Wykonanie usługi badawczej pt. Wykorzystanie wybranych elastycznych form zatrudnienia...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi badawczej pt. Wykorzystanie wybranych elastycznych form zatrudnienia przez opolskich pracodawców
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2023-09-26
 • ZamawiającyWOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
 • Data publikacji ogłoszenia2023-09-15
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00399103
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi badawczej pt. Wykorzystanie wybranych elastycznych form zatrudnienia przez opolskich pracodawców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531655508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 25C

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774416701

1.5.8.) Numer faksu: 774416702

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupopole.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi badawczej pt. Wykorzystanie wybranych elastycznych form zatrudnienia przez opolskich pracodawców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b816072c-53a3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041273/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Badania społeczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b816072c-53a3-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@wup.opole.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne oraz instrukcja wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych dostępna jest bezpośrednio na Platformie, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem"
6. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, tel. 77 44 16 701;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wup.opole.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NO.3317.15.2023.PW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej pt. Wykorzystanie wybranych elastycznych form zatrudnienia przez opolskich pracodawców.
2. Minimalny dobór próby badawczej:
Klasa wielkości zatrudnienia podmiotu Wielkość próby
1-9 pracowników 375
10-49 pracowników 347
50 i więcej pracowników 200
Razem 922

W przypadku deklaracji Wykonawcy złożonej w ofercie, próba badawcza może być zwiększona do poziomu:
Klasa wielkości zatrudnienia podmiotu Wielkość próby
1-9 pracowników minimum 394
10-49 pracowników minimum 367
50 i więcej pracowników minimum 239
Razem minimum 1000


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja badania pt. Wykorzystanie wybranych elastycznych forma zatrudnienia przez opolskich pracodawców) znajduje się w załączniku nr 1 do Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

l.p. Kryterium Waga Liczba punktów
a) Cena brutto (C) 60% 60
b) Skierowanie do opracowania raportu z badań autorów z tytułem naukowym (T) 20% 20
c) Liczebność próby (L) 20% 20

2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) zasady przyznawania punktów w kryterium „cena brutto” (C):
- W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.
­ Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena brutto” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

cena najniższa brutto*
C = ---------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 60 pkt.

b) zasady przyznawania punktów w kryterium „skierowanie do opracowania raportu z badań autorów z tytułem naukowym” (T) będzie oceniane w następujący sposób:
­- Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert, jeżeli do składu zespołu autorów raportu końcowego odpowiedzialnych za opracowanie raportu z badań skieruje co najmniej dwie osoby z tytułem naukowym doktora w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych.
­- Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), deklaracji skierowania do opracowania raportu z badań ww. osób;
- punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
o 0 pkt – skierowanie do składu zespołu autorów raportu końcowego odpowiedzialnych za opracowanie raportu z badań jednej osoby z tytułem doktora w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych;
o 20 pkt – skierowanie do składu zespołu autorów raportu końcowego odpowiedzialnych za opracowanie raportu z badań co najmniej dwóch osób z tytułem doktora w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych.

- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna 0 lub 20 pkt.

c) zasady przyznawania punktów w kryterium „Liczebność próby” (L) będzie oceniane w następujący sposób:
­- Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert, jeśli zwiększy liczebność próby do poziomu 1000 podmiotów;
­- Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), deklaracji zwiększenia liczebności próby;
­- W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczebności próby, Zamawiający przyjmie wariant obejmujący przeprowadzenie badania na podstawie 922 podmiotów;
- punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
o 0 pkt – przeprowadzenie badania na podstawie liczebności próby = 922 podmiotów wg schematu:
Klasa wielkości zatrudnienia podmiotu Wielkość próby
1-9 pracowników 375
10-49 pracowników 347
50 i więcej pracowników 200
Razem 922

o 20 pkt – przeprowadzenie badania na zwiększonej liczebności próby do poziomu minimum 1000 podmiotów wg schematu:
Klasa wielkości zatrudnienia podmiotu Wielkość próby
1-9 pracowników minimum 394
10-49 pracowników minimum 367
50 i więcej pracowników minimum 239
Razem minimum 1000

- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna 0 lub 20 pkt.

3) Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę kryterium: cena brutto + skierowanie do opracowania raportu z badań autorów z tytułem naukowym + liczebność próby.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarte są w XVI rozdziale SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skierowanie do opracowania raportu z badań autorów z tytułem naukowym (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczebność próby (L)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, właściwie wykonał co najmniej 2 usługi badawcze, w których respondentami byli przedstawiciele pracodawców, zrealizowane na próbie badawczej minimum 500 respondentów o wartości przynajmniej 40 000,00 zł brutto każda.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełnią go co najmniej łącznie.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku.

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować zasobami kadrowymi, które zostaną skierowane do składu zespołu autorów raportu końcowego. Co najmniej jeden z członków ww. zespołu musi posiadać tytuł naukowy doktora w zakresie nauk społecznych lub ekonomicznych.

Wykonawca musi spełnić oba powyższe warunki łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
2) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych.
3) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych środków dowodowych;
4) w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, liczby respondentów, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Deklaracja w formularzu ofertowym, o której mowa w rozdziale XVI ust.1 pkt 2 lit. b potwierdzająca „Skierowanie do realizacji zamówienia autorów z tytułem naukowym” oraz „Liczebność próby”, które stanowią kryterium oceny ofert i oceniane jest na podstawie informacji o wykształceniu oraz przeprowadzeniu badania na określonej liczebności próby wskazanych w ust. 3 pkt 2 i 3 formularza oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ,
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
UWAGA! Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w złożonej ofercie,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3) (jeżeli dotyczy),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania– załącznik nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
8) oświadczenie wykonawców występujących wspólnie wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (współpartnerzy) – załącznik nr 6 do SWZ, (jeżeli dotyczy),
9) wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia – jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum).
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu. Podmioty (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 6 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy.
3. Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
4. W przypadku wniesienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wadium i/lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy) w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia kopii zawartej umowy regulującej współpracę.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w załączniku nr 9 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania na platformie e-Zamówienia po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wykluczonych na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie naprawa telewizora - Zdzieszowice
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania26-03-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie naprawa telewizora. Zepsute podświetlenie. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI