Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstrów Mazowiecka
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2021-12-06
 • ZamawiającyMuzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00286837
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365451850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 4

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumpileckich.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeumpileckich.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5d82e05-4ec3-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00286837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00122836/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.muzeum.ostrowmaz.pl/index.php?id=107&zoom=137

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, Formularza do komunikacji, Listy wszystkich postępowań.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP):
https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje Szczegółowe informacje
przedstawione są w § 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), ul. Warszawska 4, 07-300 w Ostrów Mazowiecka.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) pod adresem: ul. Warszawska 4, 00-300 Ostrów Mazowiecka lub poprzez e-mail: iod@muzeumpileckich.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust.1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.4.2021.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do wystawy stałej w
Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji). Przedmiot
zamówienia obejmuje: dostarczenie urządzeń multimedialnych, montaż urządzeń, uruchomienie
systemu oraz przeszkolenie pracowników. Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest na
2 etapy:
1) Etap I Dostawa sprzętu multimedialnego,
2) Etap II Montaż, podłączenie, uruchomienie i konfiguracja Sprzętu multimedialnego oraz
przeprowadzenie szkolenia z jego obsługi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki wykonania zamówienia oraz zasady
współpracy przedstawione są odpowiednio w Załączniku nr 2 do SWZ, Załącznik nr 2a do SWZ,
Załącznik nr 2b do SWZ oraz Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32342412-3 - Głośniki

32417000-9 - Sieci multimedialne

39133000-3 - Zestawy wystawowe

51310000-8 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu przedmiotowego środka dowodowego w postaci uzupełnionego Formularza cenowego w kolumnie 6 i 7 stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ.
Informacje zawarte w ww. kolumnach będą służyć potwierdzeniu zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2a oraz 2b do SWZ. Wypełniony Formularz cenowy w kolumnie 6 i 7 stanowi przedmiotowy środek dowodowy w postępowaniu i na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlega uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady zostały określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian
postanowień Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy, a wynikających z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie Umowy,
2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie
przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
6) niewykonania części prac przez Wykonawcę;
7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;
8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania usług, które nie wynika z okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy;
9) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku gdy Zamawiający nie
mógł takiej sytuacji przewidzieć lub ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części usług,
jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy o następującym zakresie i
charakterze:
1) wydłużenie terminów wykonania Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6-
7;
2) wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
(zmiana polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych), pkt 2 (zmiana
polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych z uwagi na działanie
osób trzecich lub podwyższeniu wynagrodzenia o wartość prac niezbędnych dla wykonania
przedmiotu Umowy a związanych z działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zależna od zmiany
kosztów związanych ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy, pkt 5 (zmiana
ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku; cena
netto pozostanie bez zmian, zwiększona zostanie cena brutto Umowy), pkt 7 - 9 (zmiana
polegająca na obniżeniu wynagrodzenia o wartość prac niewykonanych).
3) zakresu prac w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (zmniejszenie zakresu prac w
zakresie niewykonanym), pkt 2 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub
zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a związany z
działaniami osób trzecich), pkt 3 (zmiana zakresu prac uzależniona od nowego sposobu
wykonania przedmiotu Umowy), pkt 4 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub
zwiększenie zakresu prac o zakres niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy a wynikający z
zasad wiedzy technicznej), pkt 5 (zmiana zakresu prac związana z wprowadzeniem odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych bądź zmiany stanu prawnego), pkt 6 - 9
(zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), pkt 7 (zmniejszenie zakresu zamówienia o
prace niewykonane lub zwiększenie zakresu zamówienia o zakres niezbędny dla wykonania
przedmiotu Umowy a wynikający z wystąpienia Siły wyższej),
4) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4
niniejszego paragrafu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 17:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04

NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa autoklawa - Marki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Autoklaw sun 8 sygnalizuje że nie ma wody...jak się naleje aż zgaśnie lampka to podczas pracy wyrzuca wodę bokami i przed drzwi Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI