Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Bieszczadzkiemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoUstrzyki Dolne
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-12-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Bieszczadzkiego
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-03
 • Numer ogłoszenia761055-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 761055-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego : Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Bieszczadzkiemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego , krajowy numer identyfikacyjny 37043995300000, ul. Bełska  22 , 38-700  Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 471 25 00, , e-mail przetargi@bieszczadzki.pl, , faks 13 471 10 73.
Adres strony internetowej (URL): www.bieszczadzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.bieszczadzki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.bieszczadzki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22, Sekretariat, pok nr 8, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Bieszczadzkiemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024.
Numer referencyjny: IZP.272.55.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Bieszczadzkiemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024.obejmująca następujące usługi: 1. Prowadzenie rachunków bankowych: 1.1. Otwarcie i likwidacja rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych (w tym funduszy specjalnych i celowych, sum depozytowych), walutowych dla Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi: 1.1.1. Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, 1.1.2. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych1.1.3. Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych 1.1.4. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych 1.1.5. Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z/s w Ustjanowej 1.1.6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych 1.1.7. Dom Pomocy Społecznej w Moczarach 1.1.8. Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych, 1.1.9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych, 1.1.10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych zwanymi dalej Jednostkami. W razie przekształcenia, połączenia lub utworzenia nowych Jednostek będą one obsługiwane przez Wykonawcę na warunkach określonych w SIWZ i ofercie Wykonawcy. Zamawiający oraz Jednostki będą zawierać z Wykonawcą odrębne umowy. 1.2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych złotowych (bieżących, pomocniczych i walutowych z wyłączeniem rachunków, na których przechowywane są sumy depozytowe oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy oraz marży zaoferowanej przez Wykonawcę. Naliczone odsetki podlegają kwartalnej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę, w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego lub gdy Wykonawca udostępni wysokość oprocentowania rachunków na każdym wyciągu bankowym oraz jeśli informacja ta będzie również dostępna w systemie bankowości elektronicznej. 1.2.1. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 1.3. Prowadzenie punktu kasowego.2. Realizowanie bez ograniczeń kwotowych i ilościowych wpłat na rachunki Zamawiającego oraz Jednostek w siedzibie/oddziale/filii Wykonawcy lub innym punkcie wskazanym przez Wykonawcę na terenie Ustrzyk Dolnych bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 3. Realizowanie bez ograniczeń kwotowych i ilościowych wypłat z rachunków Zamawiającego oraz Jednostek w siedzibie/oddziale/filii Wykonawcy lub innym punkcie wskazanym przez Wykonawcę na terenie Ustrzyk Dolnych bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji.3.1. Wykonawca zapewni wypłatę środków, bez wcześniejszego awizowania kwot do 20 tys. zł. 3.2. W przypadku zapotrzebowania, Wykonawca zapewni wypłatę zamówionej kwoty waluty obcej. 4. Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego i Jednostek. 4.1. Dokonywanie przelewów krajowych.4.2. Możliwość usuwania, przeglądania i modyfikacji przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy. 4.3. Uzyskiwanie przez właścicieli rachunków, bez zbędnej zwłoki, wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach. 4.4. Składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków. 4.5. Realizacja wszystkich poleceń przelewów do innych banków we wszystkie dni robocze roku. 4.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu i Jednostkom możliwość automatycznej identyfikacji źródeł wpływów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat. 4.7. Wykonawca będzie realizował przelewy wewnętrzne (w tym samym Banku) i zewnętrzne (na rachunki w innych bankach) w formie elektronicznej zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na rachunku. 4.8. Dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR i innych o podobnym charakterze oraz księgowanie przelewów III-sesji w tym samym dniu. 4.9. Generowanie i przekazywanie wyciągów. 4.9.1. Wyciągi bankowe będą generowane i przekazywane jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu i Jednostkom wyciągi w formie pliku elektronicznego, z danego dnia, najpóźniej w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu operacji. 4.9.2. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. 4.9.3. Przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie. 4.9.4. Wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. 4.9.5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpływu wpłaty kontrahenta na rachunek Zamawiającego i Jednostek oraz potwierdzić tę informację pisemnie w terminie dwóch dni roboczych od złożenia wniosku o tę informację. 4.10. Generowanie i drukowanie potwierdzeń przelewów. 4.11. Dostęp dla Jednostek do własnych rachunków. 4.12. Zapewnienie możliwości całodobowego korzystania z systemu bankowości elektronicznej. 4.13. Autoryzacja transakcji przez osoby uprawnione. 4.14. