ZP/45/22 Zakup mikroskopu optycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ZP/45/22 Zakup mikroskopu optycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-09-14
 • ZamawiającyGórnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00332549
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP/45/22 Zakup mikroskopu optycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001415000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Medyków 16

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-752

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gczd.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gczd.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/45/22 Zakup mikroskopu optycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11c1947c-2a76-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00332549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Środki komunikacji elektronicznej przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami zgodnie z SWZ rodz. II częścią 10
2. Wymagania techniczne i organizacyjne:
1) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia w następujących formatach przesyłanych danych: pdf, .doc, .docx, .rtf.
Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać, przedłożone oświadczenie korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2247).
3) Wykonawca wypełnia Oświadczenie tworząc dokument elektroniczny.
4) Po sporządzeniu Oświadczenia w postaci elektronicznej, Wykonawca opatruje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.), lub podpisem osobistym o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
5) Wykonawca składa Zamawiającemu Oświadczenie wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem
https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce „Korespondencja” lub poczty elektronicznej zp@gczd.katowice.pl
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres email Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
− administratorem danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, 40-752 Katowice (Szpital);
− dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Szpitala: iodo@gczd.katowice.pl lub adres siedziby Szpitala;
− dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
− odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Szpitala, świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, operatorzy pocztowi i kurierzy oraz podmioty w zakresie sprawowanej kontroli lub nadzoru nad Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; dane osobowe nie będą
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
− dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że przepisy nakładają obowiązek dłuższej archiwizacji dokumentacji na beneficjentów dotacji unijnych;
− obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
− w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/45/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup mikroskopu optycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku, tj. w parametrach technicznych (załącznik do SWZ).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować przedmiot zamówienia, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, wolny od wad prawnych, materialnych
i konstrukcyjnych oraz fizycznych zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno ‐ eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub „równoważnymi” oraz parametrami technicznymi określonymi w specyfikacji technicznej bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj.: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, do pomieszczeń wskazanych przez Kierownika Działu Infrastruktury lub osobę przez niego upoważnioną.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych: „Obowiązkowe bezpłatne przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji). Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane do wymiany przez producenta w czasie przeglądu. W czasie gwarancji wszelkie aktualizacje oprogramowania w cenie oferty.
Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania urządzenia oraz przeprowadzenia szkoleń dla personelu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przy dostawie Deklaracji zgodności CE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38510000-3 - Mikroskopy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” (C)
Kryterium cena będzie liczona w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów za to kryterium
(60 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najniższa zaoferowana cena
C = .......................................................... x 60 pkt.
cena oferty badanej
C – ilość punktów za kryterium „cena”

Kryterium „Okres gwarancji” (OG)
Kryterium „okres gwarancji” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) za to kryterium otrzyma oferta o najdłuższym okresie gwarancji, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
okres gwarancji w ofercie badanej (w miesiącach)
OG = ----------------------------------------------------------- x 20 pkt
najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach)
OG - ilość punktów za kryterium “ okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji (OG): min. 24 miesiące.
Uwaga:
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmuje
24 miesięczny okres gwarancji.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższej niż 60 m-cy, dla potrzeb porównania i oceny ofert, zostanie przyjęty termin 60 m-cy, natomiast zadeklarowany okres gwarancji zostanie wpisany do umowy.

Kryterium „Termin dostawy” (T)
Kryterium „termin dostawy” będzie liczone w następujący sposób: najwyższą liczbę punktów (20 pkt.) za to kryterium otrzyma oferta o najkrótszym terminie dostawy, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:
najkrótszy termin dostawy (w dniach kalendarzowych)
T = -------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
termin dostawy w ofercie badanej (w dniach kalendarzowych)
T - ilość punktów za kryterium “ termin dostawy”
Maksymalny termin realizacji: 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Uwaga: Zaoferowanie terminu realizacji dłuższego niż podany powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu realizacji, Zamawiający przyjmuje podany okres maksymalny.
Ocenę końcową oferty (Ok) stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona wg następującego wzoru: Ok = C + OG +T
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ustawy Pzp:
1.2 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, tj. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia składanym na wezwanie zamawiającego.
1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zgodnie z załączonym do SWZ wzorem oświadczenia składanym do oferty.
1.3 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 2

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a. Formularz parametrów wymaganych/parametrów technicznych sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.
b. materiały informacyjne producenta zawierające opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
Uwaga: Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
Wykonawca na wezwanie przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą).
W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr.
W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
c. oświadczenie o gwarancji (załącznik do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe wskazane powyżej, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Jeżeli wykonawca nie złoży w/w przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale II
podrozdziale 8 ust. 1 pkt. a) SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień publicznych, gdzie dopuszcza się zmianę zawartej umowy
w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,
b) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez Producenta lub Wykonawcę,
c) podwyższenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena netto, a cena brutto pozostanie niezmieniona,
d) zmniejszenia urzędowej stawki podatku VAT, przy czym wówczas zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie niezmieniona,
e) przedłużenia terminu płatności,
f) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres osoby upoważnionej do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania stron oraz zmiany danych personelu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gczd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServle

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Źródło finansowania:
Zakup finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”– dla podmiotów udzielających świadczeń dzieciom.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie naprawa lodówki - Żarki
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie naprawa lodówki. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.