SZP/242-003/2024 Dostawa analizatora azotu i białka metodą Dumasa w ramach potrzeb...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
SZP/242-003/2024 Dostawa analizatora azotu i białka metodą Dumasa w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-01-17
 • ZamawiającyPOLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-09
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00020113
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SZP/242-003/2024 Dostawa analizatora azotu i białka metodą Dumasa w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: justyna.kulpa@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-003/2024 Dostawa analizatora azotu i białka metodą Dumasa w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-353046d3-aed4-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00020113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004898/68/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.406 Analizator azotu i białka metodą Dumasa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-353046d3-aed4-11ee-a06e-7a3efa199397

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1.1. przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, w szczególności w
zakresie udostępnienia Wykonawcom: Ogłoszeń, SWZ z załącznikami, Informacji dla Wykonawców oraz ZŁOŻENIA Oferty;
1.2. poczty elektronicznej: justyna.kulpa@pwr.edu.pl w szczególności w zakresie: zapytania do postępowania, wezwania do złożenia
wyjaśnień/dokumentów i oświadczeń, informacja o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zastrzega, że Oferta może zostać przekazany wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania podstawowe:
1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w uPzp;
1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
1.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Ofertę, a także oświadczenie dot. grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w
art. 20 ust. 3 uPzp.
4. Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania Ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu – określony jest Rozporządzeniem dot. podmiotowych środków dowodowych oraz
Rozporządzeniem dot. środków komunikacji elektronicznej.
5. Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): celu wypełnienia prawnych obowiązków Politechniki
Wrocławskiej (wynikających z art.
13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”) informujemy
poniżej o przetwarzaniu danych tych osób, których dane trafiają na Politechnikę Wrocławską w związku ze złożonymi nam ofertami,
formularzami i załącznikami.
A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego 27. Uczelnia decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych podawanych w związku z realizacją procedur
udzielania zamówień publicznych. Kontakt z Administratorem można nawiązać przy pomocy formularza na stronie
pwr.edu.pl/kontakt albo bezpośrednio w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub bezpośrednio na adres Działu
Zakupów i Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej. W Uczelni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych - r.pr.
Sebastiana Zalipskiego - adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl
B. Dane osobowe osób fizycznych, które trafiają na Uczelnię, przetwarzane będą przez nią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w
celach związanych z udzielaniem konkretnego zamówienia publicznego. Jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych
nałożonych na Politechnikę Wrocławską. Jesteśmy uczelnią publiczną i działamy na zasadach określonych w oparciu o
przepisyustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) i w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych. Realizacja takich obowiązków wymaga zbierania określonych informacji (w tym czasami danych osobowych) a także (i
w określonych przypadkach) ujawniania takich informacji (m.in. zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp). Zakres tych danych może w szczególności obejmować co do zasady dane zwykłe takiej jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres. Zakres danych
udostępnianych przez pracodawców może być (w uzasadnionych przypadkach, zależnie od specyfiki przedmiotu zamówienia)
szerszy i obejmować dane o zatrudnieniu czy zakresie obowiązków jak np. okres i forma zatrudnienia u Wykonawcy lub podmiotów
współpracujących z Wykonawcą, niekaralność itp.
C. Odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
właśnie o powyższe przepisy. Także inne podmioty mogą zostać Odbiorcami – to np. takie podmioty, którym na podstawie
odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli. Pana/Pani dane mogą też zostać udostępnione w oparciu o odpowiednie przepisy
dotyczące dostępu do informacji publicznej. Jeszcze innym Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca usługi elektronicznej
platformy zakupowej wybrany przez Zamawiającego.
D. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp., Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata to okres przechowywania obejmie też cały czas trwania
umowy. Będziemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z przeprowadzonego postępowania i
zawartej umowy. Ewentualnie okres dalszego przechowywania danych wynikać może z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, na której podstawie taki okres wyznaczy szczegółowo „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Politechniki
Wrocławskiej”. Dodatkowo dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne finansowanego ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywana będzie przez odpowiedni okres wynikający z naszych umów o dofinansowanie
projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
E. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie Wykonawcy i
zawarcie umowy, na mocy której udzieli mu zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Oznacza to, że danymi przetwarzanymi w procedurze
udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i innych dokumentach złożonych przez Wykonawcę.
Dotyczy to danych osób fizycznych - takich jak: dane osobowe samych wykonawców
składających ofertę, w tym konsorcjantów, dane podwykonawców, osób trzecich udostępniających swój potencjał, dane ich
pełnomocników a także pracowników itp.
