Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-06-23
 • ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-15
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00211319
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387817787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f9f32b4-ebd1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019933/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zck-krakow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zck-krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal; Adres skrzynki: ePUAP:zckskrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi@zck-krakow.pl; Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych określona została w punkcie 23 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P–11/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja systemu CCTV z wykorzystaniem istniejącej instalacji wraz z dostawą kamer oraz systemu VMS na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
3.2.1. Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SWZ),
3.2.2. Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50343000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo

50331000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienie zostanie udzielone, gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. w szczególności w zakresie dostawy sprzętu / urządzeń / infrastruktury monitoringu lub montaż / wymiana sprzętu / urządzeń / infrastruktury monitoringu.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
15.1.1. cena – 60%
15.1.2. wydłużenie okresu gwarancji – 30%
15.1.3. czas naprawy – 10%
Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym ww. kryteriów, spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas naprawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
5.4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
5.4.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 90 000,00 zł.
5.5. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie jakości, dotyczące:
5.5.1. Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
5.5.1.1. co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu, w terenie otwartym (parking, park, itp.) lub w budynku, urządzeń wykorzystywanych przez system CCTV, o wartość nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto.
5.5.2. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. Wykonawca powinien dysponować:
5.5.2.1. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do obsługi systemu zarządzania Video Management System / Video Management Software, potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta lub dystrybutora tegoż systemu,
5.5.2.2. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje do obsługi urządzeń Closed Circuit Tele Vision (CCTV),
5.5.2.3. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia energetyczne grupy I w zakresie dozoru urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV.
Poszczególne wymagania przedstawione w pkt 5.5.2. SWZ, może spełniać jedna osoba. Zamawiający nie wymaga w tym zakresie odrębnych osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
7.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie wymagał dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. 5.4. SWZ.
7.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podmiot Trzeci warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
7.2.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej usług określonych w pkt. 5.5.1. SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie usługi obejmują szerszy zakres, niż wymagany w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.5.1. SWZ, w w/w wykazie należy jednoznacznie określić zakres wykazywanych w nim usług.
7.2.2.2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzianych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga uwzględnienia w niniejszym wykazie co najmniej osób określonych w pkt. 5.5.2. SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
6.1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu (zgodnie
z załącznikiem nr 2a do SWZ),
6.1.2. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa pkt 5.4. i 5.5. SWZ, oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ).
6.2. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
6.3. Pełnomocnictwo/a do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako uprawniona do Jego reprezentacji we właściwy rejestrze.
6.7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 118 ust. 4 ustawy.
6.8. Wykonawca, w przypadkach polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym stanowi pkt 6.1. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik 2c i 2d do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.4. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy:
6.4.1. są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy,
6.4.2. są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają, każdy z osobna, oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. SWZ wraz z informacjami o których stanowi pkt. 6.4. SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.6. Dodatkowo do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załączniki nr 2e do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1. Projektowane dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
21.2. Projektowane zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap (https://epuap.gov.pl/wps/portal); Adres skrzynki: ePUAP: zckskrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę agregatu prądotwórczego kipor 3000 Thc - Świątniki Górne
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę agregatu prądotwórczego kipor 3000 Thc.