Dostawa i montaż projektorów na sale wykładowe do Wydziału Inzynierii Środowiska

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa i montaż projektorów na sale wykładowe do Wydziału Inzynierii Środowiska i Energetyki
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-06-10
 • ZamawiającyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-03
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00193676
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż projektorów na sale wykładowe do Wydziału Inzynierii Środowiska i Energetyki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 628 26 47

1.5.8.) Numer faksu: 628 20 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż projektorów na sale wykładowe do Wydziału Inzynierii Środowiska i Energetyki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad7d06c0-e300-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00193676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pk.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/065/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 20000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia:
System projekcyjny do sal wykładowych - 4 sztuki
- projektor 1920x1080 o laserowym źródle światła, jasności 4000 AL,
- ekran sterowany elektrycznie o podstawie 260 cm sterowany z klawiatury sterującej całym systemem AV, funkcjonalność taka sama jak w salach w budynku W2.
- zestaw transmisji HDMI, VGA z funkcją sterowania w zakresie: załączanie/wyłączanie projektora, ekranu projekcyjnego (automatyczne rozwinięcie ekranu przy uruchomieniu projektora), przełączanie automatyczne lub manualne sygnału źródłowego HDMI, VGA, zmiana natężenia dźwięku Volume +/-, zestaw głośników aktywnych, na ścianę, kompatybilne z systemem sterowania
Specyfikacja:
Technologia wyświetlania DLPTM
Źródło światła laser
Żywotność lasera 30 000 godzin
Złącza wejścia/wyjścia - porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm
- porty wyjścia 1 x Audio 3.5 mm
- kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
Jasność 4 500 lumenów
Kontrast 300 000:1
Natywne proporcje ekranu 16:9
Korekcja trapezowa - pozioma +/-30°
- pionowa +/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową TAK
Współczynnik projekcji 1.4:1 ~ 2.24:1
Zoom 1.6
Rodzaj powiększenia Manualne
Przesuw obiektywu pionowo: +/-16%
Poziom hałasu (maksymalny) 32dB
Zużycie energii (maksymalne) 269W
Wymiary (szer. x gł. x wys.) (mm) 337x265x122.5

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe:
a) Opis techniczny zaoferowanego sprzętu (specyfikacje, foldery techniczne, katalogi lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Wskazane dokumenty muszą zawierać między innymi określenie producenta i modelu lub numeru katalogowego zaoferowanego produktu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis techniczny zaoferowanego sprzętu (specyfikacje, foldery techniczne, katalogi lub inne równoważne dokumenty, które umożliwią porównanie zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ. Wskazane dokumenty muszą zawierać między innymi określenie producenta i modelu lub numeru katalogowego zaoferowanego produktu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ.
2. Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zm. term. , o kt. mowa w umowie - gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe ich zachowanie
2) zmiany terminów - w tym terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – w przypadku, gdy w trakcie realizacji
niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej 10 pracowników Wykonawcy stwierdzono zakażenie COVID – 19,
3) zmiany terminów, o których mowa w umowie, w tym terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – w
przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej 10 pracowników Wykonawcy nałożono obowiązek
kwarantanny związanej z COVID – 19, co uniemożliwiło Wykonawcy zrealizowanie terminów pierwotnie w niej
zastrzeżonych, o okres trwania kwarantanny tych pracowników, z zastrzeżeniem, iż do okresu o jaki nastąpi przesunięcie
terminów na które powyższe okoliczności miały wpływ, nie wylicza się pokrywających się okresów kwarantanny
poszczególnych pracowników.
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu byłoby niemożliwe z winy
Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej
wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał
maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub o okres
działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
5) zmiany wyrobu (asortymentu) na wyrób (asortyment) spełniający wszystkie wymogi określone w dokumentach
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, przy zachowaniu identycznych warunków gwarancji oraz rękojmi jak
dla wyrobu pierwotnego oraz z zachowaniem cen określonych w ofercie, w następujących sytuacjach:
a) w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
b) w celu poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii
na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa,
c) w celu aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
d) gdy z powodu siły wyższej nie ma możliwości dostarczenia zaoferowanych wyrobów w terminie ustalonym w umowie a
Zamawiający nie wyraził zgody na jego przedłużenie;
e) gdy doszło do zamknięcia wstrzymania bądź uszkodzenia (w tym także czasowego) linii produkcyjnej wyrobu bądź jego
części,
f) gdy po złożeniu oferty przez Wykonawcę, wyrób, który zaoferował bądź jego element został objęty ochroną patentową
przez inny podmiot,
6) innych postanowień umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa, które
uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych. W takim wypadku
strony mogą zmienić takie elementy i postanowienia umowy, na które wystąpienie przedmiotowych okoliczności miało
wpływ w takim zakresie i w taki sposób, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do
zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym będą
miały wpływ na okres obowiązywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogą
przesunąć termin (okres) wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutków wystąpienia przedmiotowych okoliczności, tak aby możliwa była realizacja niniejszej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 455 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zasadach w tym przepisie
przewidzianych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę agregatu prądotwórczego kipor 3000 Thc - Świątniki Górne
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę agregatu prądotwórczego kipor 3000 Thc.