Wystarczające dla Zamawiającego będzie wskazanie ściśle takich danych, których Zamawiający wyraźnie zażąda oraz takich, które
wprost potwierdzają spełnienie wymagań stawianych przed Wykonawcą. W odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą wydawane
jakiekolwiek decyzje bazujące na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Zamawiający nie użyje tych
danych do tworzenia dotyczących Pani/Pana profili ale może być zobowiązany do ujawnienia i upublicznienia takich danych w
przypadkach określonych prawem.
F. W związku z powyższym przysługują Panu/Pani pewne uprawnienia określone w RODO. W szczególności jest to prawo żądania
od Zamawiającego:
- potwierdzenia, czy przetwarzane są przez Zamawiającego dane osobowe Pana/Pani dotyczące a w razie potwierdzenie
powyższego także dostępu do treści tych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO). Zamawiający może wymagać w takim
przypadku wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego żądanie dotyczy;
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO). Zastrzegamy jednakże, że korzystanie z prawa do
sprostowania nie będzie mogło skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO i z włączeniami o których
mowa w art.18. ust. 2 RODO. Wynika to z tego, że ograniczenie przetwarzania danych nie powinno powodować np. naruszenia
integralności dokumentacji ani uniemożliwiać działań podejmowanych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ograniczy przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Co do zasady nie przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Nie
przysługuje też prawo żądania przeniesienia danych osobowych ani też sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
G. W każdym przypadku gdy uzna Pan/Pani, że działania Zamawiającego naruszają RODO może wnieść Pan/Pani skargę do
organu nadzorczego właściwego dla Pana/Pani miejsca pobytu - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
H. Zamawiający może otrzymać dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana ale też z innego źródła –w szczególności od
Wykonawcy, który może być waszym pracodawcą lub pozostawać z wami w innej relacji uzasadniającej
posługiwanie się waszymi danymi (np. umowa cywilnoprawna, umowa konsorcjum, kontrakt menedżerki i inne). Zamawiający
wymaga aby przed udostępnieniem mu Pani/Pana danych osobowych Wykonawca zapoznał Panią/Pana z niniejszymi informacjami.
I. Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tam również opisano konsekwencje niepodania
określonych danych – np. danych osobowych ludzi, którymi Wykonawca zamierza się posłużyć wykonując zamówienie publiczne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-003/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora azotu i białka metodą Dumasa w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
Kod CPV: 38434000-6 Analizatory
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ.
3. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: do 16 tygodni od dnia podpisania Umowy.
5. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [„Cena” - C]
W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej) Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej ofert
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów
(gdzie 1%=1 pkt).
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp;
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.:
1.2.1. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
1.3. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp.
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wymagane od Wykonawcy obejmują:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalająca stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Wykonawca składa wraz z Ofertą odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.
Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3 do SWZ OPZ – oferowane przez Wykonawcę parametry.
Wymóg wskazania: „Nazwa, Producent, Model” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.
Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – pozwalająca stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Wykonawca składa wraz z Ofertą odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.
Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3 do SWZ OPZ – oferowane przez Wykonawcę parametry.
Wymóg wskazania: „Nazwa, Producent, Model” nie stanowi przedmiotowego środka dowodowego.
Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi składać się z:
1. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ (interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia);
2. oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ;
3. zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy)
4. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
5. dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 15 SWZ (jeżeli dotyczy);
6. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Wykonawca składa wraz z Ofertą odpowiednio wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z §2 ust. 6 Wzoru Umowy: W trakcie wykonywaniu umowy Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz przewiduje następujące aneksy:
3.1. aneks cenowy dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty.
3.2. zmiany terminu wykonania zamówienia ze względu na organizacyjną działalność Zamawiającego lub inne nie dające się przewidzieć przyczyny o charakterze obiektywnym.
3.3. aneks przedmiotowy - w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego przedmiotu zamówienia objętego Umową, Zamawiający (na pisemny wniosek Wykonawcy) dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w OPZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad.
3.4. Aneks przedmiotowy - dodanie do Oferty elementu/asortymentu, który nie został wyspecyfikowany w Ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia, a który w trakcie prac (realizacji zamówienia) okazał się niezbędny do zrealizowania zamówienia Zamawiającego. W powyższym przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie. Zmiana następuje na wniosek jednej ze Stron Umowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Kupię hydrostat do pralki bosch WFL2060PL/13 - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Kupię hydrostat do pralki bosch WFL2060PL/13.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI