6. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących umowę wraz z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) lub2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących umowę wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia, odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. d).Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej.7. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona, która otrzymała wniosek przekaże drugiej Stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku, powyższe zapisy stosuje się odpowiednio.8. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.9. W nawiązaniu do art. 144 ust. 2 ustawy Pzp, zmiana umowy dokonana w innych przypadkach, niż określone powyżej jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia części jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1010 z późn. zm.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:- ma charakter techniczny, technologiczny organizacyjny przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,- nie została ujawniona do wiadomości publicznej lub nie jest łatwo dostępna,- podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki w wysokości 1000 zł. Pawłów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania23-02-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki w wysokości 1000 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI