Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-02-02
 • ZamawiającyUNIWERSYTET ŁÓDZKI
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-25
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00067374
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 68

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-136

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: +48 426355080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uni.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c07dc58-bb59-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00067374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047173/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa sprzętu RTV i AGD, foto, projekcyjny i kopiujący

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym ma Wykonawcą, w tym składanie ofert, odbywa
się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą) dostępnej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji, odbywać się będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę
przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą ul. Narutowicza 68; 90-136 Łódź.
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@uni.lodz.pl.
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
2023r., poz. 1605z późn. zm.) pod nazwą Dostawa sprzętu RTV i AGD dla
Uniwersytetu Łódzkiego, nr
sprawy 4/ZP/2024.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
zwanej dalej ustawą Pzp).
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
e. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit d) w zw. z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
f. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. g. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w
oparciu o art. 75 ustawy Pzp (zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych prawo to może zostać ograniczone w oparciu o
art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3
ustawy Pzp; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3) Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/ZP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa radioodtwarzaczy CD - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach, w tym w szczególności opis wartości minimalnych wymaganych parametrów, zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 32344280-2 - Radia przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria dla każdej części osobno.
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Termin płatności faktury (F) 40 %
Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ
Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium,
zgodnie z modułem proporcjonalności:
CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)
----------------------------------------------------- x 100 x 60%
Ci (tj. cena ofert badanej)
WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE
60,00 pkt

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po
wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania
oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na
podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:
Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia
według następującego wzoru:
Fof - Fmin
F = ____________________________ x 100 x 40%
Fmax - Fmin
Gdzie:
F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej
Fof – wartość parametru oferty ocenianej
Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20
Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30
Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku
Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin
płatności nie będzie dodatkowo punktowany), który będzie obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt
W każdej z części, za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa automatycznego ekspresu do kawy oraz indukcyjnego spieniacza do mleka - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach, w tym w szczególności opis wartości minimalnych wymaganych parametrów, zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji – zamówienie w ramach opcji obejmuje dostawę asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ), tożsamego z zaoferowanym przez Wykonawcę sprzętem, w ilości zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, w części nr 2 maksymalnie do 100% wartości zamówienia podstawowego. Warunki realizacji zamówienia, w tym warunki dostawy, gwarancji, płatności dla zamówień w ramach opcji są takie same jak dla zamówienia podstawowego zgodnie z treścią dokumentacji postępowania oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty,
b) okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w przypadku potrzeby wyposażenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego w sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia niniejszego postępowania.
Realizacja opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria dla każdej części osobno.
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Termin płatności faktury (F) 40 %
Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ
Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium,
zgodnie z modułem proporcjonalności:
CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)
----------------------------------------------------- x 100 x 60%
Ci (tj. cena ofert badanej)
WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE
60,00 pkt

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po
wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania
oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na
podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:
Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia
według następującego wzoru:
Fof - Fmin
F = ____________________________ x 100 x 40%
Fmax - Fmin
Gdzie:
F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej
Fof – wartość parametru oferty ocenianej
Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20
Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30
Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku
Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin
płatności nie będzie dodatkowo punktowany), który będzie obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt
W każdej z części, za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa chłodziarko-zamrażarki - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach, w tym w szczególności opis wartości minimalnych wymaganych parametrów, zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji – zamówienie w ramach opcji obejmuje dostawę asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ), tożsamego z zaoferowanym przez Wykonawcę sprzętem, w ilości zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, w części nr 3 maksymalnie do 100% wartości zamówienia podstawowego. Warunki realizacji zamówienia, w tym warunki dostawy, gwarancji, płatności dla zamówień w ramach opcji są takie same jak dla zamówienia podstawowego zgodnie z treścią dokumentacji postępowania oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty,
b) okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w przypadku potrzeby wyposażenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego w sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia niniejszego postępowania.
Realizacja opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria dla każdej części osobno.
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Termin płatności faktury (F) 40 %
Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ
Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium,
zgodnie z modułem proporcjonalności:
CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)
----------------------------------------------------- x 100 x 60%
Ci (tj. cena ofert badanej)
WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE
60,00 pkt

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po
wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania
oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na
podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:
Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia
według następującego wzoru:
Fof - Fmin
F = ____________________________ x 100 x 40%
Fmax - Fmin
Gdzie:
F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej
Fof – wartość parametru oferty ocenianej
Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20
Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30
Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku
Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin
płatności nie będzie dodatkowo punktowany), który będzie obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt
W każdej z części, za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kuchenek mikrofalowych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach, w tym w szczególności opis wartości minimalnych wymaganych parametrów, zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji – zamówienie w ramach opcji obejmuje dostawę asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ), tożsamego z zaoferowanym przez Wykonawcę sprzętem, w ilości zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, w części nr 4 – do wartości 1 sztuki zamówienia podstawowego . Warunki realizacji zamówienia, w tym warunki dostawy, gwarancji, płatności dla zamówień w ramach opcji są takie same jak dla zamówienia podstawowego zgodnie z treścią dokumentacji postępowania oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty,
b) okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w przypadku potrzeby wyposażenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego w sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia niniejszego postępowania.
Realizacja opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria dla każdej części osobno.
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Termin płatności faktury (F) 40 %
Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ
Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium,
zgodnie z modułem proporcjonalności:
CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)
----------------------------------------------------- x 100 x 60%
Ci (tj. cena ofert badanej)
WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE
60,00 pkt