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego i Jednostek w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i Jednostkami. 4.15. Informowanie niezwłocznie użytkowników o awariach systemu bankowości elektronicznej drogą e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego i Jednostki lub w systemie bankowości elektronicznej. 4.16. Informowanie o przelewach odrzuconych przez Wykonawcę nie później niż do godz. 15:00 dnia roboczego, w którym zaszło zdarzenie. Niepoinformowanie o przelewie odrzuconym skutkować będzie zapłatą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Jednostki kwoty stanowiącej wysokość poniesionych przez Zamawiającego lub Jednostkę dodatkowych kosztów spowodowanych ww. sytuacją. 4.17. Informowanie użytkowników o planowanych aktualizacjach systemu bankowości elektronicznej z wyprzedzeniem minimum dwóch dni roboczych. 4.18. W przypadku braku możliwości np. z przyczyn technicznych dokonania przelewu w systemie bankowości elektronicznej, Wykonawca przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej w cenie przelewów w formie elektronicznej. 5. Wydawanie i obsługa kart płatniczych: 5.1. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni wydanie i obsługę debetowych imiennych kart płatniczych w ilości do 3 sztuk z możliwością ich zwiększenia. 5.2. Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty lub do wysokości ustalonego limitu karty. 5.3. Wykonawca zapewni możliwość przeglądania transakcji dokonywanych za pomocą ww. kart. 5.4. Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów 6. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: 6.1. Możliwość zaciągania przez Zamawiającego w każdym roku budżetowym krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. 6.2. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. 6.3. Kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt będzie oprocentowany według stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w ofercie. Marża jest stała w okresie obowiązywania umowy.6.4. Wykonawca pobiera odsetki z rachunku wskazanego przez Zamawiającego w okresach miesięcznych w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy Wykonawca może pobrać odsetki w następnym dniu roboczym. 6.5. Spłata kredytu nastąpi z każdego wpływu na rachunek bieżący Zamawiającego. 6.6. Kapitał wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy będą pobrane nie później niż 31 grudnia każdego roku budżetowego. Do naliczenia odsetek założono, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. 7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 7.1. Wykonawca będzie kapitalizował kwartalnie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu kwartału lub w dniu zamknięcia rachunku bankowego. 7.2. Wykonawca przyłączy nieodpłatnie system elektronicznej bankowości w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach Jednostek w terminie umożliwiającym jego aktywację najpóźniej od 15.01.2021 r. 7.3. Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie pracowników Zamawiającego i Jednostek w zakresie obsługi systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji. 7.4. Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji, konserwacji i serwisowania systemu elektronicznej bankowości bezpłatnie. 7.5. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji bankowej od przyznanego, lecz niewykorzystanego kredytu. 7.6. Po upływie umownego terminu świadczenia obsługi bankowej Wykonawca zamknie wszystkie rachunki oraz w ciągu 14 dni od zakończenia świadczenia obsługi bankowej bezpłatnie udostępni w formie elektronicznej historię rachunków Zamawiającego oraz Jednostek lub zapewni bezpłatnie dostęp do bankowości elektronicznej celem pobrania (wydrukowania) historii rachunków bankowych Zamawiającego oraz Jednostek. 7.7. Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku) w czasie rzeczywistym bez dodatkowych opłat. 7.8. Wykonawca zapewni „wyzerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego i Jednostek, polegające na przekazaniu w ostatnim dniu roboczym każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek bankowy. 8. Minimalne wymogi bezpieczeństwa systemu bankowości elektronicznej: 8.1. System oparty o zdalny dostęp z poziomu przeglądarek internetowych zainstalowany na serwerze banku (system online, na stacji roboczej użytkownika nie jest instalowane dodatkowe oprogramowanie klienckie). 8.2. Możliwa praca wielu użytkowników z przyznawaniem uprawnień użytkownika na podstawie podanej nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu. 8.3. Umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji - z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) lub autoryzacji z wykorzystaniem jednorazowych kodów SMS z zachowaniem wszelkiej kombinacji podpisów. 8.4. Zapewnienie, że wszelka komunikacja poprzez system bankowości elektronicznej spełnia wysokie wymogi bezpieczeństwa, w tym przewiduje: 1) weryfikację uprawnień użytkownika na poziomie logowania do aplikacji na podstawie nazwy użytkownika i hasła lub certyfikatu; 2) identyfikację połączenia za pomocą np. haseł jednorazowych, sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet, weryfikacja historii połączeń. 8.5. Automatyczna blokada po kilkukrotnych próbach dostępu z błędnie podanym hasłem.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2024
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
31.12.2024

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada prawo wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 133 ust 4 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (w formie oryginału). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
oprocentowanie środków na rachunkach odnoszące się do kryterium Opłacalności ekonomicznej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy - Chłopice
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania14-06-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki 12000 zł na 48 miesięcy bez sprawdzania baz. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI