Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKielce
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-19
 • ZamawiającyWojewództwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00244052
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a12425b5-fd0f-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032447/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Badanie ewaluacyjne p.n.:,,Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie realizowane w ramach Działania 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ 2014-2020 Osi priorytetowej 11. Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,91904,6ba1806f27c0e7b7518271beb1e171aa.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego
(dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy do
elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma) opisane zostały w instrukcji użytkowników pn.
„Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji” na stronie:
https://sejmikkielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
3. Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod
adresem:https://sejmikkielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy
zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail)
jest niedopuszczalne.
4. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,.jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu .zip, .7Z. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie
określa się limitu liczby plików.
6. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: tel.: 71 7873534; email:
helpdesk@logintrade.net.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (dalej „rozporządzenie”) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 ustawy,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w ust 4 i 5, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych, o których mowa w ust 4 i 5 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej
przy użyciu Platformy.
10. Oferty w tym, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, dokument, o którym mowa w rozdziale XI.1.B
„Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia” składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
11. Pełna informacja zawarta została w rozdz. VI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale
II ust. 8 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdziale
II ust. 8 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych w ramach RPOWŚ 2014-2020”.
2. W ramach badania opracowane zostaną następujące produkty:
a) Raport metodologiczny
b) Raport końcowy
c) Prezentacja multimedialna
d) Broszura informacyjna
3. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji zamówienia na każdym jego etapie.
5. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości prac i była kompletna.
6. Wykonawca jest zobowiązany umieszczania na wszystkich materiałach tworzonych
w związku z badaniem odpowiednich logotypów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPOWŚ 2014 - 2020.
Wzory logotypów są dostępne na stronie internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
7. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).
8. Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia na zamawiającego, bez naliczania dodatkowych opłat, nieograniczone w czasie i co do terytorium, autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

73110000-6 - Usługi badawcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo określony w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu badawczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) wykażą iż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie minimum 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego , dotyczącego programów , o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto każda, przy czym:
­- każda usługa polegała na wykonaniu badania ewaluacyjnego z zastosowaniem równocześnie jakościowych i ilościowych technik zbierania danych,
­- jedna usługa w całości dotyczyła problematyki z zakresu e-usług publicznych .
Dla spełnienia powyższego warunku, konieczne jest wykazanie dwóch odrębnych usług w ramach odrębnych usług/umów.
2) do wykonania zamówienia skierują Zespół badawczy o wiedzy i doświadczeniu adekwatnym do podejmowanych zadań, płynności realizacji badania oraz harmonogramu, składający się z co najmniej czterech osób (łącznie z Kierownikiem) o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu określonym poniżej:
a) Kierownik Zespołu, który łącznie spełnia następujące kryteria:
• posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, w pełnieniu funkcji Kierownika:
- w co najmniej 3 badaniach ewaluacyjnych (w tym co najmniej jednego badania o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto), z których co najmniej jedno dotyczyło programów (patrz przypis 1 i 2),
- w co najmniej 1 badaniu ewaluacyjnym dotyczącym oceny skuteczności interwencji programów w zakresie e-usług publicznych (patrz przypis 1 i 2),
• jest autorem lub współautorem raportów końcowych z ww. badań.
Uwaga: funkcji Kierownika nie można łączyć z funkcją członka Zespołu badawczego, o którym mowa w lit. b).
b) minimum 3 członków Zespołu badawczego, w którym każda z osób spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów, a wszyscy członkowie łącznie spełniają wszystkie niżej wymienione kryteria, tj.:
• co najmniej 2 osoby posiadające doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, co najmniej 3 wykonanych badań ewaluacyjnych dotyczących programów (patrz przypis 1 i 2) i każda jest autorem lub współautorem raportów końcowych z tych badań, oraz doświadczenie w stosowaniu metod i technik prowadzenia badań ewaluacyjnych tj. doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych - m. in. CATI lub CATI wspomagane CAWI i jakościowych – w tym desk-research;
• co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w zakresie specyfiki elektronicznych usług publicznych, tzn. w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, świadczyła usługi eksperckie/szkoleniowe w całości dotyczące elektronicznych usług publicznych lub była autorem/współautorem publikacji w całości dotyczących elektronicznych usług publicznych.
Do spełnienia powyższego warunku wymagane jest wykazanie doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług eksperckich/szkoleniowych lub co najmniej 2 publikacji lub co najmniej 1 usługi eksperckiej/szkoleniowej i 1 publikacji.