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po
wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania
oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na
podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:
Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia
według następującego wzoru:
Fof - Fmin
F = ____________________________ x 100 x 40%
Fmax - Fmin
Gdzie:
F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej
Fof – wartość parametru oferty ocenianej
Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20
Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30
Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku
Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin
płatności nie będzie dodatkowo punktowany), który będzie obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt
W każdej z części, za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa warników - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach, w tym w szczególności opis wartości minimalnych wymaganych parametrów, zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711300-2 - Urządzenia elektrotermiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji:
a) rodzaj i maksymalna wartość opcji – zamówienie w ramach opcji obejmuje dostawę asortymentu określonego w opisie przedmiotu zamówienia (Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ), tożsamego z zaoferowanym przez Wykonawcę sprzętem, w ilości zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, w części nr 5 – do wartości 1 sztuki zamówienia podstawowego . Warunki realizacji zamówienia, w tym warunki dostawy, gwarancji, płatności dla zamówień w ramach opcji są takie same jak dla zamówienia podstawowego zgodnie z treścią dokumentacji postępowania oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty,
b) okoliczności skorzystania z opcji – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w przypadku potrzeby wyposażenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego w sprzęty stanowiące przedmiot zamówienia niniejszego postępowania.
Realizacja opcji nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o nw. kryteria dla każdej części osobno.
I. Cena oferty brutto (C) 60 %
II. Termin płatności faktury (F) 40 %
Do oceny ofert w kryterium „Cena oferty brutto” przyjęte zostaną wartości brutto zapisane w Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SWZ
Ocena punktowa zostanie wyliczona według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium,
zgodnie z modułem proporcjonalności:
CMINIMUM (tj. cena oferty z najniższą ceną)
----------------------------------------------------- x 100 x 60%
Ci (tj. cena ofert badanej)
WYKONAWCA W KRYTERIUM – Cena oferty brutto - MOŻE OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE
60,00 pkt

Zamawiający określa minimalny termin płatności wynoszący 20 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po
wykonaniu w całości zamówienia zgodnie z umową. Złożenie oferty z terminem płatności krótszym niż 20 dni lub brak podania
oferowanego terminu płatności spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin płatności faktury” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na
podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), w następujący sposób:
Oferta z terminem płatności 30 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt
Oferta z minimalnym możliwym do zaoferowania terminem 20 dni – otrzyma 0,00
W przypadku zaoferowania innej niż powyżej wskazane długości terminu dostawy urządzeń – Zamawiający dokona przeliczenia
według następującego wzoru:
Fof - Fmin
F = ____________________________ x 100 x 40%
Fmax - Fmin
Gdzie:
F – liczba punktów w kryterium oferty ocenianej
Fof – wartość parametru oferty ocenianej
Fmin = stała minimalna wartość parametru, tj. 20
Fmax = stała maksymalna wartość parametru, tj. 30
Zaoferowanie terminu płatności faktury dłuższego niż 30 dni nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty jednak w takim przypadku
Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium „termin płatności faktury” przyjmie termin wynoszący 30 dni (dłuższy termin
płatności nie będzie dodatkowo punktowany), który będzie obowiązywał strony umowy w przypadku wyboru oferty.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin płatności faktury” wynosi 40,00 pkt
W każdej z części, za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w łącznej punktacji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty wykonawca
dołącza:
a. oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w tym brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust.
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe,
w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załącznik nr 3a i 3b do SWZ;
b. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1)a. SWZ składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
c. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniami, o których mowa w pkt 9. 1) a. SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3c do SWZ.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a. oświadczenia wykonawcy, w zakresie informacji z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689,
1705 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
b. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt
9.1)a SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu składa Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) w przypadku wycofania lub niedostępności w sieci dystrybucji zaoferowanego przez Wykonawcę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić produkt równoważny lub model będący jego technologicznym następcą, pod warunkiem, że posiada on właściwości/spełnia parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne wyszczególnione w formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do umowy) kolumna nr 1. W sytuacji, gdy asortyment równoważny/model będący następcą ma gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech użytkowych wymienionych w formularzu cenowym - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inny asortyment spełniający ww. wymagania. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia zaoferowanego asortymentu wskazując produkt proponowany wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymaganych minimalnych parametrów. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych wyrazi pisemną zgodę lub sprzeciw na zaproponowaną zmianę.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy,
3) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
4) zmiany adresu siedziby firmy, adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy,
5) zmiany dotychczasowego wykonawcy w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
6) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
7) których łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Ewentualne zmiany umowy inne niż określone w ust. 1 pkt 1), pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić naPlatformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, działając na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z
postępowania:
a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE)
nr 269/2014 z dnia 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność
terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zm.) zwanego
dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm. ), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przewóz paczki - Międzyrzecz - Haga
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę przewóz paczki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI