Naprawa tomografu komputerowego Somatom Definition AS marki Siemens

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Naprawa tomografu komputerowego Somatom Definition AS marki Siemens
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPłock
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-09-23
 • ZamawiającyWOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-16
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352037
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naprawa tomografu komputerowego Somatom Definition AS marki Siemens

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Medyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 3646323

1.5.8.) Numer faksu: +48 24 3646310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wszplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wszplock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa tomografu komputerowego Somatom Definition AS marki Siemens

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3e167b9-3599-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352037

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00327335/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Naprawa tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS marki Siemens

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
W postępowaniu wskazane dokumenty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ zawartymi w dziale XXIII. Informacje związane z RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.2910.8.(32/ZP/22).2022.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 659084,49 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa tomografu komputerowego Somatom Definition AS marki Siemens

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kolejności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Określenie warunku:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów/w ;

Określenie warunku:
Wykonawca musi posiadać licencję uprawniającą do korzystania z programów komputerowych serwisowych, niezbędną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2021 poz.1062 ze zm.) do wykonania czynności serwisowych w tomografie komputerowym Somatom Definition AS marki Siemens, będącym w posiadaniu Zamawiającego.


2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Określenie warunku:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 700 000,00 zł


2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Określenie warunku:

Warunek nr 1
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca składający ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum 2 usługi polegające na wykonaniu napraw tomografów komputerowych o wartości minimum: 300 000,00 zł brutto każda usługa.
W przypadku usług określonych w innych walutach do przeliczenia wartości będzie się przyjmowało kurs NBP z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji, a jeśli w tym dniu nie ogłasza się kursu NBP to z dnia kolejnego, w którym dokonuje się ogłoszenia kursu.

Warunek nr 2
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, w postaci minimum 1 osoby posiadającej:
- min. 5 letnie doświadczenie w naprawie tomografów,
- ukończone szkolenie specjalistyczne dotyczące naprawy tomografów typu Somatom Definition AS marki Siemens przeprowadzone przez producenta, autoryzowanego przez producenta przedstawiciela lub dystrybutora tych tomografów lub przez autoryzowany przez ww. podmioty ośrodek szkoleniowy

3. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymagane w SWZ w systemie „spełnia/nie spełnia”.

4. Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu w sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia ich spełniania polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, musi wykazać, że udostępnione zasoby pozwalają mu na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5. Sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
a) Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym musi spełniać każdy wykonawca składający ofertę wspólną.
b) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) W przypadku, o którym mowa w lit. b i c, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
e) Warunek, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2.3 i 2.4. będzie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie spełni warunek lub wszyscy wykonawcy łącznie wykażą spełnianie warunków

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
a) informacja z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
b) informacja z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1) wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową składa dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) dokument potwierdzający, że wykonawca posiada licencję uprawniającą do korzystania z programów komputerowych serwisowych, niezbędną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2021 poz.1062 ze zm.) do wykonania czynności serwisowych w tomografie komputerowym Somatom Definition AS marki Siemens, będącym w posiadaniu Zamawiającego

3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 700 000,00 zł.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, który w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

4) wykaz usług (spełniających warunek udziału w postępowaniu opisany w dziale V pkt. 2 ppkt 2.4 warunek nr 1 SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okres za który wykazane są usługi liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy usług w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
(przykładowy wzór – załącznik nr 6 do SWZ).

5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potw. warunku z działu V pkt. 2 ppkt 2.4 warunek nr 2 SWZ (wg zał. nr 7 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

4. Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania i które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

4.1. oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SWZ– oświadczenie wykonawcy dot. spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów wymaganych – forma złożenia zgodnie z działem XVI pkt 3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

E. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne).

1. wymagane w załączeniu do oferty

1.1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów

1.1.1. oświadczenie wskazane w dziale X lit. A pkt. 2 i lit. B SWZ (ośw. na podst. art. 125 ust. 1 uPzp) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w dziale X lit. B pkt. 1 lit. b SWZ
1.1.2. oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami działu V pkt 5 lit. d SWZ


1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,

2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w dziale X lit. C pkt 1 SWZ (pkt 5.7 ogłoszenia) odpowiednio, w zakresie, w którym określony wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2.2. dokumenty w zakresie wymaganym od wykonawcy, wymienione w dziale X lit. C pkt. 2 (pkt 5.6 ogłoszenia)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okolicznościach, o których mowa w art. 95 i 438 ustawy Pzp
NAJNOWSZE ZLECENIE
Wzmocnienie/poprawa sygnału pilota - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania06-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Czy można wzmocnić, poprawić, sygnał z pilota do dekodera tv - firma Wawtel, świadcząca usługę internetu światłowodowego i tv cyfrowej z internetu. Moim zdaniem , pilot i dekoder są marnej, chińskiej jakości, pilot z odległości 4m reaguje praktycznie kiedy chce. Proszę o pomoc.