Przypisy: 1) Przez badanie ewaluacyjne w niniejszym dokumencie Zamawiający rozumie badanie dotyczące oceny interwencji publicznej, jej założeń, procesu realizacji i efektów pod względem wybranych kryteriów ewaluacyjnych, np. kryterium skuteczności, trwałości, efektywności, trafności a także użyteczności podjętych działań. Efektem badania ewaluacyjnego jest zestaw rekomendacji, służący usprawnieniu, rozwojowi lub zrozumieniu ocenianej interwencji. Do badań ewaluacyjnych Zamawiający nie zalicza: ewaluacji projektów, ewaluacji programów nauczania, strategii przedsiębiorstw lub jej ewaluacji, studiów wykonalności, programów badań lub ich ewaluacji, audytów, ocen oddziaływania na środowisko, planów zagospodarowania przestrzennego, badań marketingowych, ewaluacji jako podwykonawca oraz przeprowadzenia tylko metod/technik badawczych lub opracowania tylko narzędzi badawczych do ewaluacji, bez opracowania zestawu rekomendacji służących usprawnieniu, rozwojowi lub zrozumieniu ocenianej interwencji.
2) Programy – dokumenty, o których mowa w art. 5 pkt 7a lit a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz.U.2020.1378 z późn. zm.).
Uwaga!
1. Zamawiający nie dopuszcza by w minimalny skład Zespołu wchodziły osoby, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków.
2. Jeżeli Zespół będzie liczył więcej osób niż wymagane minimum to każda dodatkowa osoba niespełniająca powyższego warunku nie może pracować samodzielnie przy realizacji niniejszego badania, tzn. samemu uczestniczyć i odpowiadać za wykonanie przypisanych w harmonogramie czynności.
3. W celu zapewnienia bezstronności i obiektywności członków Zespołu badawczego, Zamawiający zastrzega, że żaden z członków Zespołu badawczego od złożenia oferty do zakończenia realizacji zamówienia, nie może być pracownikiem lub doradcą Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020, a także Instytucji Pośredniczącej RPOWŚ 2014-2020.
W trakcie wykonywania badania, członkowie Zespołu muszą kierować się zasadą przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu zadań związanych z realizacją badania.
2. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
UWAGA:
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczenia załączonego do oferty, wg wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 2 do SWZ, Dodatek nr 3 do SWZ oraz na podstawie Wykazu osób, o którym mowa w rozdz. XIV ust 1 pkt 7. Następnie zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wyszczególnionych w rozdziale XIV niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak
podstaw wykluczenia wykonawcy , o których mowa w rozdziale XIII SWZ, tj.:
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII, tj.:
Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi ostały wykonane – wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz SWZ (Dodatek nr 7 do SWZ) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. XIII część B pkt. 1.2):
Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczeni niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Dodatku nr 8A do SWZ.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełnionego i podpisanego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ,
2. Sporządzonego i podpisanego przez wykonawcę opracowania „Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia”,
o którym mowa w rozdziale XIV.3.2) SWZ, który również stanowić będzie podstawę oceny ofert w oparciu o kryterium II
wyboru oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVI SWZ.
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Wypełnione i podpisane Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
z postępowania – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SWZ.
b) Wypełnione i podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego
w Dodatku nr 3 do SWZ.
c) Wypełniony i podpisany Wykaz osób – wg wzoru określonego w Dodatku nr 8A do SWZ – w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowania oraz wg wzoru określonego w Dodatku nr 8B do SWZ w celu uzyskania punktów w
pozacenowym kryterium „Doświadczenie zespołu badawczego”.
UWAGA
1. Wypełnienie Dodatku nr 8B do SWZ, o którym mowa powyżej w zakresie dodatkowego doświadczenia osób dotyczy tych
wykonawców, którzy
w pozacenowym kryterium oceny ofert chcą uzyskać dodatkowe punkty.
2. Dodatek nr 8B do SWZ nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
d) Wypełnione i podpisane Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – wg wzoru określonego w Dodatku nr 5 do
SWZ – w przypadku gdy, wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego.
e) Wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru
określonego w Dodatku nr 4 do SWZ – w sytuacji, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy), o którym mowa w rozdziale XIV ust 1 pkt 6.
g) Dokumenty, potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w
Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych.
h) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również
spółki cywilnej) – pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
i) Pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj.
każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy występujący wspólnie załączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim przypadkach strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie wymaganym zmienionymi przepisami;
2) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu, oraz o ile będzie to możliwe, przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. Zmianie ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych zmian. Zmianie może ulec sposób realizacji przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.
3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szablony do fotoksiążki - Sędziszów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania21-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Kupię szablony do fotoksiążki. Proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI